// Вие четете...

Приложни науки

Класификация на географските карти.

„Безделието е начало на всички пороци.“

Класификация на географските карти.

Понастоящем има огромно количество разнообразни карти, чиито брой постоянно расте. Увеличението на количеството на картите се случва във връзка с внедряването на новите технологии и компютърни техники. Класификацията на картите има голямо значение при провеждането на картографските работи, а също така и при ползването на картите. Класификацията на картите и атласите по различни признаци е необходимо заради техния отчет, съхранение и търсената информация. Картите може да бъдат подразделяни по няколко признака: мащаб, съдържание, назначение, обхват на територия, брой на цветовете и листите, по характера на използване и други.
Класификация по мащаба.
Деленето на картите по мащаба зависи, на първо място, от размерите на картографираната територия. А мащаба, на свой ред, влияе на съдържанието на картата и подробността на изображението.
Различават четири основни групи: 1) план – 1: 5000, 1:2000, 1: 1000, 1:500; 2) крупномащабни – 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000 (топографски карти); 3) средно мащабни – 1:200 000, 1:500 000 и 1:1000000 (обзорно – топографски карти); 4) малко мащабни – по-малки от 1:1000000 (обзорни).
В различните страни съществуват и други деления, това на първо място е свързано с размера на самата страна. В Русия, например, малко мащабните карти обхващат крупни региони, средно мащабните – области, а крупно мащабните – райони и градове.
Класификация на картите по териториален обхват.
По обхвата на територия, картите могат да бъдат разделяни: – слънчева система; – планети (Земя); – полукълба; – материк и океани; – страни; – държавни, областни и други административни единици; – промишлени, селскостопански райони; – отделни (локални) територии (резервати, курортни райони и т.н.); – населени пунктове (градове, селища); – градски райони и т.н.
Картите на океаните се подразделят още на карти на морета, заливи, проливи, гавани. Колкото по-голяма е по площ територията, изобразявана на картата, толкова по-малък е мащаба на картата.
Класификация на картите по съдържание.
В тази класификация на картите различават общо географски, тематични и специални.
Общо географски карти – това са подробни карти на местността, на която се показват основните елементи от местността. Към основните елементи на местността се отнасят физико – географските ( хидрография, растителност и грунд, релеф) и социално – икономически (населени пунктове, пътища и граници). Особености на съдържанието на общо географските карти основно зависи от мащаба на картата.
Сред тях, отделят топографските карти – подробни карти на местността, позволяващи определянето на плановото и височинното положение на точките. Те се издават в мащаби от 1:10000 до 1:1000000 включително. Карти по-големи от 1:5000 се наричат топографски планове.
Тематични карти – основното съдържание на картите се определя от изобразяваната конкретна тема. Те се подразделят на: – карти за природните явления (физико – географски): геоложки, климатични, океанографски, зоологични, почвени и т.н.; – карти за обществените явление (социално – икономически): – карти за населението, политически, икономически, исторически, за наука и култура, т.н.
Специални карти – предназначени са за решаване на определен кръг задачи или са разчетени за използване от определен кръг ползватели. Често всички тези карти са с техническо предназначение.
Навигационни карти: – аерокосмически навигационни; – морски навигационни; – лоцмански; – пътни.
Кадастрални карти: – землен кадастър; – горски кадастър; – воден кадастър; – градски кадастър.
Технически карти: – подземни комуникации; – инженерно строителни.
Проектни карти: – мелиоративни; – лесоустройствени; Земеустройствени и др.
Класификация на картите по назначение.
Картите по своето назначение са много разнообразни и всички сфери на тяхното използване е невъзможно да бъдат посочени. По своето назначение ще бъдат причислени само основните видове карти: научно – справочни, учебни, туристически, спортни, пропагандаторски, полетни и т.н. (рис. 6)

Рис. 6 Общо географски карти в мащаб 1:250 000, различни по назначение:
а) – справочна; б) – учебна

Научно – справочни – картите са предназначени за справочни цели, а също така за дълбоко и пълно изучаване на особеностите на изобразената територия. На тези карти се изобразяват взаимно свързани помежду си обекти и явления, както и особеностите на тяхното разместване. Основното назначение на тези карти е провеждане на научни изследвания и решаването по тях на различни практически въпроси.
Учебни карти – предназначени са за учебни цели. Тяхното съдържание обезателно се съгласува със съответните програми и учебници. Картите за началните училища имат най-опростено съдържание, ярко, цветно и нагледно оформление. Картите за висшите училища по съдържание са приближени към научно – справочните, като правило, имат строго и лаконично оформление.
Пропагандаторски карти – предназначени са за илюстрация на политическите, научните, икономическите и други знания и повдигане на общата култура на хората. По-често тях ги изготвят във вид на плакати или схеми.
Туристически карти – предназначени са за туристите и отговарят на въпросите за туризма. На тях се показват различни, интересуващи туристите обекти – туристически бази, къмпинги, исторически обекти, места за обществено хранене и т.н. Различават обзорни, автомобилни карти, карти за воден туризъм и други.
Спортни карти – предназначени са за ползване от спортистите и отговарят на техните въпроси. Спортистите, занимаващи се със спортно ориентиране, знаят точно, към коя точка от местността трябва да тичат, тъй като работят с подробна карта на местността. Например, спортно радио пеленговане – вид съревнование, заключаващо се в оперативно откриване на замаскирани на местността радио предаватели. За да открие всеки радио предавател от списъка, състезателя трябва да притежава карта на района за поиск (търсене), на която са нанесени точките на старта и финиша.
По второстепенни признаци картите се подразделят: по брой цветове – на многоцветни и едноцветни; по броя на листовете – на много листни (указва се броя на листите) и едно листни; по характера на ползване – стенни и настолни и т.н.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар