// Вие четете...

Атмосфера

Как се образуват мъглите?

„Пън, от който не се страхуваш, ще преобърне колата.“

Как се образуват мъглите?

Мъглата и димката са в резултат от кондензацията на водната пара в непосредствена близост до земната повърхност (в приземния слой на атмосферата). Мъгла, наричат съвкупността от свободно летящи във въздуха водни капки или кристали лед, влошаващи далечината на видимост до значения по-малки от 1 км. При видимост от 1 до 10 км тази съвкупност от безтегловни свободно летящи водни капки или ледени кристали се нарича димка. Наред с понятието димка съществува и понятие смог, което представлява съвкупност от безтегловно и свободно летящи във въздуха твърди частици, влошаващи видимостта до 10 км и по-малко. Смогът се отличава от мъглата и димката по това, че относителната влажност в нея е, като правило, значително под 100%
В зависимост от далечината на видимост се различават по тяхната интензивност следните мъгли и димки.
Силна мъгла ….. < 50 м;
Умерена мъгла …… 50 – 50 м;
Слаба мъгла …….. 500 – 1000 м;
Силна димка ….. 1 – 2 км;
Умерена димка …. 2 – 4 км;
Слаба димка …… 4 – 10 км.
Важна характеристика на мъглите се явява тяхната водност. Абсолютна водност на мъглите (равна както при облаците и валежите) се нарича масата капки вода и кристали лед, съдържащи се в единица обем въздух (в 1 м³). Специфична водност, това е масата на капките вода и кристалите лед в 1 кг въздух. Не рядко абсолютната водност наричат просто водност.
Под далечина на видимост се разбира метеорологичната далечина на видимост, тоест далечината на която се вижда черен предмет с ъглови размери не по-малки от 0,3º, проектиращ се на фона на небето през светлата част на денонощието.
Условия се образуват мъглите.
В мъглата водата се намира в две, а при ниски отрицателни температури и в три фазови състояния. Абсолютно влагосъдържание на въздуха се нарича сумарната маса водна пара, капки вода и кристали лед.
Влагосъдържанието на индивидуалната маса въздух може да се увеличи под влиянието на изпарението на водата от земната повърхност и хоризонталното и вертикално премесване. Понижението на същата тази маса въздух е в следствие на турбулентния и молекулярния топло обмен с обкръжаващите го маси въздух и земната повърхност, радиационното охлаждане и адиабатното разширение на масата въздух при нейното вертикално движение.
При изпарение. Скоростта на изпарение зависи от разликата между налягането на насищане и истинското налягане на водната пара във въздуха. Изпарението ще се прекрати, когато истинското се изравни с налягането на насищане.
При отсъствие на ядра на кондензация, въздухът ще се окаже пренаситен с водна пара, но при наличие на такива ще започне кондензация на същата, което ще доведе до образуването на мъгла.
По този начин мъгла може да се образува под влияние на изпарението от топла водна повърхност по отношение на относително хладения въздух над нея. Такива условия могат да се случат при движение на хладна въздушна маса над по-топла водна повърхност или силно овлажнена повърхност.
При смесване. Смесването на въздушните маси с различни термохидрометрични свойства може да се случи, както в хоризонтално, така и във вертикално направление. При определени условия в резултат на премесването (смесването) на въздушните маси може да се образува мъгла. При достатъчно високи значения на относителната влажност на смесващите се маси и при определена температура, налягането на парата се окаже по-голямо от налягането на насищане, излишъкът от пара над насищането кондензира и се образува мъгла.
Като цяло, смесването на въздушните маси с различни темохидрометеорологични свойства играе съществена роля в образуването на облаците и мъглите. Под влияние именно на този фактор се образуват мъглите в близост до брега, при наличие на значителна разлика между температурите на сушата и водната повърхност, както и при фронталните мъгли в близост до фронта.
Физичния механизъм на образуването на мъгли, както и при облаците под влияние на хоризонталното премесване може да се представи в следния вид. Ако се смесват два обема въздух с различни температури, то температурата на по-топлия въздух ще се понижи. Излишъкът от водна пара в по-топлия въздух ще се кондензира, след което водните капки ще се разпространят в целия обем. Тъй като в по-студения въздух температурата ще се повиши, то в него ще се появи недостиг, относно насищането, поради което част от водните капки ще се изпарят, останалите ще образуват мъгла.
При охлаждане. Понижението на температурата на въздуха е една от основните причини за кондензация на водната пара, както близо до земната повърхност, така и в свободната атмосфера. Вследствие на понижението на температурата се образуват най-интензивните мъгли.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар