// Вие четете...

Физика на Океана

Как да се разбираме, когато говорим за морските вълни?

Постъпателни вълни.
Постъпателните вълни се характеризират с това, че у тях се премества само формата (профила) на вълната Частиците вода се движат по почти затворена орбита, имаща форма близка към окръжност или елипса. Поради това предмет намиращ се на повърхността на морето също ще извършва колебателни движения, съответно на движението на частиците на водата по тяхната орбита.

Стоящи вълни.
При стоящите вълни частиците вода не извършват движения по кръгова орбита. В точките, където амплитудата на колебание на нивото е най-голяма, частиците се движат само по вертикала. В точките, където отсъства колебание на нивото, частиците се движат само в хоризонтално направление.

Елементи на вълната

Всяка вълна постъпателна или стояща се характеризира с определени елементи.
Геометрични елементи
Вълнови профил – кривата получена в резултат пресичането на развълнувана повърхност на морето от вертикална плоскост в зададено направление (обикновено в направлението на разпространение на вълните).
Гребен на вълната – част от вълната, разположена над средното вълново ниво.
Връх на вълната – най-горната точна на гребена на вълната.
Долина на вълната – част от вълната разположена под средното вълново ниво.
Средно вълново ниво е линията пресичаща вълновия профил така, че сумарната площ над и под тази линия да са еднакви.
Падина на вълната – най-ниската точка на долината на вълната.
Височина на вълната – превишението във височина на вълната над съседна падина на вълновия профил, проведен по генералното направление на разпространение на вълната. Височината на вълната е равна на удвоената амплитуда или удвоения радиус на орбитата на постъпателната вълна, при кръгова орбита.
Дължина на вълната – хоризонталното разстояние между върховете на два съседни гребена на вълновия профил, проведен по генералното направление на разпространение на вълната.
Стръмност на вълната – отношение на височината на дадена вълна към нейната дължина. Стръмността на вълната в различни нейни точки е различна.

За постъпателните вълни е необходимо да се добавят още три елемента.
Направление на разпространение на вълните, отчита се от север към страната на тяхното движение.
Фронт на вълната – линията, преминаваща по върховете на гребените на дадената вълна, която се определя по множество вълнови профили, проведени по генералното направление на разпространение на вълните.
Дължина на гребена на вълната – дължината на гребена по направление на нейния фронт.
Лъч на вълната – линия, която е перпендикулярна на фронта на вълната в дадена точка.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар