// Вие четете...

Атмосфера

Какъв е състава на въздуха.

„Не се бой, че не знаеш, бой се, че не учиш.“

Състав на въздуха на земната повърхност.

Атмосферата представлява сама по себе си механична смес от няколко газа. В състава на атмосферата винаги влизат три променливи, крайно важни съставни части – водна пара, озон и въглероден двуокис.
Значението на тези газове се определя преди всичко от това, че те много силно поглъщат лъчистата енергия и оказват съществено влияние на температурния режим на повърхността на Земята и атмосферата.
Въглеродния двуокис се явява една от важните съставни части от храната на растенията. Той постъпва в атмосферата от процесите на горене, дишане и гниене, а се разходва, като се усвоява от растенията.
В състава на атмосферния въздух влизат също и многобройни безтегловни твърди и течни примеси, наричани аерозоли. Те има естествен и изкуствен произход.
Съдържанието на водна пара в атмосферата се колебае в широки граници от нула при много ниски температури, но може да достигне до 4% при високи температури. С отчитането на различно съдържание на водна пара във въздуха в нея до известна степен се изменя съдържанието на другите газове.
Съдържанието на водна пара в атмосферата се оценява с помощта на характеристиките на влажност на въздуха, като налягане на водната пара, абсолютна и относителна влажност, точка на оросяване, дефицит на налягане и точка на оросяване.
Парциално налягане на водната пара, която величина се употребява, като налягане на водната пара. При дадена температура налягането на водната пара не може да превишава някакво пределно значение, което се нарича налягане на насищане или налягане на насищане на водната пара. Налягането на насищане зависи от температурата (то се увеличава с температурата).
Абсолютна влажност, това е масата на водна пара в грамове съдържаща се в 1 м³ влажен въздух (г/м³).
Относителна влажност, това е отношението на фактическото налягане на водната пара към налягането на наситената над плоската повърхност на чиста вода и се изразява в проценти.
Масова част на водната пара, това е количеството водна пара в грамове намиращо се в 1 грам влажен въздух.
Отношение на смесите, това е отношение на масата на водна пара в определен обем въздух към масата на сухия въздух в същия този обем.
Дефицит на налягането, това е разликата между налягането на насищане при дадена температура и фактическото налягане на водната пара.
Точка на оросяване, това е температурата при която съдържащата се във въздуха водна пара се превръща в наситена. При дадена температура на въздуха точката на оросяване в зависимост от фактическото налягане на водната пара може да приема най-различни значения.
Дефицит на точка на оросяване, това е разликата между температурата на въздуха и точката на оросяване.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар