// Вие четете...

Океан и Атмосфера

Какъв е водния баланс на океана?

Уравнението на водния баланс на Световния океан за средни годишни условия може да се представи, като сума от валежите и речния сток от континентите в океана, която да е равна на изпаренията. Това уравнение характеризира водния баланс на отделните океани или отделни райони в океана, при което той е сума от речния сток и хоризонталното преразпределение на водите на океана в резултат на циркулацията на хидросферата. Данни за валежите, падащи в океаните, получавани по материали от корабните наблюдения, характеризират само повтаряемостта на падане на валежи и не съдържат данни за количествата.
Във връзка с това повечето карти за валежи в океана са построени по материали от наблюдения на островите и от бреговите станции. Очевидно е, че по такива материали не може надеждно да се определи величината на валежите за много отдалечените от брега райони на океана. Освен това, не еднократно са изказвани мнения, че данните от наблюденията на сушата в близост до брега дават забележима систематична грешка при оценка на валежите в океана, тъй като на бреговата линия често се развиват възходящи потоци на въздуха, увеличаващи количеството на валежите. Поради това се предполага, че фактическата величина на валежите в океана са в по-малки количества от наблюдаваните на островите и бреговите станции.
За определяне на валежите в океана се използват и данните от корабните наблюдения за повтаряемостта на падането на валежи. С такава цел се оценяват по материалите от наблюденията на сушата значението на интензивността на валежите за различните ширини и след това се разчита сумата на валежите в океана, като произведение от средните за съответната област значение на интензивност и повтаряемост на валежите, определена по данните от наблюденията.
Следва да се каже, че наред с използването на данните от наблюдения за валежите съществува възможност за определяне на сумата на валежите над океана и по разчетни методи, като се взема зависимостта на валежите от други метеорологични методи. Точността на такива разчети по редица причини не може да бъде висока, но на практика дава възможност за съпоставяне с резултатите от наблюденията.
По такъв начин, основната задача по изучаване на водния баланс на Световния океан е свързана с количествената оценка на валежите и изпарението. Разликата между изпарението от повърхността на океана и валежите е равна на величината на речния сток от континента в океана. За отделните океани тази разлика е равна на сумата от речния сток и хоризонталния пренос на вода от един океан към друг в резултат на циркулационните процеси. Да се определи величината на този пренос с преки методи е трудно, тъй като разликата между притока и оттока е малка, а те се определят с голяма погрешност.
Елементите на водният баланс на океана зависят от географските ширини. В различните широтни зони приходът на водна пара в атмосферата от изпарения може да е в повече или в по-малко от разхода за падане на валежи. При това източник на водна пара за атмосферата се явяват зоните на високо налягане, където изпаренията значително надвишават валежите. Разходването на излишното количество водна пара се осъществява на приекваториалната зона, а също и в умерените и високите широтни зони, където пък валежите надвишават изпаренията.
Очевидно е, че речния сток от континента към океана е равен на разликата между валежите и изпаренията, едновременно е равен на разликата между прихода и разхода на водна пара в атмосферата.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар