// Вие четете...

Атмосфера

Какво е приземен и граничен слой на атмосферата?

„Не разказвай, какво си преживял, а какво си разбрал.“

Какво е приземен слой?

Изучаването на физичните процеси и явления в прилежащия към земната повърхност слой на атмосферата, чийто дебелина е от няколко десетки метра, представлява голям научен и практически интерес. Състоянието на този слой оказва съществено влияние на растителния и животинския свят на Земята, на производствената дейност и условията на живот на хората. През приземния слой се осъществява взаимодействието на атмосферата с земната повърхност, протича „захранването“ на по-горните слоеве с влага и топлина. Формиращите се в приземния слой потоци на топлина, водна пара и количества движения, оказват голямо влияние на температурния и ветрови режим в другите слоеве на атмосферата, на образуването и еволюцията на облаци и валежи.
Закономерностите на физическите процеси, протичащи в приземния слой на много се отличават от закономерностите на процесите в другите слоеве на атмосферата. Състоянието на приземния слой най-тясно е свързано със състоянието на земната повърхност. Метеорологичните величини претърпяват в приземния слой резки изменения с височината и времето. Вертикалните градиенти на метеорологичните величини в този слой са на един два порядъка по-високи в сравнение с другите слоеве.
Слоят от атмосферата заключен между заемната повърхност и определена височина, при която абсолютната величина на вертикалния градиент на температурата достигне изменение 1°/100 м се нарича приземен слой на атмосферата, а над водната повърхност – надводен слой на атмосферата.

Какво е граничен слой на атмосферата?

Добре изразения денонощен ход на температурата на въздуха се обуславя от притока на топлина към земната повърхност и атмосферата в течение на денонощието. В дневните часове земната повърхност вследствие на притока на слънчева радиация се нагрява, а през нощта под влияние на излъчването се охлажда.
В предаването на топлина от земната повърхност към атмосферата участват всички процеси протичащи в нея, но основна роля се пада на турбулентния обмен под влияние на който денонощните колебания на температурата на въздуха се разпространява в слой до 1,5 – 2 км.
Слоя от атмосферата в който добре е изразен денонощния ход на температурата и другите величини (скорост на вятъра, влажност), обусловени от турбулентния обмен се нарича граничен слой на атмосферата. Височината на този слой се колебае в достатъчно широки граници (от 300 – 400 м до 1 – 2 км) и зависи от неравността на земната повърхност.
От непосредствени наблюдения е известно, че минимумът на температурата на земната повърхност настъпва малко до изгрява на Слънцето. С изгрева на Слънцето температурата на земната повърхност бързо се повишава. По пътя на турбулентния обмен и радиационните процеси топлината се предава от земната повърхност към въздуха. Част от топлината се усвоява от тънък слой въздух, непосредствено прилегнал към земната повърхност. Останалата част се разпространява във горе лежащите елементарни слоеве, където също протича нейното частично поглъщане и т.н.
Благодарение на усвояването на топлината температурата на въздуха след изгрева на Слънцето започва да расте, но с някакво закъснение в сравнение с температурата на земната повърхност, като закъснението е толкова по-голямо, колкото по-високо се намира елементарния слой въздух. В сутрешните часове през лятото температурата бързо расте после се забавя, като за умерените ширини на височина 2 м, максимума настъпва в 13 -14 часа, след което започва да се понижава, след 16 – 17 часа бързо пада, а след залез падането на температурата се забавя.
Първостепенен източник за денонощните колебания на температурата се явява слънчевата радиация, поглъщана от земната повърхност. През лятото притокът на слънчева радиация към земната повърхност около следобедните часове е значително по-голяма отколкото през зимата. Вследствие на което и амплитудата на денонощния ход на температурата на въздуха близо до земната повърхност през лятото е в два пъти по-голяма отколкото през зимата. Турбулентния обмен през лятото е по-интензивен отколкото през другите сезони на годината. В следствие на което амплитудата по-бавни намалява с височината през лятото и пролетта в сравнение със зимата и есента.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар