// Вие четете...

Вярвания и заблуди

Какво е „език на клоните“?

„Грамотността е втори език“.

Когато става дума за Висшия свят, независим от понятията за време, място, движение, ние нямаме думи за неговото описание, защото нашият речник е изграден върху усещанията на нашите земни сетивни органи.

Висш свят се нарича светът, който се намира извън обичайните представи, поместващи се в понятията „време, място, движение“. Ние мислим в тези три категории: време, място, движение. Извън тези категории ние не можем да разберем нито своето съществуване, нито някакви изменения, нищо в себе си и извън себе си. Тъй като нашият речник е напълно взет от нашия живот (вътре във времето, мястото и движението), той не може да опише какво означава съществуване, стоящо извън тези три категории.

В действителност тези три параметъра – време, място, движение – не съществуват. Само в нашето усещане съществуват три такива координати и в тях ние възприемаме мирозданието. То се помества в нас автоматично в тези три клетки: време, място, движение. Ако ние се абстрахираме от тези понятия, ако тези клетки изчезнат, то ние вече няма да знаем какво да правим с картината на света: ще престанем да я усещаме. Поради това ние не знаем никакви думи, отразяващи духовното, нямаме никаква представа за него.

Може ли духовното да бъде въведено в координатите на времето, мястото, движението? Не, не може. Може ли човек да се издигне по-високо от тези координати и да почувства съществуването, живота извън тези три оси, тези три параметъра? Може.

Възниква въпросът: как усещането в параметрите на времето, мястото, движението, в тези зададени, твърди клетки да се свърже с усещането на живота извън тези понятия? По никакъв друг начин, освен чрез корена и клона. Но тогава как да се опише изследването на усещанията на Висшия свят? Как да се разкрият висшите знания с помощта на думите, писмено, в книга, както това е прието в изследванията на всяка една наука?

Тук ние наистина имаме работа с особена наука, с особена форма на записване на информацията и с особена форма на нейното възпроизвеждане. Необходимо е специално да се създават у човека определени инструменти, за да може той да възпроизведе знанията, които му се предават с помощта на записите. Той няма да разбере и няма да може да възпроизведе тези записи дотогава, докато не изгради в себе си келим (желания), адекватни на онези, които притежава онзи, който желае да му предаде тези знания.

Предаването на знанията трябва да бъде точно. Тъй като ако езикът е неточен дори в една дума, невярно използвана за желаната цел, изучаващият незабавно ще се обърка, тъй като изцяло ще се изопачи понятието.

В нашия свят няма обекти или сили, управлявани от тях, които да не произхождат от своите корени във Висшия свят и всичко, което съществува в нашия свят, води своето начало от Висшия свят, а след това постепенно низхожда в нашия свят. Кабалистите са открили за себе си готов език, с чиято помощ те могат да предават един на друг своите постижения, устно и писмено, от поколение на поколение.

Това е станало възможно, защото има ясна връзка между корена от Висшия свят и неговия клон в низшия свят. Тази връзка между корена и клона, която се намира в ръцете на Твореца, ние не можем да уловим, защото тя низхожда отгоре надолу.

Кабалистите са взели имената на клоните в нашия свят, където всяко име като че ли посочва с пръст своя висш корен, намиращ се във Висшия свят, и този избран за тяхната наука особен език нарекли „език на клоните“. Той е годен за каквото и да е приложение. Защо се нарича така? Защото имената се взимат от клоните в нашия свят.

Затова в книгите по Кабала се срещат груби определения, чужди на общоприетите. След като кабалистите вече са избрали езика на клоните (тоест ясното съответствие на причината на неговото следствие), за да изобразят с негова помощ своите изследвания на Висшия свят, те не могат да пропуснат някакъв клон, без да го използват поради грубостта на неговото название, за да не изразяват с него желаното понятие. Тъй като няма в нашия свят друг клон, който да вземем вместо пропуснатия.

Поради това в Кабала има много названия на части на човешкото тяло и телесните процеси. В действителност цялата физиология – това е духовна физиология, тя произлиза от духовните корени, както и нашето тяло. Затова няма друг език и по принцип той не може да се избере или измисли по друг начин. Откъде ние ще вземем дума или обозначение, с които сме могли да назоваваме нещо във Висшия свят?

Ние, разбира се, можем да вземем просто цифри и да обозначаваме всичко с тях. Съществуват 125 или 6000 стъпала, има 5 свята, има парцуфим, сфирот, всички детайли в тях: всичко това е могло да бъде ясно степенувано с числа. Или да се обозначи всичко само с думи, които не съществуват в нашия свят, по имената на сфирот, въпреки че и те отчасти са взети от нашия свят, но може да се измислят някакви условни обозначения.

Ако ние постъпим така, у нас няма да има никаква връзка с корените чрез клоните, а най-главното – нашият език, ще е пригоден само за кабалистите, за вече преминалите във Висшия свят. Напротив, когато ние използваме езика на клоните в общото описание на Висшия свят, ние можем с този език да описваме Висшия свят така, че той до голяма степен ще бъде разбираем за всички – във вид на текстовете на Тора, сказания, ученията за божия закон и други варианти на изложението.

Те са пригодни и за хората, съвършено не разбиращи онова, което е написано, и нямащи цел да разберат, но възприемайки духовните понятия в такъв външен вид, чрез одеянията на нашия свят, те все пак постепенно напредват.

Езикът на клоните действа на всички нива на развитието на човека. Той се използва от кабалистите вместо чисто условния, зашифрован език, тъй като този би бил пригоден изключително за кабалистите – познавачи, вече намиращи се в постигането.

Ние нямаме думи, пригодни за изразяването на духовните понятия, несвързани с времето, мястото, движението, тъй като нашият речник е ограничен от възприемането на нашия свят. Много е трудно да се подберат думи и да се обяснят преживените чувства на човека, който не ги е изпитал.

Как да се изрази неуловимото за нашите сетивни органи, точно да се опише и предаде един на друг в достоверен смисъл? Тъй като ако дори само едно понятие не намери точно свое съответствие в думата, то се губи и точният смисъл на цялата наука.

Всеки обект и действие в нашия свят водят началото си от съответния обект в духовния свят. Кабалистите са намерили верния път за предаване на информацията и знанията един на друг, взимайки за основа наименованието на предметите и действията (клоните) на материалния свят за описание на съответстващите им предмети и действия (корени) в духовния свят.

Този език е бил разработен от хора, достигнали духовните светове още приживе в нашия свят и поради това точно познаващи тези съответствия. Кабалистите са го нарекли език на клоните. Този език е много точен, тъй като има точно и еднозначно съответствие между корена и неговия клон, тъй като създателите на езика са се намирали едновременно в двата свята. Поради това не трябва да се заменя едната дума с друга, колкото и нелепо да е това: клонът трябва точно да съответства на корена.

Понятията, противоположни за нас, имат в духовния свят един корен. Това може да се разбере по примера на манната небесна. Тя е включвала в себе си всички противоположни свойства едновременно и този, който иска да чувства вкуса на сладкото – за него тя е сладка, вкуса на горчивото – горчива, и т. н. Обяснението се състои в това, че човек възприема от духовния обект само това, което той иска да отдели от безкрайното множество на свойствата, тогава когато самият духовен обект включва в себе си едновременно всички възможни в нашия свят форми и свойства.

Съответно на работата над себе си човек проглежда, той започва да усеща другите светове и така – още приживе на този свят – става притежател на всички светове. Привидно абсурдният език на Кабала става за него език на действията, мислите, чувствата, а противоположните в нашия свят понятия се обединяват в единен корен.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар