// Вие четете...

Календарът на българите

Какви са тракийските хуни, живели покрай Босфора?

cbor34„Този, който позори родината си, предизвиква отвращение.“

Какви са тракийските хуни, живели покрай Босфора?

Сега нека се спрем при близките до Цариград провинции. Прокоп и Калиник наричаха тракийците предимно хуни. Според Прокоп покрай Босфора и на Галиполи от памтивека са живели хуни. Юстиниан, който с отстраняването на Виталиан бе изгубил симпатиите на тези хуни, се мъчеше сега да ги привлече някак си на своя страна и успя да направи това с князуващия около Босфора хунски княз Горда, или Грода (528 г.). Съотечествениците му обаче не останаха доволни от подчинението му на Юстиниан и го убиха, а за княз избраха брат му Мугела. Понеже тези хуни се опасявали, че Юстиниан ще ги накаже за това, те, за да осуетят наказанието, избили императорската стража, която пазела Цариград, заедно с началника на трибуна Далматий. Тогава Юстиниан назначил за комендант на босфорската стража бившия консул Йоан, син на Иоан, и му заповядал да постави квартирата си в Хиеро (на устието на Златния рог). След това Юстиниан изпратил по море една експедиция към Варна срещу хуните или българите в Мизия. Според Малала на нея се противопоставили два хунски, а според Теофан, който точно преписва Малала, двама български князе. Теофан пише: „В тази година (531 г.) се раздвижиха в Скития и Мизия двама български княза с много българи и други (съюзници)”.
Най-напред българите разбили византийците, но те получили подкрепление и разбили българите: двамата български князе паднали в сражението. Зарадвани от успеха си, византийците потеглили през Тракия за Цариград, обаче в Тракия ги посрещнали други българи, които им нанесли съсипващо поражение, та само малцина могли да избягат живи. „Отсега на татък настана мир в Тракия”, пише Малала.
Тракия по онова време (531 г.) е била поселявана от българи и идващите откъм Мизия византийци тук са попаднали в българска земя. Това не е някакво случайно явление, защото по-стария Комес Марцелин е писал, че в 499 г. българите съсипващо разбили римската войска при Чорлу, а още по-старият Калиник е писал, че хуните дотолкова се засилили, че завзели повече от 100 града в Тракия. Трябвало е впрочем тракийските българи да разбият византийците и да ги пропъдят от Тракия, за да настане мир там. Кой бе тогава, в 531 г., господар на Тракия? Явно българите.
Българите не се задоволиха само с разбиването на византийците в Тракия. Те продължиха освобождаването на своите сънародници чак до Йонийско море. В моето изследване, казва д-р Ценов, аз съм посочил, че пелопонесците не са били гърци, а са спадали към тракийската или българската раса. Като се има предвид, разбира се казаното от Прокоп, че хуните навлезли в Тесалия и след като унищожили всички елини с изключение на пелопонесците, се върнали.
Унищожени са впрочем само елините, а не и пелопонесците. Правела се е разлика между елини и пелопонесци. Хуните са считали пелопонесците за свои сънародници, та са искали да ги отърват от елините.
А в своите анекдоти Прокоп пише: „В Илирия и цяла Тракия, тоест от Йонический залив (Арта) до предградията на Византия, там, където селището се населяваше от елини и херсонити, йуните, склавените и антите извършваха почти всяка година, откак Юстиниан стана император (527 г.), непоправими злини над хората (елините и херсонитите). Аз мисля, че при всяко нападение повече от двеста хиляди от живеещите тук ромеи (гърци) биваха отвеждани или заробвани, тъй че цялата тая земя най-сетне действително се съедини със скитската пустиня”.
Йордан пише тук българи вместо хуни. Той казва: „Такива са работите в Римската република, освен това всекидневните настоявания (за правдини) на българите, антите и склавините”. Българите, значи били присъединили земята от Йонийския залив до Цариград към останала Скития, Касаело се е за земята на заточените от Анастасий илирийски владици.
Най-важното, обаче, което научаваме от Прокоп е, че българите са водили в случая национална борба: те са искали да очистят българската земя от гръцкия елемент: преследвани са според Прокоп само гърците. Какви са били другите поселници на споменатите земи се разбира от живелия по това време Малала, който нарича мирмидоните, тесалийски народ, българи. Той пише, че Ахил, прочутия войвода на елините против троянците е имал своя (не елинска) армия, състояща се от тъй наречените тогава мирмидони, които сега (в VI век) се наричат българи.
Мирмидоните не са били елини, а българи. Тези тесалийски българи са освобождавали северните българи от гърците. И както Анастасий библиотекар пише, мизийските българи в случая са се били съединили с тези в цяла Тесалия, двата Епира (от залива Арта на север), Дардания и пр., въз основа на родовото право.
Тъй българите принудиха Юстиниан да създаде в Илирия за освободените от гръцкото духовно и политическо робство българи, отделна архиепископия, което той през 535 г. направи, като постави седалището й в родния си град Охрид. Но за това ще кажем няколко думи по-нататък.
В. Златарски предава горе приведените факти със следните думи: „… а за първите години от Юстиниановото царуване същия автор (Прокоп) казва, че не се минала година, откак Юстиниан взел властта над ромеите, да не нападат хуни, склавини и анти в Илирия, Тракия, Елада и Херсонес: те опустошавали цялата страна от Йонийско море чак до предградията на Цариград и я обръщали в „скитска пустиня”.
Понеже познанията на Златарски по гръцки бяха слаби, той съвсем не е разбрал гръцкия текст. Според него хуните нахлули от Азия в Европа за грабеж, а Прокоп пише, че хуните очистили Илирия, или земята между Йонийския залив и Цариград, от гърци, и я съединили окончателно с останалата Скития, или че окончателно я освободили от гърците, което се документира и с това, че за тази именно земя император Юстиниан създаде самостоятелна архиепископия.
Но преди да преминем към основаването на модерната българска държава, което всъщност е нашата цел, нека скицираме накратко казаното дотук.
Най-старите автори, които са споменали името българи, казват, че българите са скити: Стара България не е нищо друго, освен най-старото селище на скитите, което опирало до Босфора; самият Босфор е лежал в скитска земя; българите са живели покрай Тракийския провлак, преди той да получи името Босфор, тоест преди Троянската война.
От тези мирмидони – българи Ахил бе събрал наемници, за да се бие против северните им братя. С една дума, старите автори са единодушни в това, че българите са стари тракоилирийци; че са по-стари поселници на своето отечество, отколкото гърците на своето, защото гърците се разпространиха или увеличиха за сметка на българите, а не българите за сметка на гърците. Тракоилирийците пък принадлежаха към расата, която днес се казва славянска раса.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар