// Вие четете...

Истината е в избора

Интимни връзки.

„Поиска ли бог да подлуди, ще отнеме на стареца жената.“

Сериозни изследвания върху остаряването в социален контекст трябва значително да отчитат въпросите за ценностите, приоритетите и културните системи, в които хората живеят. Примерите включват различия в нагласите по отношение на модела на домакинствата, работата и пенсионирането, разбирания за лична свобода и независимост, ангажиментите по отношение на даването и получаването на подкрепа и помощ в семейството и много други въпроси. Тези културни нагласи се формират и влияят от по-широк кръг модели в зависимост от географската мобилност, ролята на пола в грижите за семейството, нарастващата заетост на жените, промените в икономическите позиции. Например, когато хората остаряват, стават по-уязвими във физическо и психическо отношение, губят близки хора и приятели и често се нуждаят от повече грижи и социална подкрепа, за да се справят. Те биха могли да спечелят от споделянето на своите грижи с роднини или други хора в сравнително подобна ситуация. Ако са икономически независими, това им позволява да се справят сами, което те обикновено предпочитат, за да запазят своята свобода и да не прехвърлят този товар върху останалите членове на семейството или други близки хора. Но отчитането на ценностите, предпочитанията и възможностите за реализация, често не осигурява оптимален социален контекст при нарастваща уязвимост на хората в тази възраст.

Едно от най-сериозните предизвикателства, с което се сблъсква изследването на жизнените кариери е разплитането на сложните взаимодействия между ефектите на възрастта, кохортата и периода, когато се изследват различните последствия за здравето.

Възрастта се отнася до годините на човека, които той е преживял, докато кохортата се отнася до уникалния опит на хората, които са на една и съща възраст в определен момент във времето. Броят на годините се отнася до исторически период, в който са живели хората. А индивиди, които формират определена кохорта като тези родени в определена година са изложени на едни и същи исторически събития (ефекти на периода), на които са изложени и другите възрастови кохорти, но едни и същи събития влияят различно върху кохортите на различна възраст. По този начин ефектите на периода се натрупват върху различни кохорти, които са преживели тези събития. Доколкото възрастта, кохортата и периода са взаимно свързани, на практика е невъзможно да се оцени ефекта на всеки от тях независимо от другите. Това е съществено предизвикателство за интерпретиране влиянието на всяко от тях поотделно върху здравното състояние или специфичното влияние на рисковите фактори през целия живот.

Редица изследвания разкриват, че „основните характеристики за мнозинството от хората у нас, попадащи в категорията „стари хора” са: висока инвалидизация, самота, бедност и социално изключване, често граничещо с изолация. Тези характеристики са водещи причини за проява на различни форми на дискриминация, ейджизъм, сексизъм и валидизъм”.

Напредналата възраст се характеризира и със загуба на важни психологически качества и възможности, в това число самооценка, чувство за контрол, оптимизъм, смисъл и цел в живота. В добавка към дефицитите на тази възраст са проблеми със значимите социални роли и източници на любов и подкрепа. Много стари хора са особено уязвими по отношение на икономическите трудности и лишения и редица явления в околната среда, предизвикващи стрес и др. Божидар Ивков пише: „Променя се житейската перспектива. Стеснява се кръгът на социалните контакти, намаляват социалните мрежи…, отпадат редица социални роли. Появява се рефлексията към миналото. Все по-често се мисли за края на собствения живот. Появяват се тревогата и страхът. Затова неслучайно самотата се смята за един от най-големите проблеми на възрастните”. Доколкото много често трябва да преодоляват многобройни неблагоприятни за тях условия, те се изправят пред много фундаментални въпроси: Има ли смисъл да живеят? Кой контролира живота им? Полезни ли са за другите?

Много изследвания показват, че религиозните убеждения имат важна роля и са позитивно свързани с ключови психологически характеристики, включително само оценката, оптимизма, самоконтрола, смисъл и цел в живота. Вярата в религията може да повиши психологическите възможности и позитивното мислене посредством стимулиране на социалните контакти, дейности и религиозните убеждения. Също така да даде възможност за общуване с онези, които имат сходни ценности и убеждения. Тези взаимоотношения може да са важни за самооценката, защото те стимулират позитивната идентичност и ролевите очаквания, допринасят за надеждата и оптимизма посредством насърчаване на позитивни представи за себе си. В случай на трудности и беди, увереността, че могат да се справят с проблемите, произлиза от самооценката им и чувството за контрол като инструмент за справяне с проблемите.

През изминалите три десетилетия учените имат важни приноси в концептуализирането и измерването на многоликата природа на социалните отношения на старите хора. Вероятно четири теми ще са обект на изследвания и в бъдеще: сексуалност, изследвания върху насилието над стари хора, социалните неравенства в залеза на живота и разширяването на възможностите на теорията, методологията и методиката за изследване на остаряването.

Дори в началото на 21 век в повечето от изследванията на интимния живот на старите хора се фокусират върху защитните ефекти на инструменталната и емоционална подкрепа и не успяват да отразят друг критично важен компонент – сексуалността. В бъдеще се очаква учените да изследват по пълно ролята на сексуалността в техните отношения, независимо дали сексуалните отношения се проявяват в контекста на връзка, която е юридическа или живеене на съвместни начала. От специален интерес е как сексуалните аспекти на отношенията между старите хора имат превантивно значение за здравето и благополучието и как остаряването свързано с промени във физическите функции може да влияе върху качеството и природата на сексуалните отношения между партньори с дълъг съвместен живот. Възрастните с висока сексуална активност имат по-добро физическо и психично здраве от останалите, при които такава липсва.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар