// Вие четете...

Приложни науки

Измервания на местността. – 2

AA88„Отлагай безделието, не отлагай работата.“

Измервания на местността. – 2

Измерване на ъгли с помощта на линийка с милиметрови деления. С помощта на такава линийка може да се измерват ъгли в ъгломерни деления и в градуси. Ако линийката се държи пред очите на 50 см (рис.2.3), то 1 мм от линийката ще съответства на 0-02. Това произтича от същността на понятието хилядни. При разстояние (радиусът на концентричната окръжност) 50 см една хилядна от линийката е равна на 0,5 мм (500 мм : 1000 = 0,5 мм).Lin

Измервайки ъгъл по линийката се пресмятат броя на милиметрите между предметите и се умножават с 0-02. Получения резултат ще съответства на величината на измервания ъгъл в хилядни. Точността на такова измерване на ъгъла зависи от точността на изнасянето на линийката на разстояние 50 см от очите.

При измерване на ъгъл в градуси линийката се изнася пред очите на 60 см. В този случай 1 см на линийката ще съответства на 1º.
Измерване на ъгли с помощта на подръчни предмети. За измерване на ъгли може да се използват подръчни предмети (молив, химикалка или друг предмет), чиито размери са известни в милиметри, а следователно, и в хилядни на разстояние 50 см от очите.

Ygyl
Приблизително може да се определят ъглите на местността с помощта на пръстите на ръцете, отдалечени на 50 см от очите. Ъгълът между линиите на визиране на показалеца и събраните, среден и без имения пръсти е равен на 1-00, а на разтворените палец и показалец – 2-50.
Ъгълът между палеца и средния пръст на ръката е равен на 90º (рис. 2.4), а между средния и показалеца – 40º. Знаейки това, можем да определим стръмнината на склон (скат). На рисунката стръмнината на ската е 20-22º.

Стръмнината на ската може също да се определи с помощта на линийка с ъгломер (транспортир) и отвес (връв, конец с не голяма тежест). Линийката се установява на нивото на очите така, че нейното ребро да е насочено към върха на ската. Ъгълът, отчетен по скалата на транспортира между щриха 90º и нишката на отвеса е равен на стръмнината на ската. Ако линийката е насочена към Полярната звезда, то ъгълът, определен по транспортира, примерно ще е равен на географската ширина на местоположението на наблюдателя. Средната грешка при измерване на ъгли по този способ е равна на около 3º.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар