// Вие четете...

Приложни науки

Измервания на местността. – 1

AA87„Добрите принципи улесняват работата.“

Измервания на местността. – 1

Общи понятия за измерванията.
Често възниква необходимостта бързо и достатъчно точно да се измерят разстояния до различни обекти, ъгли и направления към тях, както координати и височини. Измерванията, извършени не своевременно или с груби грешки влияят отрицателно на използването на оръжието и техниката.
Точните способи за измерване с помощта на ъгломерните прибори и далекомери се използват при топологичната подготовка на пуска на ракети, артилерията, ориентиране на радиотехническите средства за разузнаване, подготовка на данни за работа на навигационната апаратура и т.н. Тези способи за измерване изискват сравнително много време.
Понякога обаче се налага измерванията на разстоянията и ъглите да се изпълнят с по-прости способи с помощта на прибори за наблюдение или визуално. Широко се използват за измерване крупно мащабните топографски карти.
Линейни и ъглови измерителни единици.
Измерването на някаква величина (разстояние, ъгъл) – означава да я сравним с друга величина, приета за единица на измерване.
На местността разстоянията се измерват в километри и метри, ъглите – в градуси и деления на ъгломера.
Същността на измерване на ъглите в деленията на ъгломера се състои в следното. При наблюдение на местните предмети, отдалечени на различни разстояния, наблюдателят се намира като чели в центъра на концентрични окръжности, радиусът на които е равен на разстоянията до тези обекти (предмети). Ако окръжността се раздели на 6000 деления, то дължината на едно деление закръглено ще бъде равна на една хилядна част от радиуса на окръжността
∆l = 2πR/6000 = 6,28R/6000 = R/955 ≈ 0,001R
където – R е радиус на окръжността.
Централният ъгъл на кръга, заключен от дъгата, равна 1/6000 от дължината на окръжността е приет за единица за измерване на ъглите. Такава единица се нарича деление на ъгломера или една хилядна.
По този начин, единица за измерване на ъглите в дадения случай служи линеен отрязък, равен на една хилядна част от разстоянието до обекта, което осигурява бърз преход от ъглови измервания към линейни и обратно. При измерване на ъгли в хилядни е прието да се наричат и да се записват в началото с числа в стотни, а след това в десетици и единици на хилядната. Ако стотни и десети няма, то вместо тях се наричат и се записват нули (табл. 2.1).

Таблица 2.1
Хиляд

При преход от деления на ъгломера към градусна мярка се използва съотношението:
0-01 = 360º/6000 = 21600’/6000 = 3,6′;
1-00 = 3,6’*100 = 360′ = 6º;
1º ≈ 0-17.

При измерване няколко пъти на един и същ ъгъл или разстояние обикновено се получават макар и близки, но все пак различни резултати. Това е в резултат на случайните грешки, които се основават на несъвършенството на човешкото зрение и погрешността на измерителния инструмент.
Освен случайните грешки в погрешността на измерванията имат дял и систематичните грешки. Те са в резултат на някакво известно несъвършенство на инструмента. Тези грешки имат постоянна величина и знак, които се определят по пътя на контролни измервания на предварително известен ъгъл (разстояние). Знаейки величината и знака на систематичната грешка, тя може да се изключи, въвеждайки в резултата измерената поправка, равна по величина на систематичната грешка, но с обратен на нея знак.

Бин

Измерване на ъгли с помощта на бинокъл. В зрителната тръба на бинокъла има две взаимно перпендикулярни скали (рис. 2.2) за измерване на хоризонтални и вертикални ъгли. Цената на голямото деление е равно на 0-10, а на малкото, съответно 0-05. За да бъде измерен ъгъл между два предмета, трябва да се съвмести някой щрих от хоризонталната скала с един от тях и да се преброят деленията до изображението на втория предмет (обект). Умножавайки броя на деленията с величината на едно деление се получава величината на измервания ъгъл. На рис. 2.2 хоризонталния ъгъл между двете дървета е равен на 0-45, а вертикалния ъгъл между основата и върха на дървото е равен на 0-15.
Други прибори за наблюдение имат подобни скали както при бинокъла. По тази причина ъгли с помощта на такива прибори се измерват по същия начин, както и при бинокъла, точността на измерване е равна на 0-02.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар