// Вие четете...

Приложни науки

Измерване на хоризонтални и вертикални ъгли.

„Времето се дава за учение, а не за живот.“

Измерване на хоризонтални и вертикални ъгли.

Преди измерването на ъгъла е необходимо теодолитът да се приведе в работно положение, тоест да се изпълнят три операции: центриране, хоризонтиране (нивелиране) и установяване на зрителната тръба.
Центриране на теодолита – това е установяване на осите на въртене на алидадата над върха на измервания ъгъл; операцията се изпълнява с помощта на отвес, който се поставя на кукичка, или с помощта на оптически център (ако теодолита има такъв).
Хоризонтирането (нивелирането) на теодолита – това е установяване на осите на въртене на алидадата във вертикално положение (съответно плоскостта на лимба на хоризонталния кръг – в хоризонтална плоскост); операцията се изпълнява с помощта на подемни винтове и нивела на алидадата на хоризонталния кръг.
Установяване на тръбата – това е установяване на тръбата според очите и по предмета; операцията се изпълнява с помощта на подвижното околярно колелце (установяване според окото – фокусиране на мрежата на нишките) и винта за фокусиране на тръбата към предмета.
Измерване на хоризонтални ъгли, изпълнява се строго по методиката, съответстваща на способа на измерване. Известни са няколко способа за измерване на хоризонтални ъгли: способ на отделния ъгъл, способ на кръговия прийом, способ на всички комбинации и други. При измерване на ъгли в теодолитен ход се използва първия способ.
Измерване на отделния ъгъл:
– насочване на зрителната тръба към точката, фокусиране към първата страна на ъгъла, при „кръг в ляво” (КЛ), вземане на отчет L1;
– завъртане на алидадата по часовата стрелка и насочване на тръбата на точката, фокусиране към направлението на втората страна на ъгъла; вземане на отчет L2;
– изчисляване на ъгъла при КЛ: βл = L2 – L1;
– преместване на лимба на 1º – 2º за теодолитите с едностранно отчитане;
– превеждане на тръбата през зенита и насочването й на точката, фокусиране към направлението на първата страна на ъгъла, при „кръг в дясно” (КД), вземане на отчет R1;
– завъртане на алидадата по хода на часовниковата стрелка и насочване на тръбата на точката, фокусиране към направлението на втората страна на ъгъла, при „кръг в дясно”, вземане на отчет R2;
– изчисляване на ъгъла при КД: βп = R2 – R1;
– при изпълнение на условието | βл – βп | ≤ 1,5t, където t – точност на теодолита, изчислява се средното значение на ъгъла: βср = 0,5(βл + βп).
Измерването на ъгъл при едно положение на кръга (КЛ или КД) представлява един полу прийом; пълният цикъл на измерване на ъгъла при две положения на кръга представлява един прийом.
Измерване на вертикален ъгъл. Вертикален ъгъл – това е плосък ъгъл, лежащ във вертикална плоскост. Към вертикалните ъгли се отнасят ъгъла на наклона и зенитното разстояние. Ъгълът между хоризонталната плоскост и направлението на линията на местността се нарича ъгъл на наклона и се обозначава с v. Ъглите на наклона могат да бъдат положителни и отрицателни. Ъгълът между вертикалното направление и направлението на линията на местността се нарича зенитно разстояние и се обозначава с Z.
Зенитното разстояние винаги е положително.
Ъгълът на наклона и зенитното разстояние на едно направление са свързани в следното съотношение:

За измерване на вертикални ъгли е предназначен вертикалния кръг на теодолита.
Вертикалния кръг на повечето теодолити е устроен по следния начин: лимба е твърдо съединен с тръбата, центърът на лимба е съвместен с геометричната ос на въртене на тръбата, а неговата плоскост е перпендикулярна на тази ос. Лимба на вертикалния кръг има надписи с деления от различен тип: или от 0º до 360º по хода на часовниковата стрелка (първи тип), или от 0º до 90º против хода на часовата стрелка (втори тип) и т.н. Отчета се взема по алидадата на лимба. Основните части на алидадата са: отчетно приспособление, цилиндричен ниво указател, микрометричен винт.
Мехурчето на указателя за нивото в момента на отчета се привежда в нулево показание, тоест оста на нивото служи за указател на хоризонталното направление. Отчетен указател се явява нулевия щрих на отчетното приспособление. Оста на нивела и линията, съединяваща отчетния указател с центъра на лимба, трябва да бъдат паралелни; при изпълнение на това условие линията на отчетния указател ще е хоризонтална в момента на вземане на отчета по вертикалния кръг. На практика това условие не винаги се изпълнява и има място така нареченото място на нулата (М0). Мястото на нулата на вертикалния кръг – това е отчет по лимба на вертикалния кръг при хоризонтално положение на визьорната ос на тръбата и оста на нивелирния кръг.
За конкретния теодолит формулата за изчисляване на ъгъла на наклона и мястото на нулата са записани в паспорта.
Положението на вертикалния кръг, при който отчетът по лимба на вертикалния кръг е равен на ъгъла на наклона се счита за основен; при повечето съвременни теодолити за основно се явява положението КЛ.
За измерване на ъгъла на наклона е удобно М0 да е близо към нулата, поради това е необходимо да се извърши проверка на мястото на нулата, което предвижда следните действия:
– насочване на тръбата към точка при КЛ, привеждане на мехурчето на нивелира в нулевия пункт и вземане на отчет по вертикалния кръг;
– превеждане на тръбата през зенита, навеждане на тръбата към точка при КД, привеждане на мехурчето на нивелира в нулево положение и вземане на отчета по вертикалния кръг;
– изчисляване по съответните формули за М0 и ъгъла на наклона.
Ако М0 ≥ 2t (t – точност на отчитане по скалата на вертикалния кръг на теодолита), то при основно положение на кръга при насочване на тръбата към точка и с микрометричния винт на алидадата установяваме отчета, равен на ъгъла на наклона. Отклоняването на мехурчето се изправя с винта към нулевото положение.
Съществуват течни, механични и оптико-механични компенсатори. Най-често се използват оптико-механичните компенсатори, при които отвесното махално устройство се явява главен възел. Към тези устройства са закрепени оптични детайли или системи, чиито предназначение е или за изменение на направлението на оста на прибора, или за паралелно сместване на направлението на оста на прибора. Неизменна съставна част на оптико-механичния компенсатор се явява демпфера, чиито предназначение е за погасяване или отслабване на собствените колебания на махално отвесната система. Оптико-механичния компенсатор, заменя нивелира при алидадата на вертикалния кръг, като освобождава наблюдателя от необходимостта да установява мехурчето на нивелира в средата преди отчитане по вертикалния кръг, което съществено съкращава времето за измерване на ъгъла на наклона.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар