// Вие четете...

Атмосфера

Изисквания към безопасността на корабната авиация.

„Почти няма такива недостатъци, които биха били безусловно непоправими.“

III. Комплексна апаратура за приемане на спътникова информация (КАПСИ), която трябва да осъществява получаването и обработката на ХМИ:

1. В цифрови формати HRPT (High Resolution Picture Transmission) – формат за автоматично предаване на изображение с високо разрешение от полярно орбитални метеорологически космически апарати (КА).

2. От перспективните полярно орбитални метеорологични КА в цифрови формати:

а) LRPT (Low Resolution Picture Transmission) – апарат за автоматично предаване на изображение по ниско скоростни канали. По заявление на Световната метеорологична организация (СМО) в течение на близките десет години на полярно орбиталните КА от ново поколение ще бъде постигнат преход от съществуващата форма на ниско разрешение на АРТ към перспективен цифров формат LRPT;

б) AHRPT (Advanced High Resolution Transmission) – разширен формат за автоматично предаване на изображение с високо разрешение.

3. От геостационарните метеорологични КА в цифрови формати:

а) LRIT (Low Rate Information Transmission) – формат за автоматично предаване на цифрова информация по ниско скоростни канали;

б) HRIT (High Resolution Information Transmission) – автоматично предаване на информация за големи обекти.

4. Разпространявана от Главния ХМЦ на МО чрез геостационарно свързани КА – ретранслатори.

Приемането на информация от МИСЗ в причислените по-горе формати трябва да се извършва с разрешение 1х1 км в телевизионен и инфрачервения диапазони без включване в състава на комплекса на насочени антени от жиро стабилизирана платформа.

В състава на комплексната апаратура за приемане на спътникова ХМИ трябва да влизат:

а) антенно устройство, осигуряващо приемането на цифрови сигнали от МИСЗ и свързаните КА;

б) блок за приемане и обработка на сигналите;

в) радио приемно антенно устройство, осигуряващо приемане на информация, постъпваща от РМЦ;

г) вграден все вълнови радиоприемник;

д) ПАС на КАПСИ, осигуряващ пълната обработка на ХМИ, постъпваща от МИСЗ от типа на „Метеор-3”, NOAA, „Meteosat” в международни цифрови формати. ХМИ по специална програма осигурява ПАС „Метеоспътник” при това информацията трябва да бъде привързана към географска основа по ширина и дължина.

С цел за решаване на задачите по осветяване на хидрометеорологичната обстановка в КАПСИ се предлага да се обедини приемането на информацията, разпространението на ХМИ чрез геостационарните спътници с използването на технологията „Митра”, а също приемане на метеорологична информация, постъпваща от МИСЗ от типа „Метеор”, „NOAA”, „Metop”, “Meteosat”, “FengKun” в съществуващите международни стандарти и перспективни цифрови формати.

Управляемото антенно устройство за приемане на цифрови сигнали от МИСЗ трябва да осигурява дистанционно насочване и стабилизация на огледалото на параболичната антена на основата на следната цифрова информация, постъпваща от ПАС на КАПСИ:

а) текущи значения на ъгъла на мястото и азимута на оптическата ос на антената;

б) текущо значение на курса на кораба и ъгъла на неговата бордово и килево клатене.

Началото на приемане на сигналите от МИСЗ трябва да се осъществява при ъгъл на възвишение на космическия апарат над хоризонта на не повече от 15 градуса.

Данните за курса на кораба, ъгълът на килевото и бордовото клатене при това трябва да постъпват от корабния навигационен комплекс в ПАС на КАПСИ в цифров вид по съгласуван протокол за обмен с погрешност за всеки от ъглите на не повече от ±0,3 градуса. Честотата на обновяване на данните към целеуказването за курса и ъглите на клатенето – не по-малко от 10 Хц.

IV. Хидрометеорологична станция на кораба (ХМСК), осигурява измерването на параметрите на атмосферата в района на кораба.

В състава на ХМСК е необходимо да се включва:

1. Датчици за хидрометеорологичните параметри:

а) скорост и направление на вятъра;

б) атмосферно налягане;

в) температура и относителната влажност на въздуха;

г) височината на ниската граница на облаците;

д) метеорологична (оптична) далечина на видимост.

2. Блок за свързване с метео датчиците.

3. ПАС на ХМСК

4. Метео табло.

Метеорологични характеристики на датчиците на ХМСК са приведени в таблица 4.

Таблица 4. Метеорологични характеристики на ХМСК

Наименование на измервания параметърДиапазон на измерванеПредели на погрешност на измерване при Р=0,95
Скорост на наблюдавания вятър W, м/сОт 1 до 60±(0,3 + 0,02 W)
Направление нас наблюдавания вятър, градусиОт 0 до 360±(при W > 5 м/с)
Скорост на истинския вятър U, м/сОт 1 до 60±(0,3 + 0,04 U)
Направление на истинския вятър, градусиОт 0 до 360±5(при W > 5 м/с)
Атмосферно налягане, хПаОт 600 до 1080± 0,1
Температура на въздуха, ºСОт -50 до 50± 0,3
Относителна влажност при температура на въздуха от минус 20 ºС до 50 ºС, %От 30 до 100± 3
Височина на ниската граница на облаците h, мОт15 до 7500±(15 + 0,05h)
Метеорологична (оптична) далечина на видимост S, мОт 10 до 20000±(10 + 0,2 S)

В качеството на първични преобразователи на скоростта и направлението на вятъра трябва да бъдат използвани акустични измерители, осигуряващи повишена надеждност и дълговечност при изпълнение на измерванията.

V. КСОД, отговарящ за комплексната обработка на информацията, циркулираща в КАИИС за ХМО, а също и предаване на информацията на потребителите в състав:

1. ПАС „Синоптик – прогнозист”, осигуряващ:

а) обобщаване на всички метеорологични данни, подготовка и формиране на диагностична и прогностична информация;

б) подготовка на синоптични и приземни карти за времето на основата на съобщения в код КН-01, допълнителни фактически и прогностични положения на фронтовете и центровете на баричните образования;

в) подготовка на карти за високата топография, построени на основата на съобщения в код КН-04;

г) подготовка на прогнози за времето в зоната на осигуряване на морския авионосен комплекс (МАК) в текстова форма в формат МЕТАР (METeorogical Aerodrome Report – метеорологичен код за предаване на сводка за фактическото време на аеродрума) и TAF (Terminal Aerodrome Forecast – метеорологичен код за предаване на прогнозата за времето по аеродрума);

д) съвместяване на спътниковата информация с радиолокационната метеорологична информация и картите за времето;

е) обмен на информацията по преводните линии за свръзка чрез мрежата „Ethernet”;

ж) информационен обмен по интерфейса или локалната мрежа с устройства, входящи в състава на системата;

з) изобразяване на индикатор на метеоинформация в формат Метео Табло (период на обновяване на информацията трябва да не бъде повече от 5 минути);

и) управление на не оперативни режими на работа и настройки, които трябва да се осъществяват чрез разкриващи се екранни менюта.

2. ПАС „Синоптик – консултант”, осигуряващ.

а) подготовка на редица мулти медийни форми за представяне, адаптиране за потребителя:

– за опасните явления в близката зона и в далечната зона АКП-1А, АКП-1;

– прогноза на температурата и налягането на повърхности 300 мб и 400 мб (АТ300, АТ400);

– прогностични и фактически карти за времето на основата на карти в код GRID;

– фактически данни за времето, измерени от хидрометеорологичните станции в формат Метеотабло;

б) информационен обмен по интерфейса или локална мрежа с устройства, влизащи в състава на КСОД;

в) изобразяване на индикатор на метеорологична информация в формат Метео Табло (темп на обновяване на информацията не по-голям от 1 минута);

г) управление на не оперативни режими на работа и настройки чрез разкриващо се екранно меню;

д) постъпване на информация за неизправности в устройствата във вид на визуален (мигащ надпис) и звуков сигнал за възникване на неизправности. При това операторът е длъжен да има възможност да извика на екран текстова информация за неизправностите на изделията, съответния, постъпващ по канала за обмен, код за неизправност. Съдържанието на текстовата информация и съответния й код се определя в процеса на проектиране;

е) изобразяване на екрана на монитора информация за режима на работа на изделието по извикване от оператора чрез екранно меню, например, при архивиране на изображение. Състава на изобразяваните на монитора надписи се определя на стадия на подготовка на техническия проект.

ж) ПАС „Хидро метео консултант”, осигуряващ:

– довеждане на метеорологичната информация до широк кръг крайни потребители. При това при заявка операторът в режим реално време трябва да бъде представена следната информация: приземна карта за фактическото време (синоптична) – един път на 3 часа; приземна карта за опасните явления за близката зона за по-ниско от 3000 м на 24 часа (АКП-1А) – един път на 6 часа; прогностична температурно ветрова карта АТ-300 и АТ-400 един път на 6 часа; прогностична карта за опасните явления за далечната зона по-високо от 3000 м на 24 часа (АКП-1) – един път на 6 часа;

– информационен обмен по интерфейса или локалната мрежа с устройствата, входящи в състава на комплекса за ХМО на МАК;

– изобразяване на индикатор на метеорологичната информация в формат Метео Табло;

– период за обновяване на информацията за не повече от 5 минути;

– управление на неоперативните режими на работа и настройки чрез разкриващо се екранно меню;

– постъпване на информацията за неизправности, формирани визуално (мигащ надпис) и звуков сигнал за възникване на неизправности. При това операторът е длъжен и има възможност да извика на екрана текстова информация за неизправност на изделието, съответстваща на постъпващия по канала за обмен код на неизправността.

Изводи

1. Анализа на работата на корабната автоматизирана информационно измерителна система за ХМО на безопасността на полетите на корабната авиация позволява да се направи извод за това, че изработваните данни, не в пълна степен отговарят на нарасналите изисквания, предявявани към ХМО за точност, пълнота на представяне, достоверност и пространствено осъществяване.

2. На основание на резултатите от изследванията в състава на новата система за ХМО за перспективния авионосещ комплекс на ВМС е необходимо да се включи корабен лидарно радиолокационен метеорологичен комплекс, допълнително осигуряващ откриването на такива явления, както „изменение на вятъра” и зоните за повишаване на турбулентността, а също така на аерологично сондиращ комплекс за получаване на оперативна информация за разпределението на метеорологичните параметри по височина и в хоризонтална плоскост. Освен това е необходимо в значителна степен да се усъвършенства апаратурата на корабната метеорологична станция, апаратурата за приемане на ХМИ, постъпваща от разнородни източници, а също така комплекса за сбора и обработката на данни.

3. Използването на съответната ГИС технология, обработката на хидрометеорологичната информация, постъпваща допълнително от разнородни източници, автоматизираното въвеждане на данните в системата и комплексите на кораба, значително ще разширят възможностите за прогнозиране както на времето, така и в пространството, което ще повиши оперативността и качеството на ХМО.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар