// Вие четете...

Приложни науки

Избор и използване на ориентирите.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

„Образованието е богатство, приложението му – съвършенство.“

Избор и използване на ориентирите.

Местните предмети и формите на релефа, относно които се определя собственото местоположение, положението на обектите и указване на направлението на движение, се наричат ориентири. Те се различават обикновено по форма, оцветяване и лесно се опознават при обзор на обкръжаващата местност.
Ориентирите се подразделят на площни, линейни и точкови.
Към площните ориентири се отнасят населените пунктове, отделни горски масиви, горички, езера, блата и други обекти, заемащи голяма площ. Такива ориентири лесно се опознават и запомнят при изучаване на местността.
Линейни ориентири – това са местни предмети и форми на релефа, имащи голяма протяжност при сравнително неголяма ширина, например пътища, реки, канали, далекопроводи, тесни клисури и т.п. Те се използват, като правило, за удържане на направлението на движение.
Към точковите ориентири се отнасят кулообразни постройки, комини на заводи и фабрики, ретласлатори, мостове, надлези, кръстовища, ями, кариери и други местни предмети и форми на релефа, заемащи не голяма площ. Такива ориентири се използват обикновено за точно определяне на собственото местоположение на местността, положението на целите, указване на сектори и полоси за наблюдение.
Осигуряването на надеждно ориентиране на местността много зависи от правилния избор на ориентири. При удържане на направлението на движение през дена се избират ориентири, които могат лесно да бъдат опознати още при подхода към тях, например, отделни горички и дървета, постройки от кулообразен тип, тоест основно точкови ориентири. По време на движението се избират нови ориентири. При ограничена видимост се използват основно линейни ориентири за удържане на направлението на движение.
През зимата снежните преспи изглаждат гънките на релефа и ги правят малко забележими от далече. Поради това използването на формите на релефа през зимата в качеството на ориентири е затруднено. В тези условия следва да се избират най-забележимите местни предмети с тъмна окраска, тъй като те по-добре се забелязват на фона снежната покривка.
При избор на ориентири следва да се отчита и такава особеност. По време на движение при обзор на местността от различни точки на наблюдение, а следователно, и вида на ориентирите както и тяхното разположение рязко се изменят. Това е особено характерно за планинските местности. Отделните форми на релефа и местните предмети, които са определени като ориентири могат да изчезнат от видимост при движение по планинските пътища.
По този начин, при избора на ориентири е необходимо винаги да се отчитат условията при които те ще бъдат наблюдавани.
Наред с определяне на собственото местоположение и направлението на движение ориентирите се използват за целеуказване и насочване. При необходимост освен основните ориентири се определят и допълнителни такива. В качеството на ориентири следва да се избират най-устойчивите местни предмети и форми на релефа, например височини, насипи, пътни разклонения и други.
Ориентирите се избират по възможност равномерно по хоризонта и в дълбочина, за да е възможно бързо и точно указание за обектите на местността. Избраните ориентири се номерират от дясно на ляво и от собственото място по посоката на движение. На всеки ориентир се дава запомнящо се наименование, съответстващо на неговите външни отличителни признаци.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар