// Вие четете...

Времето и Океана

Значение на Хидрометеорологичното осигуряване.

„Всичко си има причина.

Значение на Хидрометеорологичното осигуряване.

Значението на Световния океан като транспортна артерия и източник на огромни запаси от енергийни, минерални, биологични, химически, хранителни и други ресурси, които днес активно се експлоатират от цялото световно общество, да се преоцени е невъзможно и в бъдеще то само ще нараства. Значителна част от световните запаси от природни ресурси на Земята се съдържат в шелфа на моретата – на първо място нефт, газ и риба. Дейността на морските отрасли на икономиката са свързани с използването на ресурсите на моретата и океаните, която зависи от времето и състоянието на морето, които пък определят безопасността и производителността на работата на море.
Метеорологичната и океанографска информация се явява важен икономически фактор за нормалното функциониране на корабоплаването, риболова, нефто и газо добиващите предприятия на шелфа и за много други видове морски дейности. Всички те се нуждаят от морско хидрометеорологично осигуряване (МХМО).
Тази задача изпълняват прогностичните органи, в функцията, на които влизат подготовката и своевременното довеждане до потребителите на информацията за фактическото и очакваното метеорологично време и хидрологичното състояние на акваторията на моретата и океаните, а в случай на заплаха от възникване на опасни природни явления (ОЯ) на море и в океана – излъчване на щормово предупреждение и оповестяване.
Тази информация помага на потребителите да оптимизират производствените процеси и да планират най-удобното време и място за провеждане на морските операции. Качеството на прогнозите и предупрежденията в значителна степен зависи от пълнотата и точността на изходните данни от наблюденията, а тяхната ефективност – от уменията на потребителите да реагират правилно на нея.
Анализът на данните за предстоящи загуби в морските отрасли на икономиката показват, че за сметка на ефективното използване на хидрометеорологичната информация се отдава да се намалят възможните икономически загуби средно с 40%.
Особена значимост морското хидрометеорологично обслужване придобива в арктическите морета, където морските операции се осъществяват в екстремално сурови метеорологични и климатични условия. По трасето на Северния морски път вероятността за опасни и извънредно опасни ситуации е особено голяма.
За да бъдат предотвратени и макар с малко да бъдат намалени негативните последствия от неблагоприятното време, по целия свят се разработват специални системи за ранно предупреждение за опасните природни явления, такива като: цунами, щормови нагони, аварийни разливи на нефт и т.п. Ключова роля играе оперативната фактическа и прогностична хидрометеорологична информация, на основата на която се разработват мероприятия по защитата на морските и брегови обекти от извънредни ситуации от природен и технологичен характер и по ликвидацията на последствията от тях, а също така при осигуряването на аварийно спасителните работи.
Морските хидрометеорологични прогнози се базират на научно обосновани методи. При всяка сериозна научна постановка въпроса за прогнозата на всеки елемент от режима на морето е необходимо, преди всичко, да се изучи фактическата природа на даденото явление и да се открият основните фактори, които определят неговата времева и пространствена изменчивост, а също да се разполага с данни от наблюденията, които биха осигурили не само разработката на методи за прогноза, но и проверка на тяхното качество.
Разработката на методи за морски хидрометеорологични прогнози представляват сложни научни изследвания, изискващи дълбок анализ на причинно следствената свързаност между хидрологичните елементи на режима на морето и факторите, които ги определят. Това е свързано с процесите, протичащи на повърхността и в дълбочина, които се характеризират с голяма пространствено времева изменчивост, явяваща се като следствие на разно мащабно въздействие на океана и атмосферата. Обмена на топлина, влага и енергия между тези две среди определят болшинството от процесите, протичащи в атмосферата и океана. Без съвместното изучаване на процесите, развиващи се в атмосферата и океана, не бива да се предсказва почти нито едно явление, наблюдавано в моретата и океаните.
През последните години се наложиха обективни условия за подобряване на хидрометеорологичното осигуряване на морските отрасли.
С приемането на Морската доктрина на РФ за период до 2020 г., за първи път в Русия на федерално ниво е положено началото за формирането и реализацията на дълговременна национална политика в областта на морските дейности. Важна съставна част от националната морска политика се явява осигуряването на хидрометеорологичната безопасност, което е свързано с хидрометеорологичното осигуряване на морските отрасли на икономиката.
През последните години морското хидрометеорологично осигуряване (МХМО) се усъвършенства в рамките на реализацията на подпрограмата „Единна система за информация за обстановката в Световния океан (ЕСИСО). В тази подпрограма един от крайъгълните камъни се явява оперативния модул, в основата на който са заложени наукоемки технологии за подготовка и издаване на разнообразни диагностични и прогностични продукции от глобален и регионален характер с използването на съвременни (Географска информационна система – ГИС) технологии. Отделни компоненти на оперативната подсистема ЕСИСО (Единна държавна система за информация за обстановката в Световния океан) вече е внедрена в оперативната практика на научно оперативните учреждения и морските управления на ХМС.
Въведен е в експлоатация Web – портал от ЕСИСО, осигуряващ търсенето и достъпа на информационни ресурси от отечествени и задгранични източници на оперативна информация, масиви и база данни по предмета на дейност на ЕСИСО, в това число прогностична продукция и данни.
Съществено се е подобрила научно техническата база за подготовка и издаване на диагностична и прогностична информация за хидрометеорологичното състояние на моретата и океаните, увеличил се и обмена на данните постъпващи в прогностичните центрове. Създадено е голямо количество математически модели за взаимодействието на океана и атмосферата на различно ниво на сложност, което позволява достатъчно достоверно да се възпроизведат основните закономерности на еволюцията на океанографските полета. Натрупан е значителен опит по използването на такива модели при разработката на морските хидрологични прогнози.
Разработени са и са внедрени в практиката методи и технологии за обективен анализ (ОА) и прогноза на океанографски и метеорологични полета на глобуса и за големи региони от Световния океан. Създадена е оперативна база данни, съдържаща всички необходими видове информация за съставянето на морски хидрологични прогнози.
Подобрена била и телекомуникационната система и свързаната с това за много по-широко използване на ПК. Благодарение на това, съществено се е подобрила системата за обработка на данните, включително системата за обработка на спътникови данни и моделирането на океанските процеси.
Изменили се и носителите на информация, способите за нейното представяне. Получили са значително развитие техническите средства и методите за изследване на моретата и океаните. Постоянно се усъвършенстват дистанционните методи за изучаване на термодинамичните процеси, протичащи в моретата и океаните с помощта на апаратура, установена на ИСЗ. Създадени са технологии за автоматизиран сбор, контрол и обработка на океанологична информация чрез спътници. Реализират се нови международни проекти за дълбоководни изследвания на Световния океан с помощта на „изплуващи” буйове (проект АРГО) и автономни обитаеми подводни апарати. Активно се развива международното сътрудничество в областта на изучаване на Световния океан.
Благодарение на развитието на морската техника, фронта на изследванията се е придвижил в относително малко изучените райони на Световния океан, обхващащ всички големи дълбочини. Това позволява получаването на по-пълна информация за процесите и явленията, протичащи във всички дълбочини на морската среда, да се оценят и изследват тяхната взаимна връзка и взаимодействие в глобални мащаби. Мащабността и ефективността на използване на морската информация, постъпваща от мрежата за наблюдение с наземно и космическо базиране, постоянно расте.
Наред с традиционните синоптични методи за анализ и прогноза на времето, широко внедряване в практиката са получили и числовите методи за диагноза и прогноза на времето и хидрологичното състояние на морето, основани на физико статистическите и хидродинамичните модели, реализирани във вид на компютърни технологии.
Мащабите на съвременното оперативно хидрометеорологично обслужване са довели до необходимостта от разработване на автоматизирани технологии на процесите за сбора, подготовката и разпространението на морската информация. Разработените в последно време оперативни системи за анализ и прогноза, включително работещи станции (РС) и автоматизирани работни места (АРМ), използват тези технологии. Автоматизацията на процеса на оперативното осигуряване на морските дейности непрекъснато се развива. Обектите на нейното използване извънредно се е разширило от прости системи за прогноза на отделни параметри на морската среда до системи за управление на комплекса от процеси. Очевидно е, че тези оперативни системи правят морските метеорологични и океанографски прогнози по-обективни и точни.
Въпреки определени успехи в развитието на автоматизацията в системата, следва да се признае, че в областта на оперативната океанография тя преминава по-бавно в сравнение с водещите задгранични метеорологични центрове, особено в частта на оборудването с изчислителна техника и други средства за преработка и изобразяване на информацията.
Днес на преден план излиза необходимостта от специализирано морско хидрометеорологично осигуряване (СМХМО) на конкретни групи от потребители. Редът и условията за предоставяне на хидрометеорологичните данни и информационни услуги за морските отрасли на икономиката са определени в Постановление на правителството на РФ.
Системата на МХМО е построена по аналогия със системите на напредналите западни държави. Прогностичните центрове на високо ниво подготвят крупно мащабна прогностична информация в глобален и регионален мащаб, която по каналите за връзка се предава в националната хидрометеорологична служба (НМС) и в териториалните управления, където тя се интерпретира съобразно с регионалните и местни условия.
В условията на интензивното усвояване на природните ресурси на шелфа на моретата голямо значение придобиват екологичните проблеми, преди всичко замърсяването на моретата с промишлени отпадъци, които изискват сериозно внимание. Препоръките и консултациите от специалисти, разработени на основата на използването на морската хидрометеорологична информация, позволяват да се избегнат или поне да се смекчат тези проблеми.
Що се касае до перспективите за развитие на оперативното МХМО, то следва да се обърне внимание на два основни аспекта:
1. В частта довеждане на информацията до потребителите има тенденция към разширяване на номенклатурата на издаваната продукция и услуги на основата на използването на много по-съвършени средства за подготовка и изобразяване на информацията и към средствата за предаването й към потребителите.
2. Развитието на оперативните системи имат национално и регионално ниво. На национално ниво трябва да се прилага конструктивно сътрудничество с НМС на други страни на основата на международните проекти и програми, изпълнявани в рамките на СМО (Световната метеорологична организация), МОК (Международния океанографски комитет) и други.
На регионално ниво трябва да се отчита специфичните особености на обслужването, свързано с географското разположение на региона, неговия хидрометеорологичен режим и особеностите на стопанските и други дейности, които трябва да се вземат под внимание.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар