// Вие четете...

Чувства и власт

Закон за душевно единство.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA„Един човек може да струва колкото сто, а сто могат да не струват колкото един.“

Закон за душевно единство.

В обикновен смисъл думата „тълпа“ означава сбор от някакви индивиди, независимо от националност, занимание или пол, както и от случайните обстоятелства, които ги събират.
От гледна точка на модела на поведение, изразът „тълпа“ придобива съвсем друго значение. При определени обстоятелства, и само тогава, един сбор от хора притежава нови и съвсем различни характерни черти на модела на поведение от този на всеки съставящ го индивид. Съзнателната индивидуалност изчезва, чувствата и мислите на всички се насочват в една и съща посока. Образува се една колективна душа, преходна, без съмнение, но разкриваща много ясни отличителни черти на модела на поведение. Тогава колективът се превръща в това, което, по липса на по-точна дума, ще наречем „организирана тълпа“. Тя формира едно общо създание и е подчинена на закона за душевното единство на тълпите.
Обстоятелството, че много отделни личности се оказват случайно, рамо до рамо, не им придава характер на организирана тълпа. Хиляди индивиди, не съвсем случайно събрани на площада, без никаква ясна цел, съвсем не образуват организирана маса народ, но за сметка на това имат единен модел на поведение. За да се придобият специфичните й черти на поведение е необходимо появата на влиянието на определени дразнители.
Изчезването на съзнателната самоличност на индивида и насочването на чувствата и мислите в една и съща посока, първи черти на модела на поведение на организиращата се тълпа, не включват винаги едновременното присъствие на множество отделни лица на едно и също място. В даден момент, подтикнати от някои силни емоции, например важно национално или социално събитие, хиляди отделни личности могат да приемат характерните черти на една организирана тълпа. Обикновена, събираща ги случайност тогава ще е достатъчна, за да промени поведението им и ще придобие специфичната за действията на тълпите форма.
В някои моменти от историята половин дузина хора могат да образуват организирана тълпа, нещо, което стотици случайно събрани индивиди могат и да не направят. Но друг път, един цял народ, без да има видимо събитие, се превръща в организирана тълпа под въздействието на едно или друго влияние.
От момента на създаването си организираната тълпа придобива общи и временни, но определено характерните за нея черти на поведение. Към тях се добавят индивидуални характеристики, изменящи се според съставните елементи на тълпата, но точно тези характеристики са в състояние да променят душевното й устройство. Не е лесно да се опише душата на тълпите, устроена многообразно не само по род и състав на общностите, но и в зависимост от естеството и степента на дразнителите, които им въздействат. В реалния живот индивидите не се изявяват с постоянен характер, както и да имат постоянен модел на поведение. Единствено еднаквата обстановка създава привидна еднаквост на характерите и поведението.
От етапите на развитие на тълпите само етапа на пълна организираност, може да ни покаже в какво ще се превърнат те. Именно в този напреднал стадий на организация, върху неизменната и властна родова основа се добавят някои нови и особени характерни черти, насочващи всички чувства и мисли на общността в една и съща посока. Едва тогава се проявява това, което се нарича закон за душевно единство на тълпите.
Каквито и да са индивидите, съставляващи една тълпа, колкото и да си приличат или да се различават по начин на живот, занимания, характер или интелигентност, най-силно поразява това, че се превръщат в тълпа и им придава нещо като колективна душа. Тази душа ги кара да чувстват, мислят и действат коренно различно, отколкото е чувствал, мислил и действал всеки от тях, взет поотделно. Някои идеи, някои чувства възникват или прерастват в действия само при индивидите, обединени в тълпа. Организираната тълпа е временно създание, съставено от сплотени за миг елементи, точно както са съставните части на едно цяло, чийто характерни черти силно се различават от тези, на съставните му елементи.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар