// Вие четете...

Приложни науки

Етапи на създаване на карта.

„Всеки занаят е достъпен за човек, ако не му е празна главата.“

Етапи на създаване на карта.

При създаването на картите по традиционна технология се различават четири основни етапа:
1. Редакционно подготвителните работи, се явяват начален и един от главните видове работи при създаването на картите в картографското производство. Основните изпълнители на редакционно подготвителните работи се явяват редакторите на картите. Те разработват ръководните документи по създаването на картите. От качеството на тези документи зависи качеството на съставяната карта. Всички документи се разработват в строго съответствие с изискванията.
Редакционно подготвителните работи включват:
– изучаване на заданието, назначение на картата, изискванията към нея;
– определяне, сбор, анализ и систематизация на картографските и другите материали, необходими за съставянето на картата;
– изучаване на картографираната територия и картографските материали;
– подготовка на изпълнителите към работата;
– разработка на ръководни документи: редакционен план или редакционно технически указания.
2. Съставяне на картата. На този етап се изготвят оригиналите на картата, които включват в себе си математическата основа и всички елементи от съдържанието с тяхната генерализация. Дадения етап се състои от следните процеси:
– подготовка и обработка на източниците;
– изчисляване и построяване на математическата основа на картата;
– разработка на съдържанието на картата и легендата;
– съставяне на оригиналите на картата с едновременна генерализация;
– коректура (само коректура) на всички етапи от съставянето, редакционен преглед и приемане на оригиналите в отдела за технически контрол.
Изпълнителят, който ще съставя картата, трябва да притежава много добри теоретични знания по картографска генерализация. При изготвяне на съставителския оригинал е необходимо правилно, точно и с високо качество да бъде изпълнено съставянето, с едновременна генерализация на елементите от съдържанието на картата. Оригинала щателно се проверява за наличието на грешки. Всички грешки веднага се изправят, поради това графичното качество на съставителския оригинал винаги биват с не много високо качество.
3. Подготовка на картата към издаване. На този етап се изготвя оригиналът, който носи названието издателски. Издателски оригинал – това е копие на съставителския оригинал, изпълнен с много високо графично качество, с приетите условни знаци и пригоден за фото механично възпроизводство.
Ръкописният съставителски оригинал заради не високото си графично качество не може да се използва за целите на издаването. След изготвянето на съставителския оригинал следва етапа на подготовка на картата към издаване, включващ в себе си изготвянето на издателския оригинал, който се изпълнява по сини копия от съставителския оригинал с високо графично качество.
4. Издаване на картата. Това е заключителния етап по създаването на карта. Към издателските работи се отнасят изготвянето на печатните форми, печата в тираж на картата и отделянето на готовата продукция.
С внедряването на компютърните технологии в картографското производство значително се е изменило съдържанието на етапите по създаването на картите. Някои процеси са изчезнали въобще, например, ръчния фото набор (на етапа подготовка на картите към издаване), въвеждане на мрежата и запълване, фото процеса, ретуширане и др. Станало е обединение на етапите по съставянето и подготовката на картата към издаване (тоест създаване на един оригинал, който носи названието оформителски).
Появили са се нови процеси: сканиране, регистрация на растерните изображения, електронен фото извод. Компютърните програми постоянно се обновяват и усъвършенстват. Програмното осигуряване за създаването на карти се подбира с отчета на възможностите на дадената програма, задачите и назначението на бъдещата карта.
Редактиране на картите.
Редакционните работи се явяват най-първия етап при създаването на картите в картографското производство. Те се подразделят на редакционно подготвителни работи и собствено редактиране на всички етапи от създаването в картографското производство.
Редактирането на картите включва в себе си разработката на редакционно техническата документация по създаването на картата и научно – техническото ръководство на всички етапи от нейното създаване.
С редакционните работи се занимават редакторите на карти. Целта на редактиране е осигуряване на високо качество на съставяната карта. Поради това редакторът на картата трябва да бъде високо квалифициран специалист, да има добри познания по технологиите по създаването на картите и др.
Работата по създаването на карта започва с редакционно подготвителните работи. От това, на колко щателно ще е изпълнена тази работа, зависи качеството на бъдещата карта.
Основни етапи на редакционно подготвителната работа се явяват:
1. Изучаване на техническото задание (ТЗ). ТЗ съдържа пояснителна записка, в която се указват назначението на картата и картографираната територия.
2. Сбор, анализ и оценка на картографските и другите материали. Сборът на източниците се осъществява в самото начало на редакционно подготвителните работи. В резултат на изучаването и анализа на събраните материали се избират основните, допълнителните и спомагателните източници, които са необходими за съставянето на картата. Материалите се оценяват най-напред по съвременност, пълнота и подробност на съдържанието, а също така геометричната точност и съответствие на действителността.
Към картографските източници се отнасят: по-рано издадени топографски, общо географски и тематични карти, съставителски и издателски оригинали, дежурни карти. Освен това се привличат справочна и периодична литература, различни физико – географски описания и изследвания, икономическо статистически данни, снимкови и аерокосмически материали и др.
3. Изучаване на картографираната територия. За да бъде получено точна представа за местността, района за картографиране щателно се изучава по топографските карти и различните справочни материали и описания. В резултат на изучаването се изясняват типичните черти и характерни особености на картографираната територия.
След това редактора на картата районира територията по характера на местността и по различните видове географски ландшафт (за правилна генерализация на елементите на картата).
4. Подготовка на изпълнителите към провеждане на работите. Тази дейност се явява един от главните моменти за осигуряване на високо качество на създаваната карта.
Редактора на картата запознава изпълнителите с особеностите на района за картографиране и материалите за съставяне на картата, обяснява технологията по съставянето на картата и ги запознава с основните постановки на редакционно техническите указания.
По нататък картографите – съставители самостоятелно изучават редакционните указания, територията и материалите и осъществяват съставянето на картата. Редактора на картата и съставителите работят над създаването на картата заедно, извеждат в хода на работа особеностите на територията, съгласуват отделните моменти по съставянето на картата.
5. Разработка на редакционния план. Това е заключителния етап на редакционно подготвителните работи. В редакционния план редактора отразява целия ход на работата по създаването на картата.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар