// Вие четете...

Приложни науки

Елементи и свойства на местността.

D13„Където е учението, там е и умението.“

Елементи и свойства на местността.

Местност – това е част от земната повърхност. Съвкупност от нейните неравности се нарича релеф, а всички разположени на нея обекти, създадени от природата и човека (реки, гори, населени пунктове и други), местни обекти. Местните обекти, заемащи обширни територии (вътрешни морета, планински системи, пустини и други) е прието да се наричат географски обекти.
Местните обекти по признака за еднородност на тяхното стопанско и военно значение се подразделят на групи, наречени топографски елементи на местността. Основни топографски елементи на местността се явяват релефа, хидрографията, растителността, почвата, пътната мрежа, населените пунктове, промишлеността, селското стопанство и социално културните обекти.
Топографските елементи са взаимно свързани помежду си. Така, например, релефът съществено влияе на конфигурацията на пътищата, на планирането на населените пунктове, разпространението на почвите и растителността; почвите в голяма степен определят характера на растителността, дълбочината на разполагане на подпочвените води.
В различно съчетание и в комплекс от климата топографските елементи образуват голямо разнообразие от типове местност. Всеки тип местност има присъщи на него особености, които оказват положително или отрицателно влияние на различни видове човешка дейност; от военна гледна точка това особено е валидно за бойната дейност на войските, например, при построяването в боен ред, при настъпление и отбрана, използването на бойната техника, скоростта на придвижване и темп на настъпление, организацията за защита на войските от съвременните средства за поражения. Поради това местността се разглежда във военното дело, като един от най-важните елементи на бойната обстановка.
Историята на войните, опитът от Втората световна война убедително свидетелствуват, че умелото използване на местността способства за успеха на поставените задачи, за по ефективното използване на оръжието и бойната техника.
Свойства на местността. Тези свойства на местността, оказващи влияние на организацията и воденето на бойните действия, използването на оръжието и техниката се наричат тактически свойства. От тях към основните се отнасят проходимост, защитни свойства, условия за ориентиране, наблюдение, маскировка и водене на бойни действия. В някои райони съществено влияние на воденето на бойните действия оказват условията на инженерното оборудване на местността и водоснабдяването.
Проходимост на местността – това свойство на местността или способства за придвижването на войските, или го затруднява. Тя се определя преди всичко от наличието на пътища с твърдо покритие. Така, в гористо блатистите, планинските, пустинните местности шосейните пътища имат значение за най-важните направления, по които се съсредоточават основните усилия на войските, както при настъпление, така и при отбрана.
При бойни действия войските се придвижват на там, където това е необходимо по условията на обстановка и условията на местността позволяват. Поради това определянето на възможностите за придвижване без път на бойната техника има особено важно значение. На проходимостта на местността без път голямо влияние оказва характера на релефа, почвата и растителността, наличието на естествените и изкуствените препятствия (блата, реки, езера и други).
При оценка на проходимостта на местността винаги се отчитат тактико техническите характеристики на техниката, годишния сезон и атмосферните условия.
Защитни свойства на местността – това са свойства на местността, отслабващи действието на поразяващите фактори на различните видове оръжия и облекчаващи организацията за защита. Те се определят от характера на релефа, растителността, наличието на местността на различни естествени и изкуствени укрития.
Най-голяма защитна способност на местността се проявява, ако тя се използва в комплекс с други мероприятия, например, с разсъсредоточаване на войските, тяхната маскировка и инженерно оборудване на местността. Умелото използване на защитните свойства на местността е едно от най-важните изисквания към организацията на съвременния бой.
Условия на ориентиране – това е свойство на местността, способстващо за определяне на своето местоположение и необходимото направление на движение относно посоките по хоризонта, окръжаващите обекти на местността, а също така за относителното разположение на своите войски и войските на противника. Те се определят по наличието на местността на характерни елементи на релефа и местните обекти, отчетливо различаващи се сред другите обекти по своя външен вид или положението и удобството за използването им в качеството на ориентири.
Умението на командира бързо и безпогрешно да се ориентира на местността способства за правилното поставяне на задачите към подразделенията и огневите средства, точното целеуказване и надеждно управление на подразделенията.
Условия за наблюдение – това е свойство на местността, способстващо за получаване на сведения за противника, за неговите сили и средства. Те се определят със степента на преглеждане на обкръжаващата местност, далечина на обзора и зависи от характера на релефа, растителността, населените пунктове и други обекти, възпрепятстващи обзора на местността, а също така от метеорологичните условия. Колкото повече са на местността овразите, доловете, височините, дърветата и храстите, различните видове постройки, толкова са по-малко благоприятни условията за наблюдение.
Правилната организация за наблюдение и получаването при това на резултати, помагат за всестранната оценка на обстановка и вземането на обосновано решение.
Маскировъчни свойства на местността – това свойство на местността, позволяващо скриване от противника на разположението и придвижването на войските. Те се определят от наличието на укрития, образувани от формите на релефа, растителността и населените пунктове. Най-благоприятните условия за маскировка на войските се създават при пресечена местност. Долините, доловете, овразите създават добри условия за укриване на войските в районите за съсредоточаване, а също така служат като път за скрито маневриране и връзка с тила.
Маскировъчните свойства на местността зависят от годишното време, денонощието и състоянието на времето (метеорологичните условия). Така през лятото разлистената гора осигурява надеждна маскировка на подразделенията не само от наземното, но и от въздушното наблюдение. През зимата в такава гора бойната техника лесно се открива на фона на снежната покривка.
Маскировъчните свойства на местността позволяват скриването на обекти, както от визуалното наблюдение на противника, така и от неговото разузнаване с помощта на различните технически средства, осигуряващи надеждна скритост на разположението на войските, повишаването на внезапността за нанасяне на удар по противника.
Условия за водене на огън – това свойство на местността, осигуряващо скритото разположение на огневите средства, воденето на огън на максимална далечина, а също така и коригиране на стрелбата. Те зависят основно от характера на релефа и растителната покривка.
При определяне условията на водене на огъня се установяват участъците от местността на разположението на противника и на своите сили, на не достигането от стрелковото оръжие и другите средства, избират се изгодни позиции за водене на огъня.
Условията за инженерно оборудване на местността зависят от типа на почвата, нивото на подпочвените води, наличието на строителни материали, а също така от характера на естествените и изкуствените укрития и препятствия. Състоянието на почвите в голяма степен определя обема на работа по подготовката на път, изкопаването на окопи, траншеи, строителство на укрития за личния състав и бойната техника. От дълбочината на подпочвените води зависи възможността за строителството на различни съоръжения. Наличието на местността на строителни материали (гора, чакъл, дребен чакъл, пясък и други) в голяма степен определят обема и срока на инженерните работи.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар