// Вие четете...

Приложни науки

Електронни навигационни морски карти.

„Виж, за да повярваш.“

Корабите, плаващи в открития океан, са снабдени със съвременно електронно оборудване: високо точни средства за корекция на мястото (СНС, РНС), лагове, компаси, системи за автоматична радио навигационна прокладка (САРП), средства за отразяване на хидрометеорологичната обстановка, апаратура за автоматизирани идентификационни системи и системи за свръзка. Независимо от това при всички тези технически средства в съчетание с използването на традиционните хартиени карти те не могат да осигурят бързото вземане на решение в критични ситуации.

Възникването на концепцията за електронна навигационна карта (ЕНК) е станала предпоставката за потребност от създаването на копия на хартиените карти в цифрова форма.

Сред мореплавателите има както защитници, така и противници за задължителното използване на електронните картографски системи (ЕКС). Първите от тях считат, че едно от важните достойнства на ЕКС е възпроизвеждането на положението на кораба в реално време, а хартиените карти не дават такава възможност. Недоверието на противниците за използването на електронните технологии са основно към това, че ЕКС са лишени от основното преимущество на хартиените карти – в критична ситуация, когато е невъзможно да се използва ЕКС, такава карта заедно с магнитния компас и другите традиционни средства от навигационното оборудване винаги ще помогнат да се определи местоположението на кораба.

Електронни карти.

Съществуват два вида ЕНК: растерни и векторни. Тяхното съчетаване в съответствие със стандарта S-57 заемат към настоящия момент водещо място в търговското корабоплаване.

Растерни системи (RCDS). Растерна карта – това е електронно копие на традиционната хартиена карта, получена в резултат на процес, подобен на фото копирането или сканирането. Тя изглежда точно така, както и хартиената карта. Но обема от картата, който може лесно да се види едновременно, е много силно ограничен от размера на екрана, на който тя се възпроизвежда. Поради това за разглеждане на екран на цялата картата, на вахтения се налага да изменя мащаба на изображението, или да измества картата, или пък просто да гледа оригинала на хартиената карта, която той трябва да има на борда. Общия вид на растерните карти са показани на рис. 1.

Един от недостатъците на системата на растерните карти се състои в това, че когато собствения кораб приближава към края на картата, трябва да се възпроизведе рамката на картния лист. Може да се случи така, че системата автоматично да не зареди следващата карта или да не превежда собствения кораб на следващата карта, и вахтения е принуден да прави това ръчно.

Рис. 1. Вид на растерни карти.

От системата за растерни карти всъщност се изисква обработка на информацията със същите способи, както и на хартиените карти.

Основни типове растерни формати на електронни карти:

• C&GS, разработен от Националната океанографска служба NOAA на САЩ през 1993 г.;

• HCRF, разработен от Адмиралтейската служба за растерни карти на Великобритания през 1995 г.

Векторни системи.

По определение на Международната морска организация ENC – това е карта, представена на основата на официална векторна база от данни, стандартизирани по съдържание, структура и формат, и предназначена за използване в системата за изобразяване на електронни карти и информации (ECDIS) с разрешение на официалните Хидрографски служби (ХС) или други организации, утвърдени от правителствата. Системата за ENC съдържа цялата информация по картата. Освен това, тя може да включва и всякакви допълнителни сведения, които могат да способстват за безопасна навигация (например, данни от лоцията).

ENC – е изключително сложна продукция, изпълнена по слоеве, представляващи отделни елементи от съдържанието на картата. Логическите възможности на структурата на ENC позволява на мореплавателя да избира нивото на натоварване на картата. Шест цветната палитра дава възможност за преглед на ENC с произволен избор на стила на условните обозначения и при всякакви условия на осветеност на мостика.

Основни типове векторни формати на електронните карти:

• VPF – формат на структурата и организацията на географските бази от данни, разработен по заявка на МО на САЩ (в това число и НАТО); форматът осигурява съвместимост със най-разнообразни приложения и програми за работа с всякакви картографски данни;

• S-57 – стандартен формат за хидрографски бази от данни, разработена от Международната хидрографска организация (МХО), и съответстващ на изискванията на стандарт ISO/IES 8211 за предаване на данни.

Сложно е да се обхванат функционалните възможности на всички ENC, но някой следва да бъдат отбелязани:

• възможност за изменение на натоварването на картата по избор на оператора;

• избор на мащаба на изобразяване в зависимост от целите и задачите, решавани от оператора;

• възможност за нанасяне на ENC на допълнителна информация, използвайки специален редактор от ползвателя.

Динамичния характер на представяне на данните на векторната карта предвижда няколко варианта, които са невъзможни за хартиените и растерните карти. Например, „Временни и предварителни” Notices to Mariners – T(s)и P(s) – могат да се включат в системата на ENC и да се възпроизведат в течение на предписаните срокове.

Разработката на векторни ENC в различните страни вече се осъществява в течение на години. Темповете на тяхната разработка е различен и зависи от приоритетите на страните, техните ресурси и възможности.

Частните компании, участващи в този процес, внасят своя принос във вид на напредничави технологични разработки, оформяне на продукцията и нейното разпространение. Но отговорността за разработката на ENC трябва да остане за хидрографските служби (ХС).

Някои производители издават неофициални векторни карти, и за съжаление, хидрографските и електротехническите общности не са намерили засега способ за да различат официалните и неофициалните варианти на ENC.

Едно от най-очевидните достойнства на всяка ECS се явява възпроизвеждането на положението на кораба в реално време. По този начин, системата за изобразяване трябва да работи с векторни и растерни карти едновременно. Общия вид на векторните карти е представен на рис. 2.

Рис. 2. Вид на векторни карти с формат S-57 и TX-97.

Важно е да се подчертае, че ECS се явява само средство за навигационно осигуряване и не трябва да отменя основния принцип за водене на постоянно наблюдение за навигационната обстановка.

С появяването на системата ECS използването на традиционните хартиени карти се съкращава.

За сега, заради сложната технология и неопределените стандарти за ECS се явява достатъчно сложен продукт в сравнение с обикновените хартиени карти, и за осигуряване на тяхното производство е било необходимо доста по-вече време, отколкото се е предполагало в началото. Независимо от това днес вече редица страни снабдяват мореплавателите с ENC, осигурявайки ги в съответствие със съвременните изискванията за тяхната коректура.

По силата на политически причини всяка национална ХС може да произведе векторни карти само за своите води, тогава, както по отношение на хартиените карти те е трябвало да сключат съглашения със съседните ХС за използване и обмен на данни, за да произвеждат пълен комплект от хартиените навигационни морски карти. В случай, че, ако векторната карта „пресича” националната граница, данните трябва да се разпростират до границата на „отечествената” ХС и не по-далече.

За преодоляване на това положение и използване на официални данни и съдействие по внедряването на ENC, МХО е предложила създаването на редица регионални координационни центрове за електронните карти (RENC), в които всяка ХС в региона да предоставя свои данни.

В началото на 1996 г. е бил учреден RENC, работещ под търговската марка PRIMAR. По същество, това е съвместно предприятие на ХС на Великобритания и на Центъра за електронни карти при Картографското управление на Норвегия.

В началото центърът PRIMAR е обхващал Северна Европа, но зоната на обхвата постоянно се разширявал.

През 2002 г. по решение на Великобритания и Норвегия Центърът PRIMAR като съвместно предприятие е бил реорганизиран, и вместо него са били образувани две аналогични организации: Международен център за електронни навигационни карти (IC-ETNC) във Великобритания и PRIMAR в Норвегия. Към настоящия момент IC-ETNC предоставя на ХС средства за разпространение на ENC в световен мащаб.

Благодарение концепцията на IC-ETNC и RENC, на морската общност е предложена професионална служба, отговаряща на правилата на Международната конвенция по опазване на човешкия живот на море SOLAS-74 за търговското корабоплаване, която осигурява услуги по предоставянето на основни данни с ENC, с пълна коректура и каталози.

С учредяването на стандартите за електронните карти изготвителите на морска електроника са получили възможност да настройват своите системи за изобразяване в съответствие с международните стандарти. Редица фирми предоставят вече своя продукция, основана на оригинални решения.

Към сегашния момент е призната като най-добра норвежката фирма C-MAP NT, която бързо дава информация за средствата от навигационното оборудване и обектите, пристанищна информация, данни за приливите към всеки момент от време. Тази ENC осигурява обхвата фактически на всички корабоплавателни крайбрежни райони, основните риболовни езера, комерсиалните риболовни батиметрични карти, бланкови и рейсови карти.

Компанията Map tech исторически е предоставяла своя продукция на пазара за продажба в туристическия сектор. Но голяма част от технологията на Map tech може успешно да се използва и в професионалната сфера. Нейните възможности са достигнали нивото, което е заинтересовало професионалните мореплаватели и не отдавна тя започнала е разработката на морска цифрова продукция за комерсиалните производители. Map tech участва в съглашения за съвместни изследвания и разработки от САЩ, което предвижда създаването комплект растерни цифрови карти, а също разработка на интегрирана система за съхранение и разпространение на картографски данни в растерна и векторна форма.

Болшинството ползватели от туристическия сектор не знаят за съществуването на различните координатни системи. За ХС, които поместват величината на сместване на хартиената карта, Map tech (или всяка друга фирма, използваща формата BSB), може да въведе тези величини, което позволява много програмни пакета за автоматично изобразяване на картата в система WGS-84.

Както и при внедряването на всяка нова технология, обучението за използването на ENC има първо степенно значение, което се потвърждава от отговорите на анкетата на ХС на Великобритания за използването на векторните карти, – две трети от запитаните са съобщили за своето преминаване на специални курсове за използването на ENC и системите за тяхното изобразяване.

Темите, касаещи ENC и системите за изобразяване, тяхното преимущество и сферите на използване, а също проблемите на обучението по новите технологии постоянно се обсъждат на открити форуми на сайта www.openecdis.org. Той дава възможност на участниците да се изказват от своя гледна точка и да вземат участие в различни дискусионни групи.

Системи за изобразяване на електроните карти.

През 1980-те години в редица страни са били правени опити за спрягането на ENC с различни датчици на борда на кораба (приемници на СНС, жирокомпаси, лаг, ехолот, РЛС и РБЮНС). Експериментите по спрягане на датчици за навигационна информация са довели до създаването на системите за изобразяване на ENC, навигационна информация и други данни.

В началото на 80-те години шведската компания Disc Navigation и ХС на Норвегия са разработили системата Sea trans Project, която е станала прототип за ECDIS. Практическото й внедряване се е забавяло от това, че изискванията за ENC, които би трябвало да се издават и коригират на регулярна и официална основа.

Сега много голям процент от световния флот са снабдени с един или друг вид електронни системи във вид: електронни картографски и навигационни информационни системи и ECDIS.

Фирмата PC Maritime (Великобритания) предлага интегрирана картографска система Navmaster Office, която позволява на портативен компютър да се решават задачите на корабоводенето и изобразяването на електронните навигационни карти. Дадената система е предназначена главно за хидрографи и персонала на спасителните служби. Този пакет от програми изключва необходимостта от хартиени карти. Системата позволява бързо да се идентифицира местоположението на произшествието и да се предадат тези данни на други организации. Тя също осигурява запис на инцидента за възпроизвеждане по време на разбор. Агентството по морска и брегова охрана на Великобритания (MCA) е поръчала 18 системи Navmaster Office за оборудване на своите подразделения.

Компанията ICAN (Канада) е изготвила две електронни картографски системи – Regulus и Aldebaran, а също спомагателни модули за спрягане на тези системи с конкретно навигационно оборудване, установено на кораба. Програмното осигуряване на компанията ICAN опростява много задачи зад пределите на обичайната навигация и за разлика от много сега действащи системи има многобройни възможности за управление и комуникации. Към тях се отнасят:

• наслагване на радиолокационната информация на ENC;

• съвременно ниво на системата за автоматизирано опознаване и предупреждение за сблъскване с използването на апаратурата АИС;

• сбор и изобразяване на данните от изследванията на морското дъно;

• осигуряване на търсенето и спасяването;

• осигуряване на разставянето на средствата за навигационно оборудване и контрол за тяхното местоположение.

Първия продукт на ICAN е бил картографската система Regulus и е предназначена за професионално мореплаване, използваща един от форматите на картографските данни: BSB, S-57, NTX, ARCS и CM-93.

Много по-сложната система Aldebaran, има възможност едновременно да изобразява формати от растерни или векторни карти, предлагайки при това на малко повече разширени функции, включително изобразяване на охранявана зона за предотвратяване на сблъскване.

Компанията ICAN предлага също версии на Regulus и Aldebaran за ПК. Те са предназначени за обучение, контрол на качеството на електронните карти, за планиране на маршрут и обзор, за дистанционен мониторинг и изследователска работа.

В системата на компанията ICAN също влизат:

• хидрографски модул, който осигурява извеждане на данни от хидрографски промери, сеизмични снимки и мониторинг на околната среда;

• радар – процесор, позволяващ осъществяването на налагане на радиолокационното изображение на електронната карта;

• апаратура за автоматична идентификационна система (AIS), която осигурява други кораби с информация за местоположението на своя кораб.

Заради това, че създаването на ENC за цялата акватория на Световния океан не е завършено, някои корабособственици се съмняват в необходимостта да снабдят своите кораби със системите ECDIS, но преимуществото на ECDIS като много мощна и напредничава навигационна технология за мореплавателите е несъмнено. Хартиените морски навигационни карти показват, къде е бил корабът или къде не следва да бъде. ENC и ECDIS указват, къде се намира корабът и кой път може да бъде безопасно да се следва, те осигуряват на мореплавателя в реално време информация за метеорологичните условия, а също предупреждения, позволяващи да се избегнат сблъсквания и прогнозни данни за гарантиране на безопасно плаване. Някои типове навигационни данни не могат да се показват на хартиената карта заради мащабни ограничения, но могат да се изобразят в ECDIS, при което системата показва обекти с морска информация, която се изменя във времето, тоест създава многомерно динамично изобразяване на реалната обстановка. Ползвателя на ECDIS може изборно да натоварва необходимата информация от ENC или да я намалява, регулирайки по този начин изобразяването на данните на дисплея. За ефективното използване на различните датчици за навигационна информация в съчетание с картите ENC всички съвременни кораби е препоръчително да са оборудвани със системите ECDIS. Дадените системи се използват с цел безопасно плаване в открития океан, при влизане в райони с интензивно движение на кораби, а също в гавани при всякакви атмосферни условия.

Към настоящия момент е създадена база от данни за ECDIS насочена основно за навигационно приложение, но в близко бъдеще е възможно да се види нейното използване и за други видове морски дейности. Обобщена конфигурация на системата е представена на рис. 3.

Доколкото данните от ENC се явява основна за системата ECDIS, то в цял свят се ожесточават изискванията по отношение на създаването на унифицирана географска база данни.

Обработените от системата ECDIS базови данни, получената в резултат на преобразуването на ENC и други сведения, добавени от мореплавателя, представляват системна електронна навигационна карта (SENC).

За да съответстват, установените от МХО, експлоатационни характеристики на ECDIS трябва да се изпълнят следните условия по отношение на SENC:

• ECDIS трябва да се осигурява от оборудване, гарантиращо правилното заредени на ENC и всички данни по коректурата към нея; информацията от ENC, предназначена за използване в системата ECDIS, трябва да съответства на стандарта на МХО S-57 и да е последно издание на ХС;

• съгласно правило V/20 от конвенцията SOLAS от 1974 г., съдържанието на картата SENC трябва да бъде приведено към съвременно ниво за района на предполагаемото плаване;

• трябва да бъде изключена възможността за изменение на съдържанието на ENC;

• данните за коректурата трябва да се съхраняват отделно от самата ENC.

Рис. 3. Конфигурация на системата ECDIS.

Това означава, че картата SENC се явява този компонент от системата ECDIS, който осигурява нейното съответствие с раздела V/20 от SOLS-74 по отношение еквивалентност с хартиените навигационни морски карти.

SENC – продукт за превод на основната ENC и свързаните с нея коректури, с помощта на оборудването ECDIS. Тя може да включва допълнителна информация, освен съществуващата на еквивалентната хартиена карта, например, текстовите забележки, подготвени от вахтените.

Макар че ECDIS е била разработена в края на 1980 г., много мореплаватели все още не я познават. Изисква се време, за да се промени психологията на ползвателя и да бъде научен да работи с новите технологии. Мореплавателите от съвременното поколение са много по възприемчиви към новите технологии и са настроени положително по отношение на концепцията на ECDIS, но те се нуждаят от обучение за получаване на навици по използване на системата.

Потенциалната пригодност на технологията ECDIS за други приложения води до постоянно разширяване на нейното използване от Международната хидрографска организация.

Оценявайки важността на ECDIS, Международната морска организация (IMO) и МХО (IHO) са създали комитет за определяне спецификациите и международните стандарти за системите и данните от електроните карти. От 23 ноември 1995 г. с резолюция на IMO А.817(19) експлоатационните характеристики на ECDIS както и векторните карти са включени в стандарт. През 1998 г. подкомитетът по безопасност на мореплаването в IMO е препоръчал да се разшири стандарта за експлоатационните характеристики на ECDIS и да се включат в него също и растерните карти.

Приетите от IMO изисквания към ECDIS са дали възможност да се използват ENC, основани на официалните данни от ХС.

Системата ECDIS се явява част от системите на мостика, които съчетават в себе си съвременните достижения в навигационните технологии.

В стандартите на МХО по експлоатационните характеристики на ECDIS се предвижда, че информацията от картата, използвана в системата, трябва също да съответства на стандартите на МХО:

• стандарта за обмен на цифрови хидрографски данни на S-57.3;

• спецификацията по аспектите на съдържанието и изобразяването на картата на S-52.

Една от първите в света, получила одобрение е ECDIS Navi-Sailor 2400, създадена е от фирмата Transas Marine (рис. 4). Това е значително достижение за морската индустрия и за компанията, която е била първа в развитието на ECDIS от момента на приемането на Резолюцията на IMO от 1995 г.

Основни функции на системата Navi-Sailor 2400 се явяват:

• непрекъснато определяне на местоположението, автоматична прокладка и изобразяване на мястото на кораба на електронната карта, изработване на предупредителни и тревожни сигнали при приближаването към опасност;

• отделяне на безопасната изобата, изобразяване на картата на отклонението от планирания маршрут;

• индексация на неизправностите и отказ на датчиците с подаване на съответните сигнали за тревога;

• получаване на справки за обектите от електронната карта;

• въвеждане на навигационния журнал на кораба с възможност за неговото възпроизвеждане.

Рис. 4. ECDIS Navi-Sailor на фирмата Transas Marine.

Освен това, системата осигурява:

• режим за изменение на мащаба на изображението;

• проиграване на маневрирането на кораба за определяне на оптималното маневриране с цел предотвратяване на аварийни ситуации;

• изобразяване движението на радиолокационните цели и тяхното автоматично съпровождане;

• планиране на маршрута в графичен и табличен вид.

Системата е съвместима със следните картографски формати на данни:

• с официалните електронни карти в стандарт S-57.3, издавани от националните ХС;

• с NDI/ BSB, създадени от националната океанографска служба на САЩ и ХС на Канада;

• със системите на адмиралтейските растерни карти на ХС на Великобритания (ARCS);

• с TX-97 – Transas Marine.

Първата ECDIS, която е одобрена от Норвежкото класификационно общество Det Norske Veritas (DNV) е била системата Vision 2100 на компанията Litton Marine System (САЩ). Дадената ECDIS съответства на международните спецификации, включително спецификациите на IMO A817(19) и IEC61174. Тази система е за двойна обработка, която съдържа универсален модул на администратора на карти, четяща официалните електронни карти на хидрографските служби както в растерен, така и във векторен формат.

Такива възможности също има системата Pathfinder/ST MK2 на компанията Raytheons (Германия). Тя отговаря на изискванията за безопасност на основните класификационни общества. Разработената в съответствие със спецификациите на IMO и международните експлоатационни стандарти за ECDIS, базата данни за електрони карти (ECDB) отговаря на определения формат на МХО S-57.3. Освен това, системата може да изобразява електронни карти в формат СМ-93.

Компанията KonMap Maritime Systems (Норвегия) е представила ново допълнение към своята модулна серия електронни карти MarlNS – MarlES, свойствата на който са представени в одобрената DNV система Maris ECDIS 900 за удовлетворяване на променящите се изисквания от страна на корабоводителите. Последните контракти включват Olympic Supplier за Olympic Shipping в Норвегия и буксир за котвени операции, която се намира в стадий на строителство. Системата в последната си модификация ще има особена функция, включително наблюдение, котвени операции и операции с дистанционно управляеми апарати. Системата KonMap позволява на Olympic Shipping да влиза в картата на клиентите и да използва системата като пункт за планиране. Компанията Kelvin Hughes (Великобритания) предлага своя ECDIS Nucleus 2, която предоставя на мореплавателя високо точна гъвкава алтернатива на традиционните хартиени карти, тя се съгласува и се обединява с корабните датчици и системи, включително радиолокатора (рус. 5).

Одобрение от DNV е получила също ECDIS Nor control Sea Map 10 на норвежката компания KMSS Ship Automation. Стандартните функции на Sea Map 10 включват регистрираните и възпроизведени рейсове, аварийни сигнали за опасни дълбочини, планиране на маршрути, изобразяване на ENC и непрекъснат мониторинг по маршрута на кораба и на дълбочините. Освен това, Sea Map 10 може да предостави допълнително изобразяване на информация за швартовка, интегриран избор на оптималния път на плаване заради хидрометеорологичните условия и изобразяване за пасажерите за операторите на круизните кораби и фериботи. Nor control Sea Map 10 подържа формати на векторни карти S-57.3, S-57.2 C-Map CM 93 и е съвместима с ARCS на ХС на Великобритания, което позволява осигуряването на световен обхват с електронни карти.

През 2003 г. на пазара на системи за изобразяване на електрони карти се появява ECDIS Шкипер-М, сертифицирана от Руските морски регистри за корабоплаване и е била представена на Международната изложба „Нева-2003” в Санкт Петербург. Апаратурата е разработена от ЗАО „Промишлени компютърни технологии” Санкт Петербург. В дадената ECDIS се използва програмно математическо осигуряване от ООО „Моринтех” dKart ECDIS-версия 7.32, реализирано на специализирано оборудване на ЗАО „Промишлени компютърни технологии”.

Използвани формати на електронна карта.

Векторни карти: ENC IHO S-57 версия 3.

Растерни карти: ARCS (HCRF – версия 2) – растерни карти на националната хидрография на Великобритания.

Включени датчици за външна навигационна информация.

Лаг: Протокол NNEA-01830 (VHW).

Курсоуказател: Протокол NNEA-01830 (HDT).

Система за определяне на мястото: Приемен индикатор CMC GPS, DGPS, Приемен индикатор РНС LORAN-C, DECCA. Протокол NNEA-01830 (GGA, GGL).

Авторулеви: Протокол NNEA-01830 (CTS, APB).

Радар процесор: Налагане на радиолокационното изображение на електронната карта; обработка на целите, автоматично съпровождане от РЛС.

Изобразяване на радиолокационните цели: Възможност за изобразяване на 50 цели на електронната карта.

Система за подаване на звукови сигнали: За неизправни датчици за външна навигационна информация при приближаване към навигационна опасност.

Захранване, употребяема мощност: 115/220 В постоянен ток (450 ВА мах) ~ 115В 400Хц.

Рис. 5. Система за изобразяване на електронни карти и информации (ECDIS) Nuvleus-2 (фирма Kelvin Hughes).

ECDIS „Шкипер-М” отговаря на следните изисквания:

• Резолюция на IMO A.817(19), MSC64(67), MSC86(70);

• Стандарт на МХО S-52;

• Стандарт МЕК – 61174;

• глава 5.16 „Електронна картографска навигационна система” Правила по оборудване на морските съдове.

Основни функции на ECDIS „Шкипер-М” се явяват:

• непрекъсната прокладка на пътя на кораба в режим на истинско и относително движение;

• въвеждане и отчитане на поправки към координатите;

• контрол за навигационната безопасност на плаване;

• контрол за движение по маршрута в зададена точка;

• предварителна прокладка в табличен вид и на карта;

• документиране на информацията с честота 1 път в секунда, проиграване на обстоятелствата на плаване;

• коректура на електронните навигационни карти:

– автоматизирана коректура на картите, конвертирани от формат S-57;

– редактор за ръчна коректура;

– автоматична коректура на картите в формат CM 93 през Интернет.

Основна цел на ENC и ECDIS се явява осигуряването на безопасното плаване. Но те могат да бъдат използвани и за други специални приложение от GIS за морската среда, ако последните бъдат добавени към базата от данни. Съществува потенциална възможност ECDIS да се използва във военни операции на море, за управление на корабите в пристанищата и заливите с интензивно движение, при научни изследвания на море, за защита на околната среда, при експлоатацията на ресурсите на океана, при управление на крайбрежните зони, а също така при различни работи в пристанищата и гаваните.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар