// Вие четете...

Океан и Атмосфера

Единна държавна хидрографска служба на РФ.

„Ако не можеш да имаш най-доброто, използвай по най-добрия начин това, което имаш.“

Главното управление за навигация и океанография на МО на РФ се явява научно – административно учреждение на РФ. То е основано през 1827 година при Морското министерство на Русия с названието Управление на генерал хидрографа, през 1885 година е преобразувано в Главно Хидрографско управление, през 1918 година е преименувано на Главно хидрографско управление на Руската република, а през май 1924 година – в ГХУ на СССР. През годините на Съветската власт ГХУ нееднократно било реорганизирано, през 1972 г. било създадено Главно управление по навигация и океанография на МО на СССР (от 1992 г. – на Руската Федерация), към което и преминали функциите на Главното Хидрографско управление. Управлението ръководи хидрографската служба на ВМФ на РФ и представлява РФ в международните организации като МХО, ММО, МАФС и други.

Хидрографската служба на страната представлява комплекс от административни, научни, производствени организации и осъществява комплекс от организационни мероприятия. Тя води въпросите по изучаването на акваториите (океаните, моретата, големите езера и водохранилища, устията на участъците на реките, достъпни за морски кораби), занимава се с описание на брегове, острови, открити плитчини, рифове, камъни, скали, потънали обекти и други опасности за мореплаването, оповестяване на мореплавателите за изменение на навигационната обстановка. Хидрографска служба в един или друг вид съществуват във всички държави, имащи морски флот. В тяхно подчинение, като правило, се намират специалните органи в центъра и по места, а също корабите, техническите съоръжения и специалните подразделения за изпълнение на хидрографските изследвания и работи. В редица страни, включително и в Русия, ХС водят строителството, установката и поддържането на средствата за навигационно оборудване, към които се отнасят морските радио навигационни системи, морските радио маяци, светлините маяци, навигационните знаци и плаващите предпазващи знаци (буйове и вехи), разработват технически средства за навигация и снабдяват с тях корабите на ВМФ.

Освен това, във функциите на ХС влизат издаването на морски карти, лоции, ръководства за плаване, описание на огньове и знаци, морски астрономически ежегодници, таблици за приливите, атласи на теченията и различни справочни материали за хидрофизични и хидрологични данни за райони, обхванати в задълженията на дадената ХС, а също и снабдяването с тези издания на корабите на всички министерства и ведомства в страната и зад граница.

В Русия Хидрографска служба била създадена при Петър I едновременно със строителството на военния и търговския флот, но организационно била оформена като специална служба с общо държавно значение едва през 1827 година. Към края на 90-те години на ХХ-то столетие ХС е имала в своя състав: Главно управление за навигация и океанография към МО на РФ с Държавен научно изследователски навигационно хидрографски институт, Централно картографско производство и Централна картографска фабрика, централни складове и ремонтни предприятия. Във флота е имало управления и отдели на ХС на флота (хидрографски отдели), райони и участъци на ХС (хидрографски райони и хидрографски участъци). В разпореждане на управлението (отделите) на ХС на флотовете – хидрографски или океанографски експедиции (експедиционни отряди), отделни хидрографски отряди, хидрографски кораби, промерни хидрографски лодки и катери, средства за навигационно оборудване, складове, работилници и други специални подразделения, изпълняващи задачи по навигационно хидрографско осигуряване на Военноморския, търговския, риболовния, изследователския флотове, а също така организации и предприятия, заети с усвояването на Световния океан. ХС осъществява широк международен обмен на картографска и навигационна информация.

За цялото време на своето съществуване Управлението е било и се явява като научна организация, решаваща задачите за перспективното развитие на морската хидрография, навигация и морска картография. Оценявайки дейността на ГУНиО може да се каже, че задачите, които са стояли пред отечествените хидрографи през различните периоди на съществуването на държавата, са били успешно решени.

Към началото на ХХI в Русия е била съставена световна колекция от морски карти, била създадена система за навигационно оборудване на морските и океанските райони, били разработени и доставени за флота съвременни технически средства за навигация.

Независимо от това, че значително било съкратено финансирането на ХС на ВМФ, което я е довело почти до критично състояние, най-важните задачи по осигуряването на морските дейности на страната са били решавани, и руската хидрография е продължила да заема високо положение сред ХС на страните в света.

Известно е, че в началото на ХХI век се е повишил интереса на стопанските органи в държавата към Световния океан.

Тези обстоятелства са обусловили появяването на големия брой не държавни предприятия и организации, предлагащи услуги за навигационно хидрографско осигуряване на субекти от Федерацията, използващи и усвояващи пространствата и ресурсите на Световния океан. Това е довело до необходимостта от създаването на организация, която да осъществява навигационно хидрографско и хидро метеорологично осигуряване за безопасност на морските дейности на всички организации, имащи отношение към последните.

В морската доктрина на РФ за периода до 2020 година в раздела „Реализация на националната морска политика в пункта „Осигуряване на безопасност на морските дейности” сред мерките, които са свързани с особеностите на водната стихия, се причисляват мероприятия, осигуряващи безопасността на мореплаването. Указано е, че тази безопасност се осигурява с поддръжката и развитието на средствата за НХО и ХМО, и създаването в РФ на Единна държавна хидрографска служба.

Може да бъде предложено следното понятие: Единна хидрографска служба – това е система от органи на управление с подчинени части, подразделения, учреждения, организации и предприятия в центъра и регионите, която е предназначена за НХО и ХМО на морските дейности на субектите от РФ и за изпълнение на задълженията по международните споразумения в областта на усвояването и използването на Световния океан.

Системата функционира в мирно и военно време за решаване на задачите в интересите на отбраната, в интересите на усвояване и използване ресурсите на океана (транспортни, енергетични, хранителни, минерални и др.)

В общия случай задачи на ХМО на МО и икономиката на страната могат да се формират по следния начин:

– подготовка на морските и океанските райони в навигационно и хидрографско отношение;

– поддържане на зададеното ниво на готовност на техническите средства по навигация, хидрография, морска картография и системата за НХО като цяло;

– непосредствено НХО на бойните действия на ВМФ, неговата ежедневна дейност и навигационна безопасност на плаванията на корабите, а също работата на предприятията, организациите, заети с усвояването и използването на Световния океан.

Подготовката на морските и океански райони предвижда:

– изследване на Световния океан;

– създаване и поддържане на съвременно ниво на навигационното поле на акваториите;

– създаване и поддържане на съвременно ниво на банката от данни за параметрите на Световния океан;

– изобразяване на информацията за океана и довеждането й до потребителя във вид на карти, пособия, електронни карти, книги, справочници и т.п.;

– обосновка и разработка на методи за изследване и технологии;

– обмен на хидрографски данни с задгранични организации.

Поддържането на зададено ниво на готовност на системата на НХО включва:

– обосноваване на пътя на развитие на техническите средства за навигация, хидрография, морска картография и океанография, разработка на изисквания към тези средства;

– поръчка и наблюдение за разработка на техника от промишлеността, нейното серийно производство и доставянето й на корабите;

– обосноваване и разработка на методи за използване на тези средства;

– поддържане на техническите средства на зададеното ниво (експлоатация, ремонт, замяна, мобилизационен запас и т.п.).

Непосредственото НХО включва:

– участие на силите и средствата на ХС в подготовката и провеждането на бойни действия (операции) на флота и неговата ежедневна дейност;

– участие на силите и средства на ХС в работата на предприятията, организациите и ведомствата на Русия и зад граница по използването на Световния океан.

Ефективното решаване на указаните задачи трябва да стане главно задължение на Единната държавна хидрографска служба.

Неудовлетворителното финансиране на ХС даже и само в една област на осигуряването на навигационната безопасност на мореплаването е несъвместимо с реализацията на националните интереси на РФ в Световния океан и рязко нараства възможността за аварии на корабите. Последствията от аварии на последните попадат под санкциите на Международната конвенция по предотвратяване на замърсяване от корабите и могат да доведат до екологични замърсявания на цели региони, те са предпоставка за възникване на техногенни катастрофи, икономически загуби, които ще се окажат една незначителна част от необходимите за нормалното функциониране на ХС.

Горе споменатия риск може да бъде значително снижен с увеличения на обема на хидрографските работи, създаването и придобиването на технически средства за хидрография, удовлетворяващи съвременните изисквания за хидрографски, геофизични и картографски работи; придобиването на необходимото количество хидрографски (изследователски и обслужващи) кораби; разработката и внедряването на нови технологии по създаването на карти.

За подобряване на дела в областта на НХО на морските дейности е целесъобразно следното:

1. Създаване на нормативно правова база, регламентираща дейностите на Единната хидрографска служба, и преди всичко, разработването и внасянето за разглеждане от правителството на РФ проект за Закон на РФ „За морската хидрография и морската картография”, а също така предложение за коригиране на съществуващите закони и постановление по дадения въпрос.

2. Разработване на федерална програма по навигационно хидрографското осигуряване на морската дейност на РФ и определяне на финансиране за нейното осъществяване.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар