// Вие четете...

Океан и Атмосфера

Единна държавна информационна система.

„Трудът и науката са брат и сестра.“

Единната държавна информационна система (ЕИС) за обстановката в Световния океан се изпълнява в рамките на държавната целева програма „Световен океан”, предназначена за комплексно информационно осигуряване на морските дейности. Основно направление за развитие на системата – това е интеграция и рационално използване на ресурсите и средствата на вече съществуващите ведомствени информационни системи. В работата по създаването на системата участват повече от 30 организации от 15 министерства и ведомства, сред които:

– Федералната служба по хидрометеорология и мониторинг на обкръжаващата среда;

– Министерството на природните ресурси;

– Министерството на отбраната;

– Министерството на транспорта;

– Академия на науките и други.

Функции на ЕИС, в частност, се явяват:

– формиране и водене на единно информационно пространство за обстановката в Световния океан;

– водене на единна нормативно правна и методологическа база по сбора, натрупването, обработката, съхранението, защитата и разпространението на информацията за обстановката в Световния океан;

– комплексно информационно осигуряване на потребителите с информация за фактическото и очакваното състояние на морската среда и морската дейност;

– взаимодействие с международните информационни системи в областта на обмена на информация за обстановката в Световния океан.

Основни елементи на ЕИС се явяват:

– центрове на ЕИС и комплекси от средства, реализиращи технологията за сбора, натрупването, обработката и разпространението на информацията в центровете от системата;

– телекомуникационна технология по интеграцията на информацията за обстановката в Световния океан;

– автоматизиране на работните места (АРМ) на ползвателите на системата.

Функциите на центровете на ЕИС се осъществяват чрез учрежденията на Росхидромет:

– Държавно учреждение „Арктически и антарктически научно изследователски институт”;

– Държавно учреждение „Всерусийски научно изследователски институт за хидрометеорологична информация – Световен център за данни” – тематичен и координационен център на ЕИС;

– Държавно учреждение „Държавен океанографски институт”;

– Държавно учреждение „Хидрометеорологичен научно изследователски център на РФ”;

– Държавен научно изследователски навигационен и хидрографски институт на МО – координационен център за военния контур на ЕИС;

– Държавно учреждение „Далеко източен научно изследователски хидрометеорологичен институт”.

Дейността на ЕИС е насочена към изпълнение на основната задача – комплексно информационно осигуряване на националната морска политика по изследването, усвояването и използването на Световния океан.

В зависимост от категорията на ползвателите се установяват няколко вида комплексно информационно осигуряване:

– предоставяне на информация по искане от ползвателя;

– предоставяне на регламентирана по състав и срок информация за обстановката в Световния океан на органите от държавната власт, към други юридически и физически лица, осъществяващи морска дейност;

– информационно съпровождане на морска дейност по специални програми, определящи информационното, технологическото и други условия на обслужването.

Държавно учреждение „Хидрометеорологичен център” се явява център, отговарящ за поддръжката на оперативния модул на ЕИС и осъществява дейност в областта на подготовка и разпространение на оперативна диагностична и прогностична информация за състоянието на атмосферата и морската среда. Произведената от центъра информационна продукция е предназначена за широк кръг ползватели на ЕИС с цел осигуряване на стопанската дейност, отбраната и други видове дейност в океана и морето. Предоставянето на информация на потребителите става непосредствено от центъра и чрез системата за разпределение на базите данни на ЕИС.

Информационна основа на дейността на центъра представляват оперативните данни от наземната и спътниковата наблюдателна система и резултатите от тяхната обработка в метеорологичните центрове, разпространявана по хидрометеорологичната телекомуникационна система, автоматизираната система за предоставяне на данни и по мрежата на Интернет.

Оперативна продукция – информация за текущото състояние на морската среда и прогноза за нейното развитие – строи се на базата на използването на системите за обективен анализ и усвояване на хидрометеорологични данни, прогностични разчети от хидродинамичните модели, работещи в оперативен режим. В технологично отношение дейността на центъра се състои в реализация на информационно изчислителната система, действаща в автоматизиран режим и осигуряваща регулярно издаване и разпространение на регламентирана оперативна продукция на ЕИС.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар