// Вие четете...

Чиста вода

Държавната политика в областта на НХО на морските дейности.

„Да управляваш е трудно изкуство.“

НХО на морските дейности трябва да се осъществява независимо от условията на обстановката, в условията на мирно време, в периода на нарастване на военни заплахи и военно време, осигуряване на ползвателите в единно геоинформационно пространство и регламентирани условия за достъп до геоинформационните ресурси, да е самодостатъчно, икономически целесъобразно и клиентно ориентирано. НХО на морските дейности трябва също така да бъде високо технологично и интегрирано в глобалните процеси, да използва съчетаването на различните форми на собственост и организационно правни форми, да съответства на световните стандарти и норми, да осигурява конкурентна способност на резултатите от дейностите на световния пазар на геоинформатика.

Геоинформатика: научно техническо направление, обединяващо теорията за цифрово моделиране на предметната област с използването на пространствени данни, технологии за създаването и използването на геоинформационните системи, производство на геоинформационна продукция и извършване на геоинформационни услуги.

НХО на морските дейности трябва да предвижда комплексно решение на организационни, научно технически и инвестиционни задачи, а също и решаване на указаните задачи на комерсиална основа.

Цел на НХО на морските дейности се явява удовлетворяване на потребностите на общността в геоинформационните ресурси, с продукти и услуги, осигуряващи безопасност на мореплаването, ефективност на изучаването, усвояване и използване на Световния океан в интересите на отбраната и безопасността, устойчиво икономическо и социално развитие на държавата, а също така и в изпълнение на международни задължение в дадената сфера.

Достигането на указаната цел изисква ефективно държавно управление в сферата на НХО на морските дейности и да предвижда решения на следните задачи:

– създаване и ефективно използване на Единно геоинформационно пространство на морските дейности;

– изучаване на Световния океан на основата на систематически изследвания и автоматизиран мониторинг на състоянието на морската среда;

– формиране и поддържане в актуално състояние на единната система на държавните геоинформационни ресурси на морските дейности;

– производство на сертифицирана картографска, хидрографска и навигационна продукция за всички видове морски дейности;

Картографски (хидрографски, навигационни) произведения или техни отделни части, промеждутъчни материали, данни, аналогова и цифрова картографска (хидрографска, навигационна) информация и специализирано програмно осигуряване.

– навигационно оборудване на моретата;

Проектиране, строителство, модернизация и експлоатация на средствата за навигационно оборудване на моретата в съответствие с Международната конвенция по опазване на човешкия живот на море 1874 година и препоръките на Международната асоциация на маячни (фарови) служби.

Под морета се разбира морското крайбрежие, вътрешните морски води, териториалното море, изключителната икономическа зона, континенталния шелф и открито море.

– формиране и предоставяне на потребителите целеви геоинформационни услуги в сферата на НХО на морските дейности;

– държавен надзор и контрол на производството и предоставянето на геоинформационни ресурси, продукти и услуги в сферата на НХО на морските дейности;

– развитие на научно техническия потенциал, инфраструктурата, инструменталните средства, методите и технологиите на НХО на морските дейности на основата на пълен иновационен цикъл;

– организация на подготовката и усъвършенстване на кадрите за НХО на морските дейности;

– нормативно регулиране на всички видове работи в сферата на НХО на морските дейности, развитие на законодателната и нормативна база в сферата на дейност, разработка на условия за лицензиране и стандарти на дейностите;

– организация на международното сътрудничество в сферата на НХО на морските дейности на основата на международното партньорство и коопериране, осигуряване на научно техническото присъствие на държавата в зоната на открито море.

В съвременни условия организацията на НХО на морските дейности се строи и се осъществява на основата на следните принципи:

– съответствие на структурата на НХО на целевото пространство и държавната политика (принцип на външно допълване);

– осъществяване на НХО на единна основа, в единно информационно и правово пространство (принцип на единство);

– функционирането и развитието в сферата на НХО на морските дейности да е като открита система (принцип на целостността);

– икономическа целесъобразност на НХО на морските дейности (принцип на икономическа ефективност);

– изпреварващо развитие на инфраструктурата, средствата, методите и геоинформационните услуги в сферата на НХО на морските дейности (принцип на про активен подход);

– централизация на управлението на основата на ключови функции, между ведомствена координация и разделяне на пълномощията в сферата на НХО на морските дейности.

Реализирането на указаните основни направления, задачи и принципи на държавната политика в областта на НХО на морските дейности и целевото пространство в сферата на НХО на морските дейности трябва да се осъществява и основава на базата на закон „Закон за навигационното и хидрографско осигуряване на морските дейности”. Това ще позволи създаването на условия за ефективна интеграция на НХО на морските дейности в процеса на построяване на информационното общество в държавата, укрепване на националната безопасност и отбранителна способност на страната, нейното устойчиво социално икономическо развитие.

По такъв начин, всички отбелязани по-горе обстоятелства с пълно основание позволяват да заключим, че в настояще време има остра необходимост от разработка на „Закон за навигационното и хидрографско осигуряване на морските дейности”, който трябва да предвижда мерки за повишаването на ефективността на НХО на морските дейности, превеждане на сферата на иновационен път на развитие и пазарен механизъм на дейностите, осигуряване на устойчивост на информационния процес, лежащ на основата на НХО.

В проекта за Закон е необходимо да се отделят два основни приоритета за развитие на НХО на морските дейности: създаване в страната на единна управленческа структура за НХО и механизми за взаимодействие на субектите на морски дейности в областта на НХО, а също така формиране на Единно геоинформационно пространство на морските дейности, отговарящо на международните стандарти. При това „Законът” трябва да се явява основа за разработка на държавните планове и програми по развитието на сферата НХО на морските дейности.

Единно геоинформационно пространство на морските дейности е съвкупност от взаимно свързани геоинформационни ресурси, информационна инфраструктура и отношения, възникващи при информационно взаимодействие между обектите и субектите на информационно осигуряване на морските дейности.

Възможно разпределение на функциите, отговорностите и пълномощията в сферата на НХО на морските дейности, например, в РФ, е представено в таблица.

Разпределение на функциите, отговорностите и пълномощията в сферата на НХО на морските дейности.

Към настоящия момент в държавата не съществува закон за НХО на морските дейности. Някои положения по НХО на морските дейности в морските пространства се разглеждат в Закона за морските пространства, но те не могат да обхванат пълния обем от организацията, отговорностите и действията на Хидрографска служба по НХО на морските дейности.

Хидрографска служба на ВМС не отговаря на съвременните условия по организацията на НХО на морските дейности, не е построена и не осъществява своята дейност на основата на горе посочените основни принципи. Необходим е закон, който да регламентира работата на Хидрографска служба на ВМС като национален координатор и организатор на НХО на морските дейности.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар