// Вие четете...

Приложни науки

Други картографски произведения.

„Няма по-тежко бреме от безделието.“

Други картографски произведения.

Към картографските изображения на Земята се отнасят също така топографските планове, релефните карти, блок – диаграмите, глобусите. Те се отличават от географските карти с това, че на тях вместо картографска проекция се използват други способи на математическо построяване.
1. Топографски планове – това са картографски изображения на плоскост в ортогонална проекция в крупни мащаби за ограничени участъци от местността, в пределите на които кривината на уровената повърхност не се отчита.
При изобразяване на плоскост на не голям участък от земната повърхност кривината на тази повърхност може да бъде пренебрегната. В този случай всички линии в участъка се измерват на местността, намаляват се до приетия мащаб и се нанасят на хартия без въвеждане на поправки за кривината на повърхността на Земята – такъв чертеж се нарича план. (рис. 7)

Рис. 7 Фрагмент от топографски план:
а) – учебен топографски план в мащаб 1:1000
б) – топографски план в мащаб 1:500

2. Атласи – това са систематично събрани карти, изпълнени по обща програма, като цялостно произведение. В атласа всички карти са тематично свързани помежду си и една с друга се допълват. Това не е просто набор от карти в обща подвързия, а система от взаимно свързани и взаимно допълващи се една друга карти. Освен картите атласът съдържа и пояснителни текстове, графики, фотографии, справочни данни и други. (рис. 8)

Рис. 8 Атласи

3. Глобуси – това са въртящи се кълбообразни модели на Земята, планетите или небесната сфера с нанесени на тях картографски изображения. По сравнение с географските карти глобусът има редица достойнства: на глобуса правилно са предадени размерите, очертанията, взаимното разположение на контурите. Глобусът съхранява правилното съотношение на площите на обектите. Глобусите се подразделят по мащаб, тематика (геологически, исторически, политически), по назначение (учебни, справочни, навигационни), по размери (големи кабинетни, настолни, малки и миниатюрни). Съвременните глобуси се изготвят от пластмаси с вътрешна подсветка, те могат да бъдат разглобяеми за демонстрация на вътрешния строеж на земната кора, а също така и релефни. Най-често глобусите се изготвят в мащаби 1:30 000 000 – 1:80 000 000. Използват се като незаменими нагледни пособия с учебни цели.

4. Релефни карти – това са карти, даващи обемно триизмерно изображение на местността. Вертикалния мащаб на такива карта за нагледност винаги е в няколко пъти преувеличен по сравнение с хоризонталния. Останалото съдържание на релефните карти се показва с обикновени условни знаци. Използват ги като учебни пособия за решаване на различни практически задачи.

5. Блок–диаграми – това са триизмерни плоски картографски рисунки, съвместяващи изображението на някаква повърхност с надлъжни и напречни вертикални разрези (рис. 9 и 10). Блок–диаграмите се подразделят на: геологични, геоморфологични, почвени и т.н. Електроните блок–диаграми могат да се завъртат и въртят на дисплея с цел на по-добра образност.

Рис. 9 Блок–диаграма, построена в перспективна проекция

Рис. 10 Фото блок–диаграма, съвместяваща космическа снимка с триизмерен цифров модел на земната повърхност: а) – космическа снимка: б) – триизмерен цифров модел на земната повърхност; в) фото блок – диаграма

6. Англифически карти – това са карти, отпечатани с два взаимно допълващи се цвята (например, синьо-зелен и червен) с паралактически смесвания на тока, така че двете изображения да образуват стерео двойка. Предназначени са за преглед чрез специални стерео очила. Използват се в качеството на учебни пособия.

7. Фото карти – това са карти, съвместени с фото изображения. За създаване на фото картите се използват аеро и космически снимки. Фото картите се явяват като основни за тематичното картографиране, ориентирането, инженерните дейности. Такива са фото картите на повърхността на Луната и планетите. Използват се в качеството на учебни пособия.

8. Карти–транспаранти – това са карти, отпечатани на прозрачна основа и са предназначени за проектиране на екран. Обикновено се изготвят комплект от слайдове с различно съдържание на една територия. При демонстрация могат да се съвместяват няколко карти–транспаранти, получавайки комплексна картина. Използват се като нагледни учебни пособия.

9. Карта на микрофиш – това са миниатюрни копия с карти или атласи на фото и кино лента. Микро филмирането позволява компактно съхранение на голямо количество различни картографски произведения. Информацията от тези карти може да се въвежда в ПК при съставяне и анализ на картите.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар