// Вие четете...

Приложни науки

Дешифриране на тактически обекти.

Lin13„Ако са те измамили за първи път – вината е на онзи, който те е измамил, ако позволиш да те измамят повторно – вината е само твоя.“

Дешифриране на тактически обекти.

По размер и конфигурация на изображението на аерофото снимка тактическите обекти преди всичко се отнасят към групата на точковите (компактните) и линейните обекти. Към първата група принадлежи бойната техника, транспортните средства, командните пунктове, огневите позиции, укритията и други обекти, към втората – съобщителни линии, траншеи, телени заграждения и други.
Най-голяма трудност за дешифрирането представляват компактните обекти, тъй като тяхното разположение е скрито и замаскирано. Поради това при тяхното опознаване следва да се ползва лупа и стереоскоп.
Танк се изобразява като светло сив правоъгълник с изпъкналости по ъглите. Дължината на правоъгълника примерно е в два пъти по-голяма от ширината. На аерофото снимките в крупен мащаб могат да се видят изображения на оръдия и стволовете на оръдията на танк.
Стартови площадки за пуск на ракети. Могат да се опознаят по наличието на площадки с уплътнен грунд, изобразяващи се като светли правоъгълници с точни граници, а понякога със сенки от брустверите. Размерите на площадките в зависимост от типа на ракетите могат да бъдат примерно 5×5, 10×10, 40×50 м и по-големи, а разстоянието между площадките в позиционните райони – от 500 до 1500 м. Към пряко демаскиращите признаци могат да бъдат отнесени също така наличието на пускови установки. Пусковите установки на тактическите ракети могат да бъдат разполагани в окопи, сходни по форма с укритията за автомобили.
Като косвени признаци могат да служат площадки (50×100 м) за сглобяване на ракетите, наличието на специална техника за превоз и подготовка на ракетите към пуск, събирането на авто транспортни средства. В радиус от 1-3 км от стартовата площадка обикновено се разполагат складове за боеприпаси и гориво, които добре се маскират. Също така като косвени признаци още могат да служат следите от разчистване на местността от препятствия за подход на специалните машини към стартовите площадки и от възпламеняващи се предмети (дървета, храсти, треви). Стартовите площадки се избират обикновено в близост до хубави пътища, към тях се оборудват подходни пътища.
Огневите позиции на артилерийски батареи се опознават по изображението на артилерийските окопи, разположени в линия или в дъга на разстояние от 20 – 100 м един от друг. Формата на оръдейните окопи са окръглени или подковообразни с диаметър от 5 до 20 м. Те се изобразяват като светли петна с ясно изразени контури, от които излизат кратки полоси, изобразяващи стволовете на оръдията.
При дешифриране на огневи позиции на артилерията е необходимо обезателно да бъде определено дали са заети или не са. На заетите позиции се опознават оръдията във вид на неголеми черни петна на фона на светлите площадки, могат да бъдат забелязани стволовете на оръдията или сенките от тях.
Огневите позиции на минометните батареи се състоят от окръглени окопи с съобщителни линии между тях, а понякога и без тях. Изобразяват се като няколко тъмни петна със светла ивица, от която излизат кратки полоси, изобразяващи окопите. Закономерност при разположението на минометните окопи може и да не се наблюдава. Обикновено позиции за минометите се избират в гора, храсти, на обратни скатове, чиито височина следва да се отчита при тяхното опознаване.
Дълговременни огневи съоръжения имат вид на неголеми могили. Към тях обикновено подхождат съобщителни линии. Изобразяват се като неголеми петна с различен тон, понякога с ивици от сенки от вертикалните стени в местата на абразурите.
Укритията за бойната и друга техника се опознават по характерната правоъгълна форма на окопите, чиито дължина е два пъти по-голяма от ширината.
Товарните автомобили се изобразяват във вид на четириъгълник, чиито предна част е свита.
Аеродрум, добре се разпознава по характера на изображението на полосите за излитане и кацане, платната за рулиране и укрития за самолети.
Минни полета, дешифрират се със следите по нарушената почва и растителност. Местата на установяване на мини се изобразяват във вид на точки (светли или тъмни), разположени в определен порядък. Косвени демаскиращи признаци се явяват следите от минно поставачи, а през зимата – следите от ските на миньорите по редовете на установяване на мините и следите при доставянето на мините. Лъжливите минни полета на аерофото снимките да се отличат от истинските е невъзможно.
Стрелковите окопи, траншеите, съобщителните линии се изобразяват във вид на тъмни извити или начупени линии с бели полоси по страните.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар