// Вие четете...

Приложни науки

Дешифриране на аерофото снимки.

Z137„Малко е да искаш, трябва и да умееш.“

Дешифриране на аерофото снимки.

Дешифриране на аерофото снимки – това е разпознаване и определяне на характеристиките на различните обекти по тяхното фотографско изображение. Дешифрирането, изпълнявано с цел разузнаване на противника и местността се нарича военно, а с цел съставяне и обновяване на карти – топографско. По способа на изпълнение на дешифрирането то може да се определи като полево, при което аерофото снимките се сравняват с местността и камерално. При камералния способ аерофото снимките се дешифрират без да се сравняват с местността. Този способ се използва при дешифрирането на аерофото снимки на територия, заета от противника при невъзможност за оглеждане.
Военното дешифриране на аерофото снимки включва дешифриране на топографски обекти, тоест на елементи от местността, и тактически обекти, например елементи от обраната на противника. Дешифрирането на обектите в зависимост от техните размери и конфигурация е прието да се делят на площни (гори, блата, минни полета и други), линейни (пътища, реки, окопи и други) и точкови, или компактни (отделни постройки, огневи позиции, бойна техника и други).
Дешифрирането на аерофото снимките се предшества от тяхната подготовка за работа, тоест уясняване на мащаба, вида, време и район на фотографиране, а също така привързване на аерофото снимките към карта. При дешифрирането се разглежда всяка снимка, сравнявайки я с карта. В началото всяка аерофото снимка се преглежда без всякакъв прибор или с използването на лупа с малко увеличение, при което се определят основните обекти от местността (реки, населени места, пътища и други) и най-забележимите тактически обекти (траншеи, свързочни линии, огневи позиции на артилерията и други). Детайлното дешифриране се води по участъци, отбранителни линии или направления, отчитайки по-рано определени обекти и тяхната взаимна свързаност, за което се използва лупа с голямо увеличение, а в някои случаи и стереоскопи.
Демаскиращи признаци.
Отличителните признаци, позволяващи разпознаването на изображенията на аерофото снимките на обектите се наричат демаскиращи. Те могат да бъдат преки и косвени. Към преките признаци се отнасят форма, размер и тон на изображението, към косвените – сянка, взаимно разположение на обектите и признаци от деятелност (следи).
Форми на изображението – това е най-демаскиращия признак. На плановите аерофото снимки изображенията на обектите съответстват на техния вид, гледани от въздуха и основно е подобието на тяхното очертание на плана. По форма изображенията се разпознават основно площни и линейни обекти, а на крупно мащабни фотоснимки и повечето точкови (компактни) обекти.
Размерът на изображението зависи от мащаба на аерофото снимката и величината на дешифрирания обект. По пътя на сравнение на измерените по аерофото снимката размери на обектите с техните фактически размери може да се различи, например, черен път от шосе, канавка от канал и т.н.
Тон на изображението, тоест степента на почернянето на свето чувствителния слой на черно-бяла аерофото снимка, зависи от осветеността на обекта и от отразяващата способност на неговата повърхност, фото чувствителността на фото материалите, а също така от годишния сезон и времето в денонощието, през което е направена снимката. Колкото по-силно обекта отразява светлинните лъчи, колкото е по-гладка неговата повърхност и е по-добре осветена, толкова е по-светъл тонът на неговото изображение на аерофото снимката. Например, водната повърхност отразява само 5% от падащите лъчи, в резултат на което тя се откроява на аерофото снимката сред другите обекти по своя много по тъмен тон. Добре утъпкания черен път има на аерофото снимката светъл тон, а разораното поле със същия цвят е с много по-тъмен тон.
Цялото многообразие от цветове на местността се изобразяват на черно-бяла аерофото снимка с тонове на сивия цвят с различна плътност, което позволява откриването на обектите и различаването им.
Летните аерофото снимки са повече разно тонни от зимните, тъй като през лятото местността се отличава с по-голямо разнообразие на цветове. Поради това по летни аерофото снимки могат да се разкрият повече детайли на местността, отколкото през зимните.
Сянка. Формата и дължината на сянката позволява да се съди за външния вид и височина на обекта. Често обекта се разпознава само по неговата сянка. Например, на крупно мащабни аерофото снимки по сянката на стълбовете и фермите може да се опознаят линиите за свръзка и електропроводи. Даже замаскирани обекти понякога могат да бъдат разкрити по сянката, а лъжливите да бъдат различени от действителните. Например, лъжливите траншеи и съобщителни линии почти нямат сянка, тъй като те само са обозначени на местността.
Размерът на сянката зависи не толкова от размера на обекта, но и от височината на Слънцето в момента на фотографирането. Колкото времето е по-близко до полуденя, а следователно и Слънцето е по-високо, толкова по-къса се получава сянката на снимката и по-трудно е разпознаването по нея на обекта. Поради това по-изгодно за дешифрирането е аерофото снимката да е направена през светлите сутрешни или вечерни часове.
Взаимно разположение на обектите. Този признак се обосновава на това, че всички тактически обекти (отбранителни съоръжения, заграждения, огневи позиции и т.п.) се разполагат на местността с известна свързаност, както между себе си, така и с топографските елементи. Поради това наличието на едни обекти се обусловя от възможността или необходимостта от присъствието на други, а също така повече или по-малко от определено тяхно разположение в зависимост от условията на местността.
Този признак има особено важно значение в този случай, когато останалите признаци не са достатъчно ясно изразени. За да бъдат при това по-добре използвани като демаскиращи признаци различните топографски елементи и характерни особености на местността, обуславящи разположението на нея на останалите обекти, трябва резултатите от дешифрирането в процеса на неговото изпълнение веднага да се пренасят от аерофото снимката на карта. Картата позволява пълно изясняване на общата система на разположение на обектите на противника с отчет на условията на местността.
Признаци за дейност (следи). Към тях се отнасят следите оставени на местността в резултат от деятелността на войските. Например, при замаскирани верижни машини, откриват се следите от веригите, минни полета – по следите от минно поставачите и т.н.
При дешифриране е необходимо да се отчитат всички признаци в съвкупност. Значението на косвените признаци особено нараства при разкриването на замаскирани обекти. Но не трябва дешифрирането да се ограничава само с този признак. Откривайки косвен признак за някакъв обект е необходимо да се удостовери неговата правилност при дешифрирането като се използва за това пряк признак.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар