// Вие четете...

Черно море

Геоложки структури на западната част на Черно море.

S21За да литнеш, са нужни криле, за да заслужиш уважение, нужен е труд.“

Геоложки структури на западната част на Черно море.

В изключителната икономическа зона на Р. България в Черно море се очертават следните морфоложки елементи на морското дъно: брегова зона, шелф, континентален склон, континентално подножие и котловинно (абисално) дъно (фиг. 1, 2).

Lin52

Фиг. 1. Схематичен геоложки разрез на шелфа и главни елементи на релефа.
Q –Q –кватернерни седименти; N – плиоцен; K –горнокредни вулканогенно-седиментни скали

Lin53

Фиг. 2. Схема на подводните долини и каньони в западната част на Черно море и граници на българската икономическа зона в Черно море
(границата между българската и румънската икономически зони е условна)

Динамиката на бреговата зона до голяма степен се обуславя от нейните геолого – геоморфоложки особености, които определят изходния наклон на подводния брегови склон, интензивността на абразионния процес, състава и количеството на наносите, експозицията спрямо вълноопасните направления. Разнообразният релеф на Българското черноморско крайбрежие се намира в тясна връзка с голямата сложност на геоложкия и тектонския му строеж.
Българското черноморско крайбрежие обхваща източните части на трите основни морфотектонски единици, които изграждат територията на Република България – Мизийска плоча, Балканиди и Средногорска зона. В него ясно се обособяват четири основни геоложки структури, разделени от дълбочинни разломи – Варненска депресия, Долнокамчийско понижение, Източно – Балканска зона и Бургаска депресия. Крайбрежието (до вододела на Черноморската водосборна област) заедно с шелфа, континенталния склон и континенталното подножие се включват към Черноморската дълбоководна депресия – крупна негативна морфоструктура, наложена върху хетерогенна геоложка основа и образувана през палеогена (от приабона) и неоген – кватернера.
Мизийската плоча е разположена между Карпатите и Балканидите. Към нейната източна част се отнася бреговата зона от границата с Румъния (н. Сиврибурун) до р. Камчия. Фундаментът на платформата е изграден от нагънати допалеозойски и палеозойски скали с висока степен на разломно – блокова диференциация. Разкрива се на повърхността в границите на Централно добруджанския хорст в Румъния. Надстройката на платформата е представена от три хоризонтални и субхоризонтални седиментни комплекса: каледоно – херцински (долен: ордовик – долен карбон и горен: карбон – перм); кимерийски (триаски) и алпийски (долен: юрско – палеогенски и горен: неоген – кватернерен). В източна посока морското продължение на Мизийската плоча обхваща шелфа и достига континенталния склон.
Южно от Варненската депресия е разположено Долно камчийското понижение, в което са оформени долините на р. Камчия и р. Фъндъклийска (Шкорпиловска). То се приема за преходна зона между Мизийската плоча и Старопланинската зона. Основата на понижението е изградена от рязко потъващи на изток (от 1 до 7 км) валанжки и горнокредни седименти, върху които залягат средно и горноеоценски седименти. Според Туголесов и др. (1985) Долно камчийското понижение е фрагмент от древен по-обширен черноморски басейн и представлява континентален склон от палеогена. В източна посока то се разширява фуниеобразно, достигайки континенталния склон.
Източно – Балканската зона е изградена от флишките карбонатно – теригенни седименти на горната креда и палеогена, нагънати в линейни гънки с посока на осите 120 –130°, които се понижават на изток. При геофизични изследвания на българския шелф след 1960 г. е установено югоизточно повиване на структурите на Източна Стара планина в Черно море на 10 км източно от бреговата линия.
Средногорската зона представлява линейна мезоалпийска, наложена островно – дъгова орогенна зона, заложена през горната креда на юг от Балканидите. Нейна характерна особеност е широкото разпространение на сенонски ефузивен и интрузивен магматизъм и флишка седиментация. Основни геоложки структури в Средногорската зона са Бургаската депресия, Росенският плутон и Странджа планина. В Черно море Средногорската зона завива на югоизток в посока към Западните Понтиди.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар