// Вие четете...

Приложни науки

Генерализация на релефа.

„Който е отсякъл дърво, ще го проклинат децата, който е посадил дърво, ще му благодарят внуците.“

Генерализация на релефа.

Главно при генерализация на релефа се явява правилното изобразяване на типа релеф, морфологическите особености на релефа, предаването на хоризонталната и вертикална разчлененост на местността, характера на профила на склона. Главни фактори, влияещи на генерализацията на релефа се явяват назначението, мащаба на картата и особеностите на типа на релефа: високо планински, средно планински, ниско планински, малко хълмист, вулканичен, плато, плоско планински, първична равнина, ерозионна равнина, хълмисто морена равнина.
На малко мащабните карти е необходимо правилно да се определи и установи скалата на сечене на релефа. Тъй като с намаляването на мащаба на картографиране подлежи територия с големи размери, с различни типове релеф, се изисква преход от скала с постоянни височинни сечения на релефа към променлива скала. Променливата височинна скала на сеченията означава, че хоризонталите се прекарват не през еднакви интервали (5, 10, 20 м и т.н), а така, че да отразят характерните елементи на релефа. За по доброто предаване на релефа се нанасят допълнителни хоризонтали.
При изобразяване на релефа на малко мащабните карти се изисква да бъде направена значителна генерализация. Отделни малки детайли, не съществените за дадения мащаб се изключват, а характерните особености се подчертават. Следва да се помни, че релефа за повечето райони е свързан с подбора на речната мрежа, тъй като хоризонталната разчлененост на релефа преди всичко зависи от гъстотата на реките.
При съставяне на релефа картографите се ръководят от орографичната схема на релефа (Рис. 22).

Рис. 22 Орографична схема на релефа

На орографичната схема се отбелязват основните форми и елементи на релефа, които е необходимо да бъде нанесено при съставянето на картата.
Съставянето на релефа, като правило, започва с нанасянето на структурните линии на релефа (водоразделни линии, талвези, вежди и подножия), по нататък се отбелязват пресичането на хоризонталите с орографичните линии (определят се затварянето на хоризонталите). След това се съставят отделните форми на релефа в съответствие с приетата скала на сечения.
Изобразяване на растителното покритие и грунда.
Географските карти от различни мащаби имат много голямо значение в изучаването на растителното покритие на земната повърхност. Поради това растителното покритие и грунда много подробно се изобразяват на всички видове топографски карти. Освен това, създават се специални карти за растителността, грунда, резерватите, карти на горския кадастър и други.
При изобразяване на растителността на карта, те се класифицира по жизнените форми, тоест по външния вид. При това се разделя растителността с дървени стебла (дървета, храсти, шубраци), растения от преходен тип (полушубраци), тревисти растения, мъхови и лишеи.
Гори – при тях изображенията на картата се подразделят по: състав, височина, състояние.
– по състава се делят на хвойнови, листови и смесени, като преобладаващия вид се указва с надпис;
– по височина се делят на зрели и млади;
– по състояние се делят на редки, обгорели, сечища, храсталаци, полушубраци, тревисти.

Рис. Изобразяване на растителност на топографска карта

Грунд – това е микро форма на земната повърхност. При изобразяване на карта грунда се дели на:
– блато – преувлажнен грунд. Преувлажняването на грунда се случва заради голямо количество валежи на равнинен релеф и слаба водопроницаемост на почвата. По проходимост блатата се делят на проходими, трудно проходими и непроходими. Също така блатата се подразделят по типа на растителното покритие;
– солници – пресолен грунд, като правило, не се съпровождат с растителност. По проходимост се делят на проходими и непроходими;
– такари – плоски участъци от глинеста повърхност с твърда кора, разбита от малки цепнатини;
– полигони повърхности – участъци с повърхност, разделена от цепнатини, образуващи своеобразни рисунки от многоъгълници (полигони).
Пясъчна повърхност – биват равни, хълмисти, във вид на лехи (по бреговете на моретата, езерата и реките), пясъчни хълмове в пустинята, възвишения при пренос на пясък от вятъра.
Различните типове растителност и грунд се предават на карта чрез условни знаци и фонова окраска.
Генерализация на растителното покритие и грунда.
Грунда и растителността се съставят след хидрографията, населените пунктове, релефа и пътната мрежа. На картите от всички мащаби трябва да бъдат предадени общите размери на площта, заета от растителност и грунд, формата на участъците и връзката с другите елементи на ландшафта. Особено важни се явяват правилния подбор и обобщението на контурите на растителността и грунда. На крупно мащабните карти се дават пълните качествена и количествена характеристики на растителността и грунда. На малко мащабните общо географски карти растителността и грунда се показват рядко и в този случай, когато те характеризират географските особености на територията. Най-често на малко мащабните карти се показват пясъци, блата, солници, а понякога и гори. Тяхната площ обикновено не се уконтурява, а се показва с условни знаци или окраска.
Провеждането на генерализация се осъществява по следния начин:
– по пътя на опростяване на очертанията на контура. При това е необходимо правилно да бъдат отразени характерните особености на контура, неговата форма, основните негови поврати;
– по пътя на изключване на малките контури, при тяхно голямо количество, така че да не претоварват картата;
– чрез обединяване на близко разположени еднородни контури в общ контур и присъединяване на малките участъци към по-големите;
– замяна на контура на гора, не изобразяващ се в мащаба на картата, чрез негово събирателно обозначение, когато вместо площадно изображение на гората се поставя извън мащабен условен знак.
Съставянето на растителното покритие и грунда се изпълняват във връзка с другите елементи на съдържанието на картата.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар