// Вие четете...

Вярвания и заблуди

Възгледи за глобалния еволюционен процес.

„Днешният ден е ученик на вчерашния.“

Ще приведем само няколко най-разпространени възгледа в света за ГЕП на нашата биосфера. Това се прави, за да може читателят като ги знае, да може да ги сравни и да ги съпостави.

1. Материалистична гледна точка:

– Глобалният Еволюционен Процес (ГЕП) – това е процес на развитие на различните форми на „живата материя“ (т.е. видове живи организми), „възникнали“ на основата на „неживата материя“;

– новите, още по-сложни видове организми постепенно:

• допълвали по-рано съществуващите видове;

• измествали някои видове.

– видовия състав на биосферата нееднократно се обновявал.

Забележка:

По такъв начин, според материалистите процеса на еволюция вървял „от само себе си, като метлата на баба Яга“. Склонността на науката към материализма (т.е. бездуховността) довела до това, че учените не разглеждали случващото се в хода на еволюцията усложняване на информационните съставки на биологичните видове. Какво означава това? Разглеждало се усложняването на строежа на живите организми: безгръбначни – риби – млекопитаещи – примати – човек, но не се разглеждало усложняването на поведението на живите организми. А поведението на комара се различава от поведението на маймуната. А в какво направление е изменението на поведението? От какво е предизвикано? Тоест материалистическата наука не разглеждала духовната (информационната) еволюция на биосферата, тъй като не признава обективното съществуване на информацията, и още повече – съществуването на мяра.

2. Библейското виждане за еволюционния процес:

– в Библията никъде не се говори направо за ГЕП на биосферата;

– само в 1 глава от книгата „Битие“ се дава такъв порядък за появата на живите организми:

• растения на сушата;

• влечуги и птици;

• животни на сушата;

• човек.

Това съвпада с даденото за последователността на възникване на видовете и класовете живи организми.

Забележка:

– Няма етапи на появяване на:

• бактериите;

• водораслите;

• мекотелите;

• коремоногите;

• насекомите.

– Няма нищо за:

• изчезването на едни видове;

• появата на други видове.

Защо са изчезнали динозаврите и мамутите? А това не е случайно, тъй като отговора на този въпрос ни навежда на мисълта за това, че е имало цивилизации и преди нас.

– Няма нищо за вторичните въплъщения на по-рано живеещите хора, въпреки че в същата тази Библия се твърди, че Йоан Кръстител бил повторно въплъщение на Пророк Илия.

3. Кораническите възгледи за ГЕП.

– В Корана никъде не се говори направо:

• нито за еволюция на материалните форми;

• нито за многократно въплъщаване на душата.

– В Корана има места, в които описание за ГЕП е дадено в образна форма. Така сура 23 разказва (от дясно се дават пояснения от позицията на съвременните знания):

12. Ние вече създадохме човека от есенцията на глината.

Появяване на органични вещества от неорганични.

13. После Ние сме преместили неговата капка в надеждно място.

Разтвор на органиката в развитие.

14. После Ние сме създали от капката сгъстена кръв.

Поява на клетките. Това отличава кръвта от другите органно – съдържащи течности.

После ние сме създали от сгъстената кръв парче месо, създали сме от това парче месо кости, и сме облепили костите с месо.

Поява на многоклетъчни организми и развитие в тях на вътрешни скелети.

После сме го отгледали в друго творение. Благословен е Аллах, най-добрия от Творците!

15. После вие след това умирате.

16. После вие в деня на Възкресението ще бъдете въздвижени.

Раждане на човека от не човек.

Всичко, което е цитирано от сура 23, напълно може да се разглежда като описание за развитието на човека от зачатието до смъртта. Ще напомним на читателите това, че зародишът на човека повтаря всички етапи от еволюционния път на биосферата. И това е информация за размисъл… и то каква?!

В Корана има много мисли, призоваващи хората към размишление за жизнеустройството.

В Корана като цяло човечеството информационно (духовно) е свързано с биосферата.

Забележка:

В Корана има фрагменти, допускащи многократни въплъщения на душите. Но има и пряко противоположни.

Взаимоотношението на материалистическите и идеалистическите възгледи.

1. Отношение на материалистите към възгледите за ГЕП на идеалистите (религията) и окултистите.

Материалистите твърдят, че „религията е опиум за народа“, че всички окултни учения са глупост.

Материалистите разглеждат в глобалния еволюционен процес на биосферата на първо място „само усъвършенстваното“ построяване на организмите на различните жизнени форми на материята и не обръщат внимание на „само усъвършенстваната“ информационна съставка на всички живи организми. Въпреки че за всички трябва да бъде очевидно, че поведението на човека се отличава от поведението на маймуната, а поведението на маймуната се отличава от поведението на гаргата, а поведението на гаргата се отличава от поведението на комара. И отличието на информационното обезпечаване в поведението на един жив организъм от друг се заключава във всички растящи трудно са в зависимост от времето на появата на живия организъм в хода на глобалния еволюционен процес.

Материалистите отричат така също „безсмъртието на душата“. В термините на съвременната наука те отричат обективното съществуване на информация, отричат не унищожаемостта на информацията („ръкописите не горят“). На въпроса за това, къде отива информацията (душата), носена от трупа чрез физическите полета на човека в момента на смъртта, и каква е по-нататъшната съдба на такава душа, материалистите не отговарят. КОБ утвърждава и доказва, че душата (информацията) се „пресъживява“ на нов материален носител (егрегор) и продължава да съществува там. По-подробно за това се разказва в следващите публикации, в които ще стане дума за тези егрегори.

Ако е така, както смятат материалистите, че информацията „изчезва“, то в този случай се рушат всички закони за съхранение на материалистическата наука, тъй като „изгубвайки информацията“, тоест „образа“ (спомнете си за триединството), материята във всички свои агрегатни състояния изпада в небитието. Вие, можете ли да си представите висяща на клона на ябълково дърво ябълка, която няма форма, т.е. безформена ябълка? Та нали външната форма на ябълката носи информацията за тази ябълка. И ако тази информация (форма) я няма, то, как тогава да видим висящата на клона ябълка?

2. Отношението на догматичното богословие („идеалисти“) към възгледите на материалистите за ГЕП.

Всички представи на догматичното богословие по въпроса за това, какво е това ГЕП, се свеждат до:

– или прекратяване на разговора въобще;

– или прибягването на обяснението за „сатанизъм“. „Това е сатанизъм“ – и разговора е приключен.

Еволюцията на материалните форми (за които говори и материалистическата наука) – за тях са „сатанизъм“.

Еволюцията на човешките души (за която говорят окултните учения) – за тях също са „сатанизъм“.

На въпроса за това, че „нали съвременната нам биосфера я е сътворил Бог, то тогава сатаната ли е сътворил цялото множество минали биосфери?“, – богословите пазят мълчание. Не отговарят и на допълнителния въпрос, какво тогава по тяхно мнение е ГЕП, към което ни води цялата палеонтология, изучаваща изкопаемите на предишните биосфери.

3. Поглед на ГЕП от позицията на триединството.

От учебниците по история ние знаем, че в древен Египет един от боговете бил бога Хермес, който занесъл в Египет знанията. Оттам произлиза и думата „херметизъм“ – тайни знания. У него бил жезъла на Хермес (вж. рис. 10–2), като символ на власт.

Рис. 10–2

Този жезъл се нарича „кадуций“. Две змии обвиват ствола (пръчката) на жезъла, който завършва с крила. Ръката, държаща жезъла, може да изменя положението на жезъла.

Този жезъл на Хермес от гледна точка на триединството символизира всички еволюционни процеси, протичащи във Вселената, като процеси на триединството „материя – информация – мяра“. И в този единен еволюционен процес се развиват едновременно:

– и материалните форми (отстоявани от материалистическата наука);

– и информационното обезпечение на тези материални форми (отстоявани от окултните школи и някои религии).

Ето тази „едновременност“ древно египетското жречество разчленило на две части, използвайки за това способността на човека да си представя образа на всяка вещ, нямайки пред очите си самата вещ. Сега, драги читатели, пред вас е „книга“. Но вие можете да си затворите очите и да си представите пред вас каквото ви се иска: ябълка, чаша кафе, любимия човек и т.н. Техните образи са запечатани в клетките на вашия главен мозък. Ние подробно разгледахме това в предишни публикации. Така, използвайки тази способност на човека да мисли в образи, древно египетското жречество „доверило“ на науката да изучава „материята“, а на религията и всички „духовни“ направления „заръчало“ да се занимават с „образите“ (т.е. информацията). Именно това „просто решение“ довело човечество до глобалната системна криза.

Да се върнем към жезъла на Хермес. Каква символика се вижда в него:

1. Змията пълзи само напред, което символизира едно посочността на ГЕП.

2. Змиите са две, което символизира два взаимно обусловени процеса на еволюционното развитие:

– процеса на еволюция на материалните форми;

– процеса на еволюция на информационните модули на всички материални форми (в частност за хората – „душата“).

3. Главите на змиите се намират на едно ниво. Това символизира това, че:

– еволюционният процес на материята не може да изпреварва (изостава) от еволюционния процес на духа (информацията);

– еволюционният процес на информацията не може да изпреварва (изостава) от еволюционния процес на материята.

4. Ствола, който обвиват змиите и по който те пълзят напред, символизира мярата, по която и се движи процеса на еволюционното развитие.

5. Ръката, държаща жезъла, символизира власт. В Достатъчно Общата Теория на Управление, ние подробно ще се запознаем с това, което хората наричат „власт“. Засега, на дадения етап от усвояването на КОБ, ще кажем за максимално пределно ниво на управление на всички глобални еволюционни процеси в Мирозданието (в това число и ГЕП на биосферата на Земята) тази ръка символизира Йерархически Най-висшето Всичко Обхващащо Управление (ИНВОУ), просто казано Бог. Спомнете си това, че по преди беше спомената многомерната вероятностна матрица – всичко обгръщащата „фуния“ – „матрьошка“. При това обезателно свържете това с „жезъла на Хермес“: „Фунията“ (матрьошка) – това е „пръчката“ (ствола) на жезъла. И тя е в ръцете Божии.

Погледнете на рис. 10–3.

На нея схематично е изобразен еволюционния процес на биосферата на Земята. Вие виждате „фунията / яма“ – многомерната вероятностна матрица на възможни състояния на материята. Вътре във „фунията“ е изобразена планетата Земя. И биосферата на нашата планета се развива – разгръща в съответствие с раз-МЕР-ното развитие на многомерната матрица – „фуния“. Да се изобрази графично „много мерността“ е невъзможно, докато тримерната „фуния“ дава все някаква образна представа за процеса на развитие.

Но еволюционния процес на биосферата на Земята е един от многото еволюционни процеси, протичащи във Вселената. На рис. 10–4 заедно с „матрицата – фуния“ на еволюцията вие виждате много други „фунии – матрици“, които се намират в една голяма „фуния – матрица“, на която принадлежи цялата вечна и безкрайна Вселена, и която се разгръща – развива по замисъла на Твореца, тоест Бог.

Тази същата голяма „фуния“ обхваща (обгръща) всички други „фунии – матрици“ на „развитие – съществуване“ на галактиките, системите, планетите, кометите и т.н.

Така, процеса на еволюция на нашата Земя, както виждате, влиза в „матрицата – фуния“ на развитие на цялата Слънчева система. Всичко това напомня за руска матрьошка. Наистина, в мащабите на огромната „матрьошка“ на цялата Вселена, вътре в нея има отделни „матрьошки“ отделни фрагменти на Вселената, които в пространственото разместване могат даже да не се докосват едни с други. Що се отнася до нашата планета Земя, то очевидно е, че тя по пространствено местоположение влиза в състава на Слънчевата система.

Биосферата на Земята черпи енергия за живот от Космоса, тоест от цялата необятна Вселена. Но, преди всичко, най-забележимо влияние на биосферата на Земята оказва, разбира се, Слънчевата система.

Енергия на Земята носят физическите полета (природни полета). А какво е това поле? Това на първо място са колебания.

„Мощността“ на всички полета, оказващи въздействие на Земята, е подчинена на циклите на Слънчевата система. На Земята оказва въздействие не само Слънцето, но и другите планети в Слънчевата система.

Биосферата на Земята като цяло и всички елементи на биосферата са колебателни системи: приливи – отливи в „моретата – океаните“, вятъра – застоя в атмосферата, засушаване – дъжд и т.н. При което всички тези колебателни системи се намират както във взаимодействие едни с други, така и във взаимодействие със Слънчевата система. Колебателна система се явява и самата наша Земя. Нея може да я сравним с детски пумпал във въртящо се състояние, който раздухва около себе си въздуха (а Земята има атмосфера). Ако по пумпала ударим с пръст, то той започва да „вибрира“ (да се колебае). Така също „вибрира“ и Земята под изменящото се въздействие от силите на налягане на други планети. Това води до „вибрации“ на цели материци, формирането на планини, към изригване на вулкани и т.н.

От всичко разказано (даже само толкова) трябва да е ясно, че Земята доста много зависи от енергетичните и информационните ритми на Космоса (т.е. от обгръщащите я по-мощни „фунии – матрьошки“).

Тази зависимост определя характера на всички колебателни процеси:

– както в биосферата (а значи и нейната еволюция);

– така и в свързаните с нея социални системи, т.е. в условията на живота, както на цялото човечество, така и живота на страните, народите и даже отделния човек.

От това следва един важен извод: за безопасността на развитие на обществото е необходимо древните астрологически теории да се изложат в терминологическия апарат на съвременните знания. Което означава Астрологията да се приеме за официална наука, чието отричане от съвременната „наука“ както сами се досещате никак не е случайно.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар