// Вие четете...

Вярвания и заблуди

Време да се действа.

„Времето разкрива всяка лъжа.“

Статията е написана от известния кабалист от миналия век Баал Сулам. Преведена е на руски и адаптирана за съвременното поколение от учения – кабалист рав М. Лайтман.

Вече дълго време чувството на отговорност ме подтикваше към това да поднеса на широката общественост истинни сведения за науката Кабала.

До възникването на книгопечатането не са се появявали повърхностни по съдържание книги, тъй като без съмнение не е имало смисъл да се платят немалко пари на преписвач на стока, не търсена от никой.

От друга страна, кабалистите са се стремили да скриват кабалистичните знания от тези, които не са се нуждаели истински от тях. Ето защо ако кабалистичните книги се появявали, то те били истинни.

С изобретяването на книгопечатането в света се разпространила болестта на „книгописането“. На писателите вече не се налага да наемат скъпи преписвачи за размножаването на техните книги и за безотговорните съчинители се е открила възможност да „правят“ книги за удовлетворяване на потребностите на джоба и в търсене на известност.

Вследствие на това се появили всякакви „специалисти“, издаващи в търсене на слава и богатство (всеки – в избраната от него област) каквото им падне. Сред тях има и знаещи, уж разбиращи от книги и затова диктуващи на обществото кои книги са важни.

В последните десетилетия такива „познавачи“ се захванаха и с Кабала, не разбирайки, че да предаде тези знания може само получилият ги от устата на признат учител – кабалист.

Кабалист – човек, притежаващ допълнителен духовен орган за усещане – „екран“, позволяващ изследването на въздействието на Висшия свят върху себе си.

Но на „познавачите“ на Кабала са необходими известност и пари и затова започнаха да се множат книги, авторите на които, без всякаква задълбочена подготовка при авторитетен учител и даже без сериозно изучаване на източниците, пишат и пускат свои абсолютно невежи съчинения, не осъзнавайки размера на ущърба, който ще се множи и в следващите поколения.

Затова у обществото напълно се изврати реалната оценка за истината, появи се такава лекота на възгледите и оценките, че всеки, прелистващ в свободното време кабалистичен текст, може да си прави изводи за науката, посветена на изучаването на скритата част от света.

Тези причини ме принудиха да преоткрия истинните извори на Кабала пред широкия кръг читатели.

Условия за разгласяване на кабалистичните знания.

Съществуват три причини за скриване на кабалистичните знания:

– няма необходимост;

– невъзможно е;

– лична тайна на Създателя.

В Кабала няма нито един малък детайл, на който да не са били наложени едновременно тези три вида забрани за разгласяване. Разрешението за разгласяване на всяко знание се получава само при удовлетворение на всичките три забрани.

Забраната „Няма необходимост“ допуска разгласяването на знания само в случай на явна полза за обществото. Кабала следва принципа „Увеличаващият знанията – увеличава скръбта“ (Коелет, 1:18). Ако знанията се окажат в ръцете на недостойни, морално ниски хора, те могат да бъдат използвани във вреда на обществото. Ние виждаме резултата от безконтролното разкриване на знанията в нашия тревожен живот – в терора, в създаването на ядрени оръжия, в заплахата от унищожение.

Причината се крие в това, че болшинството от хората предпочитат да действат на принципа „И какво от това?“, тоест безумно и лекомислено се отнасят към разпространението на знанията, от които няма необходимост. Именно те се явяват източник на много страдания в света. Затова кабалистите приемали за ученици само този, който е способен да пази знанията и да не ги разкрива, ако това не е необходимо.

Забраната „Невъзможно“ произхожда от ограничеността на езика, неспособността да се предадат тънките духовни, не долавяни от нас понятия. Доколкото словесните опити са обречени на неуспех и водят до погрешни представи, отклоняващи интересуващия се от верния път, то да разкрива такова знание може само кабалистът, достигнал високо духовно ниво и овладял особеното качество да разкрива висшите знания в ясна форма.

Условията за излагане на кабалистичните знания зависят не от нивото на знанията на кабалиста, а от свойствата на неговата душа, от неговата способност да изрази недоловимото пред останалите. И само при наличие на тази способност той получава разрешение да разкрие определена част от Кабала.

Затова до „Книга Зоар“ е било невъзможно да се намери нито едно фундаментално съчинение по Кабала. Тези които са съществували, са съдържали единствено мъгляви и безпорядъчно изложени намеци.

Книга Зоар“ – широко известна кабалистична книга, написана приблизително през 120 г. от н. е. Авторът е раби Шимон бар Йохай (съкр. РАШБИ). В нея за първи път са описани зависимостта и влиянието на нашите действия върху различни явления, обмяната на информация, свойствата, качествата между два свята. Тя обхваща практически пълното развитие на събитията в течение на цялата човешка история. Тази книга обаче е много сбита. Освен това много от тази книга е загубено. Раби Шимон бар Йохай, автор на „Книга Зоар“.

От времето на РАШБИ (II в. от н. е.) само на АРИ (ХVI в.) е било позволено да разкрие само част от Кабала, макар че е възможно нивото на кабалистите, живели до АРИ, да е било много по-високо, но по указаната причина не им е било позволено да разкриват знанията си. Затова те се въздържали да съчиняват или печатат каквото и да е, с изключение на мъгляви забележки. По тази причина от появата на книгите на АРИ, занимаващи се с кабалата, се изучават само „Книга Зоар“ и книгите на АРИ.

АРИ – пълно име – Ицхак Лурия Ашкенази (1534–1572). Един от най-великите кабалисти в историята на човечеството. Създал е основополагаща система на обучение в Кабала. Ползвайки се от неговата методика, всеки човек, изучаващ кабалата, може да достигне до целта на творението. Основен труд – книгата Дърво на Живота

Изучаването на „Книга Зоар“, в наше време е належащо за защита от злото, защото разкриването на мъдростта в едно толкова лошо поколение е необходимо, за да имаме щит да се удържим за Висшата сила. Предните поколения са били по-близо до Твореца, но в нашето, далечно от Твореца поколение само Кабала може да ни защити.

Рав Яков Цемах (XVI в.) – кабалист, ученик на сина на Хаим Витал. Роден в Лисабон, впоследствие пристигнал в Ерусалим.

Забраната „Лична тайна на Създателя“ се състои в това, че кабалистичните знания се разкриват само на тези, които самоотвержено посвещават себе си на идеята на уподобяване на Твореца. Затова през всички векове кабалистите приемали за ученици само тези, у които се появявал този беззаветен стремеж към постигане на знания за уподобяване на Твореца.

Творец – общият замисъл и природа на мирозданието, глобалният закон, който слиза върху нас, изгражда ни, създава нашата Вселена, управлява всички, водейки към изначалната цел – да издигне творението в развитие до Своето ниво.

И тъй като други не приемали и крили Кабала от широкия обществен кръг, много шарлатани, представяйки се за кабалисти, се изхранвали с предсказания, изготвяне на амулети, разваляне на уроки и прочее „чудеса“, заблуждавайки простаците. И до днешен ден съществуват подобен род „кабалисти“ и купувачи на техните „божествени“ талисмани, червени конци, светена вода и др.

Първоначалното укриване на Кабала се определяло именно от тази причина и именно за това истинските кабалисти поели върху себе си тежките отговорности по проверка на учениците. Съответно тези единици във всяко поколение, които били допускани до изучаването на Кабала, разкривали някаква нейна част само при освобождаването й от всичките три, изброени по-горе забрани.

Човек се устремява към постигане на качествата на Висшия свят и към подражание на Твореца само ако в него се пробуди „точката в сърцето“. Само такъв човек може да бъде обучаван на Кабала. Останалите се устремяват към изучаването на „магическите сили“ – действия за овладяване и управление на съдбата за манипулация на другите.

Висш свят – това е светът на усещане на Твореца (желанието да отдаваш, качеството отдаване), светът на причините, в който се намират и действат само сили и чувства, без техните материални обвивки.

Точка в сърцето – терминът „сърце“ се употребява за обозначаване на всички желания на човека. Точката в сърцето е зародишът на бъдещата душа, екранът (силите на съпротивление на егоизма).

Разбира се, няма никакви сили, освен психичното убеждение на човек, което между другото в много случаи прави „чудеса“, но които не трябва да бъркаме с Висшите сили и качествата, което често се случва. Затова до ден днешен има „кабала за потребители“ и „наука кабала“. Първата – за изгода на продаващите амулети. Втората – само за истински устремените към духовното.

Не трябва да се мисли, че тези три забрани за разгласяване на кабалистичните знания делят на три части самата Кабала – не. Всяка част, всяка дума, понятие, определение попада под тези три забрани.

Възниква въпросът: ако тази наука е толкова дълбоко скрита, то как са могли да се появят многобройни съчинения за нея?

Работата е там, че има разлика, между първите две забрани и последната: на последната лежи основната сила, а първите две са непостоянни: забраната „Няма необходимост“ с развитието на човечеството се превръща в указание – „Необходимо е“ (именно така са го получили РАШБИ и АРИ и в по-малка степен други кабалисти).

Затова понякога се появяват истинни книги по Кабала. Така и в наше време забраната „Няма необходимост да се разгласява“ се превръща в утвърждението „Необходимо е“ и затова науката Кабала се разкрива на цялото човечество.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар