// Вие четете...

Атмосфера

Вид и строеж на облаците.

„Против разумните доводи няма оръжие.“

Вид и строеж на облаци.

В зависимост от хоризонталите на областите, обхванати от вертикалните движения, а също и от физичните процеси, се образуват различни по външен вид и вътрешен строеж облаци. Различават кълбесто образни (конвективни), вълнисто образни и слоесто образни облаци. Такова подразделяне на облаците, макар и основно на първо място по външния им вид, този принцип отразява и особеностите на физичните процеси на образуването на облаците, свързани преди всичко с вида и мащаба на вертикалното движение на въздуха.
В основата на друг принцип на класификация на облаците е височината на тяхното разположение (морфологична класификация).
Кълбесто образните или конвективните облаци имат вид на изолирана облачна маса. Тези облаци са силно развити по вертикала и имат не голяма хоризонтална протяжност. Основните принципи водещи към тяхното образуване се явяват термичната конвекция и турбулентния обмен.
Процесът конвекция възниква в резултат на прегряването на отделни маси въздух при неустойчива стратификация в ниските слоеве. Най-благоприятни условия за възникването на конвективно движение се създават над сушата в топлата половина на годината в области с понижено налягане. Под влияние на приток на пряка слънчева радиация близо до земната повърхност възниква неустойчива стратификация. Отделни прегряти въздушни маси при такива условия започват ускорено да се преместват по вертикала нагоре. При наличие на активни и достатъчно големи ядра на кондензация се достигат по-ниски нива на насищане и понижение на температурата води до кондензация на водната пара и образуването на облаци.
Интерес представляват следните нива свързани с развитието на конвективните облаци.
1. Ниво на кондензация – съвпада на практика с долната граница на облака;
2. Ниво на нулева изотермия, отделяща преохладената (връхната) част на облака от не преохладената (ниската);
3. Ниво на свободна конвекция, практически съвпадаща с горната граница на облака.
Долната (ниската) граница на кълбесто образната облачност е от 300 до 2500 – 3000 м, като хоризонталните размери достигат 10 – 20 км, а най-високата им връхна част достига до 8 – 12 км, но понякога е възможно значително да ги надвишават.
Притокът на слънчева радиация през деня способства за увеличаване на неустойчивостта на приземния слой от което следва, че се увеличава конвективното движение на въздуха и образуването на конвективна облачност.
Вълнисто образни облаци.
В атмосферата се наблюдават вълнови движения с най-различна амплитуда и дължина на вълната. Под влияние на такива движения при определени условия могат да се формират вълнисто образни облаци, които имат вид на разпространени по хоризонтала слой (на десетки и стотици километри) състоящ се от валове, хребети и плочи. Тези облаци имат сравнително малка вертикална протяжност от десетки до стотици метра, а в отделни случаи и до 2 – 3 км. Образуват се основно под влияние на тези вълнообразни движения, които възникват в слоевете с инверсионна или силно устойчива стратификация и при обтичане от въздушните потоци на планински възвишения (вълнови препятствия). В гребена на вълната въздуха извършва възходящо движение и се охлажда приближавайки се към състояние на насищане, където е възможно и образуването на облачност.
Слоесто образни облаци.
Слоесто образните облаци основно се образуват в фронталните зони. Общото между слоестите и вълнисто образните се състои в това, че тяхната хоризонтална протяжност в десетки и стотици пъти превишават вертикалната. Различията между многобройните форми, видове и разновидности на слоесто образните облаци са обусловени от различните физични параметри от които зависят условията на формирането им. Турбулентния обмен и вертикалните потоци играят важна роля в формирането и еволюцията на облачността, в частност и по отношение на нейните граници. Образуването на облаци е свързано с развитието на интензивно турбулентно премесване, което не може да не води към съществено преразпределение на топлина и влага в атмосферата.
Слоесто образните облаци се явяват преимуществено фронтални облаци. Различават система облаци на топлия и на студения фронт, а също и на фронт оклюзия. Количествената характеристика на фронталната облачност е изключително разнообразна, а данните за хоризонталните размери на облачното поле достигат от 0,5 до 3 мил.км² през студената половина на годината и 0,5 до 2 мил.км² през топлата.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар