// Вие четете...

Въпроси за времето

Видове мълнии. Линейна мълния.

„Знанието и опитът правят човека мъдър.“

Видове мълнии. Линейна мълния.

Наблюдаваните в атмосферата искрови разряди (мълнии) е прието да се делят на линейни (разклонени, лентови и ракетообразни), плоски, кълбовидни, формовани).
Средната дължина при най-често срещаната мълния линейната при разряд към Земята е от порядъка на няколко километра с диаметър на канала 15 – 20 см, силата на тока се изменя в широки предели (максимума е от няколко кило ампера), общото количество електричество за един разряд е 20 – 30 Кл, продължителността на мълнията е от 0,2с Максимум 1,5с), мощността на мълнията – милиони киловата, енергията на разряда е сравнително малка (енергията на една буря стига за захранване на една лампа от 150 Вт за един час).
Температурата на разрядния канал се повишава практически мигновено и достига 15 000 – 20 000 К. Взрива на гърмящия газ, образувал се при разлагането на водата и повишаването на налягането (под влияние на повишаването на температурата) в канала се съпровождат с образуването на ударна вълна, която се възприема като гръм. Честотата на колебания на гърма е около 20 Хц, а скоростта на разпространение практически почти съвпада със скоростта на разпространение на звука (331.8 м/с).
Радиусът на областта на чуваемост на гърма е сравнително не голям 15 – 20 км. До толкова, до колкото звуковата вълна идва от различни части на канала и неговите разклонения, а също се отразява от облаците, планините, фронтовите раздели и други, то възниква явлението гръмовно ехо.
В атмосферата преобладават разряди между отрицателно заредените долни части на облака и положително заредена земна повърхност. С достигане на пробойно значение на напрежението от облака към Земята се развива лидер, представляващ поток от електрони, предизвикващ ударна, лавинообразна йонизация на въздуха. Собственото излъчване на главата на лидера (с температура над 20 000 К) поражда фото йонизация на възбудените газови частици. Фотоните, изпреварвайки главата на лидера способстват за образуването пред него коронни разряди. Вследствие на това фазовия лидер се движи с голяма скорост (около 150 км/с) на отделни тласъци по криволичещ път. Продължителността на импулсите и паузите са 50 – 100 мкс, дължината на стъпките е около 50 м. След достигането на земната повърхност на едно от разклоненията на лидера, по образуваните от тях канали на висока проводимост протича формирането на основния канал на мълнията. При това видимият канал нараства от долу на горе. Такава фаза на разряд се нарича възвратен удар, в течение на който тока в канала бързо нараства до максимално значение (стотици кило ампера), канала се разгаря и свети особено силно, възниква гръм.
Всички последващи импулси на тока се разпространяват по канала, подготвен от лидерите. Движението на нови лидери по стар канал е твърде лесно, в сравнение с първия. По тази причина всички по следващи лидери, наричани стреловидни, се движат със скоростта близка на импулса, докато скоростта на първия лидер е в 10 пъти по-малка от скоростта на импулса на тока (10 км/с). Импулсите на тока неутрализират не само отрицателните заряди на лидера, но се разпространяват на цялата дебелина на облака, изтощавайки неговите електрически заряди.
Ако прекъсването между импулсите се окажат доста дълги, то лидерът на последващите разряди придобива фазов (степенен) характер и се движи с по-малка скорост. Наблюдавани са случаи на развитие на степенен (положителен) лидер от заострени предмети на земната повърхност към облака.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар