// Вие четете...

Океан и Атмосфера

Взаимодействат ли си Океанът и Атмосферата?

Взаимодействието на океана и атмосферата на съвременния етап се явява централен и изключително важен въпрос за живота на хората. Поради тази причина много научни организации под една или друга форма се занимават с изучаването на въпросите по взаимодействието на при водния слой на атмосферата с повърхностния слой на океана. Това взаимодействие е удобно да се раздели на динамично и топлинно.
Въпросите за динамичното взаимодействие са доведени до ниво на тяхното практическо използване (ветровите вълни, теченията, колебания на нивото). Въпросите за топлинното взаимодействие също заслужават внимание.
Единство на основните източници на енергия в океана и атмосферата.
Основен източник на енергия за океана и за атмосферата е Слънцето. Потокът на слънчевата радиация при средно разстояние от Земята до Слънцето приблизително е равен на 1000 ккал./см² за година. Вследствие на кълбовидната форма на Земята на единица повърхност на връхната граница на атмосферата средно постъпва ¼ част от общата величина на потока, тоест около 250 ккал/см² за година. От тях повърхността на атмосферата и Земята поглъщат приблизително 167 ккал./см² за година. При това основната част от постъпващата слънчева радиация – около ¾ от общото количество, тоест 126 ккал./см² за година, достигат повърхността на Земята, като 70% от тях се падат на океана. Вследствие отразяването на късовълновата радиация от повърхността на Земята, съставляващи средно 14%, земната повърхност поглъща 108 ккал./см² за година, а атмосферата поглъща 59 ккал./см² за година.
Повърхността на Земята (сушата и океана) в резултат на нагряването под въздействие на слънчевата радиация сама се превръща в източник на дълго вълнови излъчвания, част от които се поглъщат от атмосферата. В реалната атмосфера благодарение на наличието в нея на водна пара, газовете и прашните частици поглъщат повече от нея, отколкото напълно чистата атмосфера. Дълго вълновото излъчване провежда едновременно с това и охлаждане на повърхността на Земята. Това охлаждане в условията на реалната атмосферата е значително по-малко в сравнение с напълно прозрачна атмосфера (не съдържаща водна пара, прах и други примеси), тъй като протича частично възвръщане на топлина към повърхността на Земята. Заради намалението на дълго вълновото излъчване от повърхността на Земята, атмосферата е получила названието „оранжериен ефект“. Ролята на защитно стъклено оранжерийно покритие, пропускащо кратко вълновата радиация и задържат дълго вълновото в дадения случай играе атмосферата.
Общото количество на дълго вълновото излъчване на повърхността на Земята е равно на 36 ккал./см² за година.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар