// Вие четете...

Вярвания и заблуди

Библейска концепция за управление.

„Ти от векове си непонятна за чуждоземни мъдреци …“.

В глобалния исторически процес в хода на концентрацията на управлението на регионално ниво, върху планетата Земя са възникнали четири регионални цивилизации:

– западна цивилизация, в която доминира библейската култура. Думата „запад“ в превод от древно египетски означава „преизподня“;

– източна цивилизация, в която доминират различни направления – „вещерска“ (вещерско – магическа) култура (индуизъм, конфуцианство, будизъм, сикхизъм и т. н.);

– ислямска цивилизация, в която доминира кораническата култура;

– руска цивилизация, в която през последното хилядолетие се е разгръщал процеса на проверка на всички култури за тяхното съответствие с Божия промисъл.

В. В. Путин в своето президентско послание през май 2003 година даде следната обобщена характеристика на това явление за хилядолетния (направено е специално) период от историята на Русия: „През цялата ни история, Русия и нейните граждани са вършили и продължават да извършват наистина исторически подвиг. Удържайки господарство над обширно пространство, съхранявайки това уникално пространство, съхранявайки уникалното съобщество от народи при силните позиции на страните по света: – това е не само огромен труд. Това са още и огромни жертви и лишения на нашия народ. Именно такъв е хилядолетния исторически път на Русия. Такъв е начина на нейното издигане като силна страна. И ние нямаме право да забравяме това“.

Особеността на Русия като господарство се състои в това, че тя е единствено такова в света на държавността, която в продължение на столетия осъществява управлението на развиващите се в нейните граници регионални цивилизации като едно цяло. Разликата на Русия от всички останали държави, включително такива гиганти като САЩ и Китай, се състои в това, че във всички останали държави не е имало необходимост да се осъществява управление на „собствена“ регионална цивилизация като единно цяло и това не е характерно за културата на народите им.

Тоест в западната цивилизация всички народи живеят в своите страни. В Германия – немци, във Франция – французи, в Италия – италианци и т.н. и развитието на тези народи е протичало основно в пределите на държавните територии. Истина е, че в САЩ, в една държава живеят хора от различни националности. Не е ли САЩ като държава наложила в хода на развитието си заграбването и унищожението на самобитната индианска цивилизация за сметка на прииждащите от различни страни хора в търсене на щастие, приключения, преживяване, огромна част от които престъпници – бегълци от закона и т.н. Затова САЩ е конгломерат от хора от различни националности, но не е народ.

На Изток също е така, както и на Запад: в Япония – японци, в Китай – основно китайци, в Индия – индийци и т.н.

А в Русия в една държава исторически са се обединили и живеят съвместно от столетия руснаци, татари, якути, буряти, чукчи, чуваши, марийци и т.н. При това в хода на концентрацията нито един народ не е бил унищожен (както това е станало в САЩ) и всеки народ не само е съхранил самобитността си, но и по пътя на взаимното проникване на културите е ставало обогатяването на всеки народ за сметка на общението му с други. Тоест Русия – това не е просто държава, а държава – цивилизация. В това се заключва нейната „тайна“, която „от векове е непонятна за чуждоземните мъдреци“. И нейният пример на съвместно съжителство на различни народи може да стане образец за формиране на цялата бъдеща цивилизация на планетата Земя. При това трябва да се отбележи, че ако страните от Европа едва сега започнаха процеса на обединение, разрушаване на границите, създаване на единна валута, то за Русия всичко това е минал етап. В този смисъл това, че „световното задкулисие“ се опитва да разчлени Русия – това е противоестествено и затова е обречено на провал. Все още никому не се е отдало да завърти назад „Колелото на историята“.

Всяка от четирите регионални цивилизации понастоящем носи в себе си едни или други черти, които тя в историческа перспектива може да предаде на бъдещата глобална цивилизация на планетата Земя. Такава глобална цивилизация в перспектива е длъжна в мир и съгласие да обедини всички, които са достойни за това Човечество, избавяйки се от онези пороци на всяка регионална цивилизация, които в продължение на цялата ни история не са позволили възникването на такава глобална цивилизация, която би обединила всички хора на Земята в справедливо жизнеустройство, при което всички народи ще живеят без войни, в мир и съгласие, в щастие и в благоденствие. Един от възможните образи на такава бъдеща цивилизация е създал знаменития съветски писател – фантаст Иван Антонович Ефремов в своя фантастичен роман „Мъглявината Андромеда“. Що се отнася до „перспективата на развитие“ на тамошно съществуващата на Земята глобална цивилизация, то образът на тази перспектива И. А. Ефремов е дал в друг свой роман „Часът на бика “.

Регионалните цивилизации се различават една от друга не по техния начин на живот, а по несъвпадащите господстващи в тях идеали за живота и по начините на тяхното въплъщаване. Тъй като библейската цивилизация е породила съвременната техносфера, в която реално живеят и представителите на всички останали регионални цивилизации, то независимо какво заявяват те за свои идеали, в глобалната цивилизация реално засега се въплъщават идеалите на западната култура. С други думи, обективният процес на концентрация на производителните сили на Човечеството се движи според субективната библейска несправедлива концепция на управление. Защо това се оказва възможно? Защото само в Библията, за разлика от всички останали „свещени писания“, в напълно определени лексически форми е изразена социологическата доктрина, получила названието доктрина на „Второзаконие на Исаак“, съгласно която едни („богоизбраните“) са длъжни да господстват над цели народи и страни. Справедливата концепция не е изразена в определени лексически форми във вид на социологическа доктрина в цялостен вид, а е била „разпиляна“ в анекдоти, приказки, песни и т.н. Тоест не е имало чисто и ясно цялостно ръководство за действие, не е било изложено и „разложено на съставните му части“ КАК „да се направи беля“, а е имало само замисли, идеи, намерения, мечти за бъдещето.

През последното хилядолетие Русия продължава да живее в период на концептуална неопределеност, в която колективно съзнателно и несъзнателно народите в границите на Русия с променлив успех противостоят на концептуалното натрапване в нейното управление на библейската концепция. Това колективно съзнание на народа искрено се е опитвало да оцени библейската концепция в съответствие с живота по справедливостта, т.е. по Божия промисъл. Ако разглеждаме всички социални кризи, отбелязани в историята на Русия през последното хилядолетие от тази позиция, то се оказва, че те всеки път са били съпътствани от „световното задкулисие“, действащо винаги чрез националния „елит“ на Русия, преминавайки от управление по самобитната концепция (когато тя изчерпвала себе си на някакъв етап) към библейската концепция на управление.

Нашите изследвания показаха, че да излезеш от състоянието на концептуална неопределеност е невъзможно без да създадеш една по-мощна концепция за жизнеустройството на хората на Земята, която би съответствала на Божия промисъл, замисъла на живота по справедливост.

При И. В. Сталин беше направен опит да се реализира този замисъл на практика. Но това не се постигна дотолкова, тъй като концепцията не беше изразена лексически в цялостен вид. Освен това, информационното състояние на обществото по времето на Сталин не позволяваше на множество хора самостоятелно да осмислят ставащото и да излязат на ново мирогледно ниво на разбиране. Но въпреки това в този период бе натрупан огромен исторически опит.

Днес такава концепция съществува и ние открито я представяме. Тя съществуваше и преди, тъй като неин носител се явяваше народа, пазещ в образна форма фрагментите от нея в своите анекдоти, приказки, песни, пословици, поговорки. Днес, като Концепция за Обществена Безопасност (КОБ), тя е представена на обществото в цялостен вид в лексическата форма на нашия велик език.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар