// Вие четете...

Приложни науки

Автоматизирани картографски системи – Част 2.

„Незнанието още не е позор, позор е нежеланието да научиш.“

Съгласно концепцията и съдържанието на ТТЗ се очаква, че схемата за функциониране и информационните потоци в АКС ще съответстват с рис. 2, а информационно ядро на АКС ще стане обективно ориентираната база за гео пространствените данни (ООБГД) – база за централизирано съхранение на копия на гео пространствени обекти, съдържащи се в ООБГД в цифрова форма.

Разработката на АКС се осъществява от юни 2010 година в рамките на ОКР „Модернизация” група от водещи руски предприятия в областта на разработките на програмно осигуряване, автоматизирани системи за управление, създаване на цифрова картографска информация, навигационно хидрографско осигуряване на ВМФ. Военно научното съпровождане (ВНС) в ОКР „Модернизация” се извършва в съответствие с „Положение за военно научно съпровождане по създаването на военна техника за ВМФ”, което е една от основните задачи на научната работа във ВМФ, в качеството на научно изследователска организация заявител е ОАО „Държавен научно изследователски навигационно хидрографски институт”.

Рис. 2. Схема на функциониране и на информационните потоци в АКС.

ФП – функционална подсистема; НМК – навигационна морска карта; ЕМК – електронна морска карта; ДЗЗ – дистанционно сондиране на Земята; ЕНК – електронна навигационна карта; СНО – средства за навигационно оборудване.

Основните задачи на групата за военно научно съпровождане (ВНС), са определени в „Положение за ВНС …” и включват:

– контрол на сроковете по изпълнението на ОКР;

– контрол и оценка на реализацията на изискванията утвърдени в ТТЗ;

– контрол за съответствие на приеманите при създаването на военна техника за ВМФ решения с последните достижения на науката и техниката.

В рамките на контрола за сроковете по изпълнението от ОКР специалистите от групата за ВНС е установено, че планираните срокове по изпълнение на етапите ОКР „Модрнизация” указани в различни документи съществено се отличават помежду си. Съществена и главна роля по разминаването в сроковете е изиграл недостатъчния към този момент опит на специалистите от главния изпълнител в предметната област и явно недостатъчното познаване на процеса производство на картографска продукция в ФКУ „280 ЦКП на ВМФ”, който трябва да се автоматизира. Като следствие, техническия проект е бил отклонен със значително количество забележки. В крайна сметка техническия проект е бил доработен и приет от комисията със закъснение от пет месеца.

Оценка на приетия от разработилите АКС за съответствие на решението с последните достижения на науката и техниката, групата на ВНС трябва да определи пътя на сравнение с възможностите на най-добрите световни аналози. Признати и най-известни световни интегрирани програмни средства за морско картографско производство се явяват:

– продуктова линия „CARIS” (компания „Universal Systems Ltd”, Фредериктон, Канада) – разработва се, усъвършенства се и се поддържа повече от 40 години;

– продуктова линия „ENC Designer Enterprise Package” компания „SevenCs” (Хамбург, Германия) – разработва се, усъвършенства се и се поддържа повече от 20 години;

– програмен комплекс „dKart Office”, разработил и първоначален собственик ООО „Моринтех”, Санкт-Петербург. В последствие собственици са станали задгранични компании, в това число, включително до март 2016 г. компанията “Jeppesen” – подразделение на корпорацията „Boeing Commercial Airplanes”, Колорадо, САЩ. Към настоящия момент се завършва сделка по прехвърляне на правата от компанията “Jeppesen” към компанията „Digital Marine Solutions”, Норвегия.

За сравнение е избран програмния комплекс (ПК) „dKart Office”, който се разработва, усъвършенства и поддържа повече от 20 години, което е обусловено от следните причини:

– комплексът, принадлежащ днес на задграничен собственик, е бил разработен от петербургски програмисти, хидрографи и картографи, и продължава да се поддържа от руски специалисти, осъществяващи своята дейност в Санкт-Петербург;

– ПК „dKart Office” се използва от руските организации, подведомствени на Руския морски и речен флот, осъществяващи дейност в областта на навигационно хидрографското осигуряване на корабоплаването;

– елементи от ПК „dKart Office” са били апробирани в ФКУ „280 ЦКП на ВМФ”. Апробацията е показала, че решенията, заложени в основата на ПК „dKart Office”,, могат да бъдат приети за основа на технологическото развитие на картографското производство.

Реализацията на функциите на ФП не предизвиква съмнения, доколкото изискванията към тях са достатъчно подробно изложени в ТТЗ. Изискванията към ООБГД в ТТЗ са изложени по-малко подробно. Поради това специалистите от групата за ВНЦ в своя оценка планират да обърнат особено внимание на съответствието на нивото на разработката на ООБГД в рамките на АКЦ на последните достижения на науката и техниката, в частност, на аналогичните бази данни в състава на ПК „dKart Office”.

Ще се установим по-подробно на използването на централизираните бази данни за обекти в структурата на автоматизираните картографски комплекси. Опитът на разработчиците на ПК „dKart Office” е показал, че в единна база данни съхранението на всички мащабно зависими класове на обекти е нецелесъобразно. Ще поясним казаното по-подробно.

Пространствените географски, събирателни и метаобекти могат да се описват с точки, линии или площи. При което по силата на генерализацията и различията в мащабите компилацията на ЕНК на един и същ обект на картографиране се съхранява в ООБГД с различни координатни описания, отнасящи се към различни мащабни редове. Възможност за реализация на такъв подход не предизвиква съмнения. Предизвиква съмнения в целесъобразността.

По наше мнение, общото хранилище на обектите е целесъобразно в случаите, когато това води до забележима полза в производителността на труда или до съществено намаление на тиражирани грешки, възникващи, например, при коректура. Печалбата в производителността на труда се заключава в това, че обектът се коригира в базата данни, а след неговата корекция измененията автоматически се разпростират на всички ЕНК, на които него го има. Още повече, че отпада необходимостта да се редактират едни и същи обекти на всяка ЕНК. Наистина, при това рязко нараства вероятността за тиражиране на грешки, допуснати при корекция в базата. За това в изходната концепция обезателно се реализира контрол на коректурата в базата „на втора ръка”. Използването на тази процедура, явяваща се извънредно важна при използването на единна база данни, трябва в задължителен порядък да се предвиди в разработваната АКС.

Поради това в единната база данни е целесъобразно съхранението на обекти, които запазват постоянство в атрибутивното си описание (в това число и в координатите) извън зависимостта от мащаба при компилация на ЕНК, в състава на които те влизат. При това лесно се реализира синхронизацията на обекта в базата с неговото копие на ЕНК. Напротив. Съхранението на обект, имащ множество координатни описания, съответстващи на различни ЕМК, на които този обект присъства, води към това, че коректурата на обекта в базата ще изисква уникална коректура за всяко негово координатно описание. Ще бъдат изпълнени толкова координатни поправки на обекта, колкото ЕНК съдържат този обект, което по трудоемкост е равносилно на негова коректура непосредствено във всяка съдържаща данни за обекта ЕНК. Полза в производителността не е очевидна.

Освен това, коректурата, даже автоматичната, трябва да бъде хармонизирана с обкръжаващия картографски контекст. Например, корекцията на границите на обект от група TG1 (абревиатура по стандарта S-57) в ЕНК води до автоматично хармонизиране на неговите нови граници с другите обекти от същата тази група. Изменя се сушата – съответно с това се изменя морето. Корекцията на един и същи пирс, имащ различна (точкова, линейна и площадна) геометрия в различните ЕНК, трябва да се хармонизира с обкръжаващите обекти. Точковата – с никаква. А линейната и площадната геометрия трябва да се хармонизира като минимум с областите на дълбочините, изобатите, бреговата черта и т.н. По какъв начин такава хармонизация ще бъде реализирана в ООБГД от текста на ТП не е съвсем ясно.

Ползата от съхраняването в ООБГД от агрегацията и асоциацията също е съмнителна. Едни и същи агрегации, например, „Голям корабен фарватер” или „Створ Зеленогорски”, могат да имат различен състав от обекти в ЕНК в различните мащаби (следствие от генерализацията). Това принуждава съхраняването на толкова агрегации в базата, колкото тях ги има на ЕНК.

Мащабно зависимите обекти (в това число и тяхното координатно описание) винаги се формира като елемент на натоварване в състава на конкретната ЕНК. При това се отчита значително количество фактори (мащаб на компилацията на ЕНК, нейното навигационно предназначение, наличието на този район на по-подробни карти и т.н.), пълния списък, от които е приведен в ПГС № 5. С използването на ООБГД за централизирано съхранение на такива обекти се реализира следната технологична цел: обекта се формира в картата, след това неговото копие се импортира в ООБГД. В базата обекта, изгубил връзката с картографския контекст от ЕНК, се съхранява и коригира, а след това, вече изменен, се „завръща” в ЕНК, превръщайки се в неин коректурен файл без да отчита хармонизацията с елементите на обкръжаващото натоварване. Коректната реализация на такъв процес също може да бъде затруднителна.

Коректността на процедурата „Автоматизирано формиране на текстовете на издаването на Известия до мореплавателите (ИМ) на основата на информация за изменения в ООБГД” също предизвиква съмнения. В съответствие с изходната концепция текста на всички ИМ се съставя на основата на проверени ИС. Важното е, че текстовете на ИМ се съставят непосредствено от ИС (едно или няколко), с указване на източника, тоест тези ИС, които са залегнали в основата на ИМ. Автоматичното формиране на текстовете на ИМ за изменение в ООБГД, което само по себе си се явява не тривиална задача, строго казано, не може да гарантира точно по смисъла на списъка съдържание от ИС в ИМ. Изменения в ООБГД – това е резултат от разбирането на оператора в ООБГД на текста от ИС, и трудно може да се разчита на това, че преобразуван той в ИМ точно ще отразява съдържанието на ИС.

Изложеното илюстрира само предварителната оценка на специалистите от групата ВНС по някои аспекти на приетите изпълнителни решения. Окончателна оценка може да бъде дадена само след техническата реализация на предложените решения във вид на опитен образец по резултатите от проведените предварителни изпитания.

Заедно с това по състоянието в края на май най-голяма тревога в специалистите от групата ВНС предизвиква неопределеността на сроковете и състоянието на изпълнителската дисциплина на организациите, участващи в изпълнението на ОКР „Модернизация” в частта изпълнение на сроковете, определени в условията в държавния контракт. Изпълнението на етапа „Разработка на РКД” не е завършен (31,12.2015 г.) и съответно сроковете на завършващите етапи от работата по ОКР се пренасят като цяло. Единственото правилно решение от гледна точка на специалистите от групата на ВНС се явява срочното привличане на допълнителни ресурси и преразпределение на задълженията и обема на работа сред изпълнителите в полза на организациите, завършили етапа „Разработка на РКД” и имащи кадрови и научно технически ресурси, необходими за изпълнение на допълнителен обем от работа, не изпълнени от други от съставни части, изпълнители на ОКР. Съответните предложения по преразпределението на обемите работа са били дадени на ОАО „Държавния научно изследователски навигационно хидрографски институт” още в средата на 2016 г., но до настоящия момент (края на май 2016 г) не са реализирани. Без реализацията на такива решения изпълнението на ОКР „Модернизация” може да се отложи за неопределен срок.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар