// Вие четете...

Приложни науки

Автоматизирани картографски системи – Част 1.

„Всеки занаят е достъпен за човек, ако не му е празна главата.“

Глобалното разпространение на географската информация към края на ХХ и началото на ХXI век е определило необходимостта от разработката на нови съвременни технологии за обработка на хидрографски и картографски данни, за тяхното поддържане на съвременно ниво и за подготовка към издаване на цифрова картографска продукция с цел повишаване на ефективността на навигационно хидрографското осигуряване на морските дейности, безопасност на мореплаването и действието на силите на ВМФ. Исторически сложилата се към това време система за осигуряване на потребителите с картографска информация, основана на използването на хартиени навигационни морски, топографски, специални и други карти и пособия се базирали на технологиите, разработени и внедрени в производството през 1960-1970-те години на ХХ век. В началото на ХХI век рязко нарасналия обема на обработваните хидрографски и картографски данни изисквали комплексно интегрирано решение в областта на картографското осигуряване на морските дейности и силите на ВМФ, което би позволило максимално да се автоматизират всички етапи на процеса по създаването на картографската продукция, съответстващи на изискванията на актуалните международни стандарти с отчитане на челните световни достижения в указаната област.

От водещи руски специалисти в областта на навигационно хидрографското осигуряване (НХО) и създаване на цифрова картографска продукция на основата на анализа на решения, реализирани в признати и най-известните световни интегрирани програмни средства за морско картографско производство, в началото на 2010-та година е била разработена концепция на перспективна технология по създаването и поддържането в актуално състояние на картографската продукция, издавана от Управлението за навигация и океанография към Министерството на отбраната.

Основа на концепцията се явява положението за това, че производството на всички видове картографска продукция се осъществява на основата на един източник на информация, съществуваща в цифров / електронен вид. Необходимостта от такъв подход се обяснява с такива факти, които към началото на 2010-та година практически всички материали за съставянето на карти са започнали да постъпват в цифрова форма, явявайки се като резултат от работата на геодезичните, хидрографските, картографските и други гео информационни програмни продукти. Станали очевидно изгодни и икономически ефективни от създадените цифрови изходни материали да се изготвят картографска продукция в електронен вид с последващото й трансформиране в необходимите хартиени продукти. Технологичната траектория „от електронни източници – до електронни карти и, по нататък, към хартиени продукти” е показала, че за нея се изисква два пъти по-малко ресурси, отколкото на по-привичното решение – „от хартиени продукти – към електронни карти”.

Основния принцип на концепцията се заключава в следното:

– цялата входна информация за картографското производство се организира в формата на изходно съобщение (ИС), постъпващо в базата от данни с ИС;

– по нататък тези ИС се разпределя в производствените процеси, където ги използват в картографското производство в съответствие с тяхното съдържание;

– според използването в производствения процес, ИС придобива статут на „обработено” или „отклонено” с указание за причините за отклонение;

– наблюдението за статуса на разпределените ИС позволява да се избегнат пропуски в порядъка на тяхното използване и тяхното технологично пропускане – на нито едно ИС, заведено в базата данни, да не остане без внимание;

– контролираното използване на ИС в картографското производство поражда готова продукция – обновяване на картите (електронни и хартиени), коректура на електронните и хартиените карти, книги, каталози и т.н.

По такъв начин се реализира процеса за управление и осъществяване на поддръжката на съвременно ниво колекцията на навигационните карти и публикации.

Концепцията въплътява в себе си реализацията на така наречения „електронен хидрографски офис”, разработената с отчитане на спецификата на издаването и поддържането в актуално състояние на привичните навигационни публикации в хартиен вид (карти и Известия до мореплавателите (ИМ)), от една страна, и изготвяне и поддръжка и техните електронни аналози (електронни карти и коректурите към тях) – от друга. Предполагало се е, че прилагането на положенията на концепцията на практика ще позволи да се съкрати времето от приемането на ИС до издаването на готовата продукция (или нейната коректура) до 3-7 дена.

Описаната организация на процесите за създаването и поддържането на колекцията от карти и пособия в актуално състояние, освен изпълнението на основните функции – осигуряване на морските дейности, безопасност на мореплаването и действието на силите на ВМФ, позволява също да се автоматизира представянето на информацията, необходима за планиране на хидрографски изследвания и, в съответствие с принципите на международната система за управление на качеството на продукцията, осигурява пълен отчет и регистрация от известни хидрографски служби измененията на навигационно хидрографската обстановка в зоните на техните отговорности, което се явява необходимо и задължително при разследване на навигационни аварии и произшествия.

Рис. 1. Концепция на технологията за създаване и поддържане в актуално състояние на картографската продукция.

Приведената по-горе концепция на перспективна технология за създаването и поддържане в актуално състояние на картографска продукция в основата е тактико тактическото задание (ТТЗ) на опитно конструкторската работа на „Разработка на Автоматизирани картографски системи за сбор, обработка на гео пространствени данни и подготовка към издаване на морска картографска продукция в интерес на автоматизираните системи и комплекси на ВМФ, за осигуряване на навигационната безопасност” (АКС ОКР „Модернизация“). Проекта на изходно ТТЗ е бил подготвен през 2013 година в ОАО „Държавен научно изследователски навигационно хидрографски институт” с участието на специалисти от ФКУ „280 Централното картографско производство на ВМФ” (ФКУ „280 ЦКП ВМФ”).

В съответствие с изискванията на ТТЗ АКС трябва да включва инструментални, технологични и управленски средства за обработка на хидрографски данни, формиране на актуална банка от цифрови гео пространствени данни, производство на картографска продукция в съответствие с изискванията на международните стандарти (S-57, S-65, S-100, ISO и други) и представяне на информацията на потребителите. Функциите на АКС трябва да бъде реализирана в базата на ФКУ „280 ЦКП на ВМФ” и ще представлява съвкупност от следните функционални под системи (ФП):

– управление на картографското производство (ФП на УКП), която да реализира управлението на формализираните технологични процеси, операции и задания;

– приемане и съхранение на входната информация (ФП за ПВИ), реализираща приема, първичната обработка и насочването за съхранение на входната информация;

– приемане и обработка на оперативната навигационна информация (ФП за ОНИ), реализираща приемането на оперативната информация за изменение на навигационна обстановка;

– обработка на хидрографските данни (ФП за ОХД), реализираща приемането на входната хидрографска информация за нейното използване в АКС;

– създаване и обновяване на картографската продукция (ФП на КП), реализираща технологичните процеси по изготвяне на картографската продукция;

– създаване и обновяване на справочна навигационна информация (ФП по СНИ), реализираща изготвянето на макети на публикациите, в това число Известия до мореплавателите;

– банка за гео пространствените данни (ФП за БГД), реализираща съхранението на гео пространствените данни;

– осигуряване с пространствени данни на потребителите (ФП за ОПДП), реализираща информационен обмен между АКС и потребителите.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар